2020 suvine töökorraldus

TALLINNA PAE LASTEAIA TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA

01.06 - 31.08.2020

Lasteaia töökorralduse eest vastutab direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

 

 

Tegevused

 

Kokkulepped lasteaias

1.

Laste vastuvõtt

 • Lasteaeda võetakse terveid lapsi.
 • Lasteaeda ei tohi tuua haigusnähtudega last ega last, kelle pereliikmel on haigusnähud või on tuvastatud COVID-19 haigus.
 • Lapsi võetakse lapsevanematelt vastu õuealal, halva ilma korral või erijuhtudel välisuksel. Lapsevanematega suhtlemisel järgitakse 2+2 nõuet.
 • Laste vastuvõtmisel vaadatakse üle nende tervislik seisund ja kraaditakse. Haigussümptomite olemasolul on õpetajal õigus laps koju saata. 
 • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Lasteaia ruumidesse sisenemise vajaduse üle otsustab direktor, direktori kabinetti on olemas eraldisissepääs, vajaduspõhisel sisenemisel järgitakse kehtivaid tervisekaitse ja hügieeninõudeid.

2.

Laste ja töötajate tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)

 • Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks lasteaias on esmatähtsad respiratoorne-  ja käte hügieen, sotsiaalse distantsi hoidmine, ruumide piisav tuulutamine ning pindade sage ja tõhus puhastamine.
 • Haigusnähtudega töötajad ei tohi tööl olla.
 • Töötajad kasutavad vajadusel isikukaitsevahendeid suhtlemisel lapsevanemate ja teiste lasteaia personali hulka mittekuuluvate inimestega.
 • Kui töötajale pakub maski kasutamine turvatunnet, siis on tal  õigus kaitsemaski kanda.
 • Kui töötajal ilmnevad lasteaias kohapeal haigustunnused, siis ta  peab kasutama COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kirurgilist maski ja lahkuma lasteaiast esimesel võimalusel.
 • Nõuetele vastavad isikukaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid vastavad ohutusnõuetele.

3.

Rühmade komplekteerimine

 

 • Lasteaia rühmades on tavapärane laste arv. 15. juunist kuni 16. juulini on rühmad ühendatud, vaid laps riietub oma riietusruumi kapis, magab oma voodis ja sööb oma lauakohal. Koos lapsed mängivad rühmaruumis ja õuealal.

4.

Õppe- ja kasvatustöö

 

 • Õpetajad selgitavad lastele hügieenireegleid (õige kätepesu jm) ning jälgivad hügieenireeglitest kinnipidamist.
 • Ühiskasutuses olevaid ruume (saal, loovustuba) suvel ei kasutata.
 • Õppe- ja kasvatustegevus ning laste mäng toimub lasteaia õuealal ja mänguväljakul.

5.

Toitlustamine

 

 • Toidu valmistamisel ja jagamisel järgitakse tervisekaitsenõudeid.
 • Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseeritakse toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.
 • Jälgitakse, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste tassi, lusikat jm söögiriistu.
 • Vee joomiseks kasutatakse isiklikku joogipudelit.

6.

Kommunikatsiooni juhtimine

Direktor Juulia Djomina, telefon 5332713, e-post: pae@la.tln.edu.ee

Direktor teavitab Tallinna Haridusametit, personali ja lapsevanemaid järgnevalt:

 • Tallinna Haridusamet – e-posti, telefoni teel.
 • personal– suuliselt, telefoni, ELIIS infosüsteemi ja personalimeililisti kaudu;
 • lapsevanemad - ELIIS infosüsteemi kaudu, FB kinnise grupi kaudu.

Õpetaja teavitab juhtkonda ja lapsevanemaid järgnevalt:

 • juhtkond – suuliselt ja telefoni teel;
 • lapsevanemad – suuliselt, telefoni teel, ELIIS infosüsteemi kaudu, FB kinnises grupis.

Lapsevanem teavitab juhtkonda ja õpetajaid järgnevalt:

 • juhtkond- telefoni, e-posti ja ELIIS infosüsteemi kaudu;
 • õpetajad- suuliselt, telefoni ja ELIIS infosüsteemi kaudu.

7.

Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga

 • Sõimerühmad uute laste vastuvõtmiseks avatakse 17. augustil.
 • Laste vastuvõtmine ja harjutamine toimub rühma õuealal väikestes gruppides, kokkulepitud ajakava alusel.

8.

Asenduslasteaeda minek, asenduslasteaias olek

Lasteaed on suvel avatud.

9.

Laste kojuminek

 

 • Lapsed antakse lapsevanematele üle õues, halva ilma või erijuhtumite korral välisuksel, sõimerühma lapsevanemad on majja lubatud kaitsemaski kandes ja käte desinfitseerimisega.
 • Lapsevanemad lahkuvad lapsele järgi tulles õuealalt võimalikult kiiresti ning ei jää õuealale mängima või teiste lapsevanematega suhtlema.
 • Kui lapsevanemal on vaja õpetajaga infot vahetada, siis järgitakse 2+2 nõuet. 

 

 

 

Viimati muudetud: 10.06.2020