Vastuvõtt ja väljaarvamine

Lasteaeda vastuvõtmine ja mahaarvamine toimub vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele nr 18, 22.aprill 2015.

Lasteaia koha võib taotleda riigiportaali eesti.ee kaudu

Lasteaiakoha taotlemiseks Tallinna munitsipaallasteaias tuleb Tallinna elanikul lapse sünnitunnistuse alusel täita vastuvõtu taotlus (.pdf, täita saab tarkvaraga Adobe Reader), kuhu on märgitud:

  • kuni kolm lasteasutuse valikut;
  • koha soovimise aeg.

Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal (pabertaotlus) või e-postiga pae@la.tln.edu.ee (digiallkirjastatud), taotluse võib täita ka lasteaias E- kl 16-18, N- kl 09-11. Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist lasteaeda.

Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

 LASTEAIAST LAHKUMINE

Lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamisest esitab lapsevanem direktorile avalduse vabas vormis kohapeal lasteaias või digitaalselt allakirjutatud e-meili teel pae@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 07.07.2020