õppetöö

ÕLasteaia õppetööd reguleerib Koolieelsete lasteasutuste seadusriiklik õppekava ja Tallinna Pae lasteaia õppekava.

 
Lasteaia üldeesmärgid:
 
- toetada lapse huvi looduse vastu;
- luua võimalused ja tingimused lapse tervikliku isiksuse kujunemiseks;
- hoida ja tugevdada lapse tervist;
- anda lapsele hea koolieelne ettevalmistus. 

 

Õppe-ja kasvatustegevuse põhimõtteteks on:

- lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
- lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
- lapse loovuse toetamine;
- mängu kaudu õppimine;
- lapse arengut soodustava keskkonna loomine;
- üldõpetusliku tööviis;
- kodu ja lasteasutuse koostöö;
- eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.
 
Õppe-ja kasvatustegevuse valdkondadeks on:
 
- mina ja keskkond;
- eesti keel kui teine keel;
- keel ja kõne;
- matemaatika;
- kunst;
- muusika;
- liikumine.

 

Viimati muudetud: 09.01.2017