lapsevanemaosa tasu

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr 2019. aastal on 65,88kuus

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 23 veebruari 2006 määrus nr 9 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine muutmine  

Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Seoses vanema osa määra suurenemisega saavad paljulapselised pered alates kolmandast lapsest kohatasu vabastust 100% ulatuses juhul, kui

·         Tallinna lasteasutuses käib perest kolm või enam last ning

·         vanema ja laste elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteasutuse direktorile vastav avaldus. Direktor vabastab pere kohatasu maksmisest kuni üheks õppeaastaks.

Osalist vabastust kohatasust saab taotleda sarnaselt eelmise aastaga. Kui vanemal ei ole võimalik täies ulatuses kohatasu maksta, esitab ta samuti lasteasutuse direktorile vastava avalduse. Kohatasu osalist vabastust saab taotleda siis, kui

·         lapse ja tema vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn ning

·         perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasust

Viimati muudetud: 01.02.2019