soodustused

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% 

Seoses vanema osa määra suurenemisega saavad paljulapselised pered alates kolmandast lapsest kohatasu vabastust 100% ulatuses juhul, kui

·         Tallinna lasteasutuses käib perest kolm või enam last ning

·         vanema ja laste elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteasutuse direktorile vastav avaldus. Direktor vabastab pere kohatasu maksmisest kuni üheks õppeaastaks.

Osalist vabastust kohatasust saab taotleda sarnaselt eelmise aastaga. Kui vanemal ei ole võimalik täies ulatuses kohatasu maksta, esitab ta samuti lasteasutuse direktorile vastava avalduse. Kohatasu osalist vabastust saab taotleda siis, kui

·         lapse ja tema vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn ning

·         perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast.

Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada kohatasu maksmisest kuni 80% ulatuses jooksva õppeaasta lõpuni vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Vanema osast vabastamine kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga ja kinnitatakse käskkirjaga.

Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse.

1. jaanuarist 2020.a. on vanema osa määra suuruseks 71,25 eurot.

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Viimati muudetud: 07.07.2020