Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  Tallinna Päikesejänku Hoolekogu tegutsemise kord

Tallinna Päikesejänku Lasteaia hoolekogu koosseis 2017/2018

 

1. ERKKI TORI                                               lapsevanem

2. MARI AIT                                                  lapsevanem

3. MAARJA KÄRSON                                   lapsevanem

4. KADRI KASENDI                                       lapsevanem

5. ESTER KANNELMÄE                                lapsevanem

6. ULLA UGAST                                              lapsevanem

7. PILLE KRUUS                                             lapsevanem

8. TIIA KLEIS                                                   õpetajate esindaja

9. KRETE PAAL                                               Tallinna Kesklinna Valitsuse esindaja     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 06.04.2018