Õppeaasta eesmärgid

Strateegilised eesmärgid

1. Õppe- ja kasvatustöö lähtub Pelgulinna Gümnaasiumi omasest õpikäsitusest ning toetab iga õppija arengut.
2. Pelgulinna Gümnaasium on kogukonnakool, kus koolimeeskonda iseloomustab professionaalsus, avatus, omanäolisus ning jätkusuutlikkus.
3. Õpiruum ja õpitegevused võimaldavad Pelgulinna Gümnaasiumi omase õpikäsituse realiseerumist.

Arendustegevused 2020/2021 õppeaastal:

1. Õppe- ja kasvatustöö lähtub Pelgulinna Gümnaasiumi õppija õpioskuste toetamisest 

 • Õppimise selgem eesmärgistamine, 75-minutiliste tundide rakendamine 21. sajandi õpioskuste saavutamiseks, õppimist toetava tagasiside andmine, õpimotivatsiooni toetamine

2. Õpetajate professionaalsuse tõstmine 

 • Õpiringide metoodika jätkuv rakendamine, koostöisuse ja vastustuse määra suurendamine.

 • Kaasaegsete õppemetoodikate rakendamine teadmiste ja õppetöö tulemusikkuse tõstmiseks

 • Tunnivaatluse ja tunni analüüsi süsteemsemaks muutmine 

 • Ainekavade uuendamine, õppekava muutmine

 • Õppijate toetamine ja motiveerimine

3. Kommunikatsioon ja avalikud suhted

 • Kooli kodulehe ja Facebooki uuendamine

 • Õppetöökeskse info objektiivne kajastamine kooli infokanalites

 • Õpetaja kui Pelgulinna Gümnaasiumi visiitkaart

4. Koostöö

 • Koostöö Tallinna Haridusameti ja Tallinna Ülikooliga 

 • Tulevikukooli projekt

 • Klass+ projektid

 • Eestisisesed koostööprojektid 

Viimati muudetud: 2.02.2021