2018.saime TEL-lasteaedade võrgustiku liikmeks

Võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühendunud lasteaedadest, kes lähtuvad oma töös tervist edendava lasteaia põhimõtetest, on nõus ellu viima Tervist Edendavate Lasteaedade missiooni ning täitma võrgustikuga liitunud asutuste kohustusi.

Koostatud on Pelguranna Lasteaia Tervist edendava lasteaia tegevuskava 2018-2020 ning lasteaias on moodustatud tervisedenduse ja mängukeskkonna töögrupp. TEL_logo_värv.jpg

Üldeesmärgid Tervist edendava lasteaia tegevuskavast 2018-2020 (väljavõte)
1. Lasteaia meeskonna üks prioriteetidest on tervislik eluviis: tervislik toitlustamine, liikumine ja füüsiline aktiivsus, sport, väärtused.
2. Lasteaias läbiviidud õppe- ja kasvatustöös on rakendunud õuesõpe.
3. Lastele on antud algteadmised tervislikust toitumisest ja lauakommetest.
4. Lastele ning personalile on loodud tervislik ja turvaline psühhosotsiaalne ning füüsiline õpi-, kasvu- ja töökeskkond.
5. Lasteaia õpi- ja kasvukeskkond on kaasajastatud ning nõuetele vastav.
6. Lasteaia õuealal on vähendatud turvariske ning kaasajastatud mänguvahendeid.
7. Lastevanemad on kaasatud lasteaia igapäeva- ja arengut suunavatesse tegevustesse
(ühisüritused; projektitegevus; lasteaia õuealale on istutatud puid lõpetajate poolt).

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustik

Viimati muudetud: 10.02.2020