Isikuandmete töötlemine

Pelguranna Lasteaed töötleb isikute andmeid põhimäärusega lasteaiale pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume Isikuandmete kaitse seadusest ning Andmekaitse inspektsiooni juhistest.

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Isikuandmete töötleja on kohustatud isikuandmete töötlemisel järgima järgmisi põhimõtteid:

1) seaduslikkuse põhimõte - isikuandmeid võib koguda vaid ausal ja seaduslikul teel;

2) eesmärgikohasuse põhimõte - isikuandmeid võib koguda üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei või töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega koooskõlas;

3) minimaalsuse põhimõte - isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;

4) kasutuse piiramise põhimõte - isikuandmeid võib muudel eesmärkidel kasutada üksnes andmesubjekti nõusolekul või selleks pädeva organi loal;

5) andmete kvaliteedi põhimõte - isikuandmed peavad olema ajakohhased, täielikud ning vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks;

6) turvalisuse põhimõte - isikuandmete kaitseks tuleb rakendada turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest;

7) individuaalse osaluse põhimõte - andmesubjekti tuleb teavitada tema kohta kogutavatest andmetest, talle tuleb võimaldada juurdepääs tema kohta käivatele andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist.

Isikuandmete töötlemine Pelguranna Lasteaias

1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus  

1.1  Töölepinguseadus 

1.2  Eesti Vabariigi haridusseadus

1.3  Koolieelse lasteasutuse seadus

1.4  Tallinna Linnavalitsuse määrus nr 109, 27.12.2006

1.5  Töötajate ja õpilaste andmekogude kasutamise kord ja  põhimäärus 

 

2. Isikuandmete töötlemise eesmärk

2.1  Personali värbamine

2.2  Laste nimekirja võtmine

2.3  Laste kooliks ettevalmistamine

2.4  Laste kõne uurimine     

 

3. Töödeldavate isikuandmete koosseisu  kuuluvad andmed

3.1  Personali isikut tuvastavad andmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed, haridus, pangakonto

3.2    Personali tervislikku seisundit kajastavad andmed

3.3    Lapse isikut tuvastavad andmed – ees- ja perenimi, isikukood, elukoht

3.4    Lapse tervislikku seisundit kajastavad andmed – erivajadusi, puuet kirjeldavad andmed

3.5    Lapse arengut kajastavad andmed – lapse arengu hindamise tulemused, arenguvestlused lapsevanemaga  kokkuvõtted

3.6    Lapsevanemat või seaduslikku esindajat tuvastavad andmed – ees- ja perenimi, isikukood, kontaktandmed

 

4. Isikute kategooriad, kelle andmeid töödeldakse

4.1  Personal

4.2  Lapsed

4.3  Lapsevanemad või lapse seaduslikud esindajad

 

5. Isikuandmete allikad

5.1  Isikuttõendavad dokumendid

5.2  Andmesubjekti ütlused

5.3  Perearsti poolt väljastatud tõend

5.4  Haridust tõendavad dokumendid

5.5  Tallinna Haridusameti andmekogu

5.6  Rahvastikuregister

 

 

6. Isikud või nende kategooriad, kelledele on isikuandmete edastamine lubatud

6.1  Tallinna Haridusamet

6.2  Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

6.3  Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ja  lastekaitseosakond

6.4  Nõustamiskomisjon

6.5  Uurimisorganid

6.6 Kohus

6.7 Lapsevanemad

6.8 Tervishoiuteenuse osutajad (perearst, eriarst)

6.9  Hoolekogu

 

Viimati muudetud: 04.07.2017