Kohatasu ja toiduraha

I LASTEAIA OSALUSTASU

* Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja  Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019 määruse nr 115 „Töötasu alammäära kehtestamine“ alusel kinnitada alates 01. jaanuarist 2020 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus.
* Juhul, kui vanemal pole võimalik täies ulatuses vanema osa maksta, peab ta lasteaia direktorile esitama avalduse
 * Avalduses esitatud andmete õigsuse kontrollib kirjalikult elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond, täpsustades vajadusel andmed Maksu- ja Tolliametiga.
* Andmete õigsuse kontrolli järel on lasteaia direktoril õigus kooskõlastatult Hoolekoguga lapsevanem vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses.
* Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.
* Seoses vanema osa määra suurenemisega saavad paljulapselised pered alates kolmandast lapsest kohatasu vabastust 100% ulatuses juhul, kui:

  • Tallinna lasteasutuses käib perest kolm või enam last ning
  • vanema ja laste elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

* Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteasutuse direktorile vastav avaldus. Direktor vabastab pere kohatasu maksmisest kuni üheks õppeaastaks.

Kohatasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Kohatasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Arvest veel...
• Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest;
• Lapsevanem saab arve e-posti aadressile;
• Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks;
• Tasumisele kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi!
• Küsimuste korral pöörduge lasteaia direktori Reelika Täht poole.

II Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses

Alates 1. septembrist 2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusega nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine.

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust. Lapse toidukulu päevamaksumus

Pelguranna Lasteaias toidupäeva hind alates 01.08.2020-31.07.2023

*Sõimerühma lapse (kuni 3a. k.a) toiduraha päevamaksumus on 1,90€

*3-5a (noorem vanuserühm) toiduraha päevamaksumus on 2,02€

*5-6a (keskmine vanuserühm) toiduraha päevamaksumus on 2,14€

*6-7a (vanem vanuserühm) toiduraha päevamaksumus on 2,22€

Pelguranna Lasteaias pakub toitlustamisteenust  BALTIC RESTAURANTS ESTONIA AS.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

  • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast;
  • Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka lasteasutuse õpetaja või asenduskodu juhataja.

Soovijad saavad taotlused esitada lasteaia direktorile kaks korda aastas: kalendriaasta algul 10.jaanuariks ja õppeaasta algul 10.septembriks.

Viimati muudetud: 03.08.2020