2017/2018 õppeaasta

2017/2018 õppeaasta teema - „Eesti vanade aegade asjad “ - Eesti 100

Rühmade 2017/2018 õppeaasta eesmärgid:

*ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

Eesmärgid:

 1. Kiusamisest vaba lasteaia metoodikat rakendavad 3 rühma;
 2. Lasteaia õppekava ja – vahendeid on kaasajastatud uutest arengusuundadest lähtuvalt (väärtuskasvatus ja õuesõpe);
 3. Laste arengu hindamine toimib ühtse süsteemina;
 4. Lapsevanemad on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi;
 5. Koostööpartneritega on mitmekesistatud õppe- ja kasvatustegevust.

Tegevused õppeaasta eesmärkide täitmiseks:

 1. Õppekava uuendamine uuest õpikäsitlusest lähtuvalt.
 2. Kiusamisest vaba lasteaia programmi rakendamine: Leiutajad, Naksitrallid, Mõmmikud
 3. Väärtuskasvatuse osatähtsuse tõstmine õppe- ja kasvatustöös: kokkulepete sõlmimine; kokkulepete rakendamine; toimivuse analüüsimine.
 4. Metoodilise õppematerjali süstematiseerimine ja kasutamiskorra välja töötamine.
 5. Laste arengu hindamise ühtsete põhimõtete välja töötamine.
 6. Lastevanemate kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi: erinevate võimaluste planeerimine; plaani rakendamine; toimivuse analüüsimine.
 7. Osalemine keskkonnaprogrammides: võimaluste hindamine, planeerimine; osalemine; analüüsimine.
 8. Koostööpartnerite kaasamine õppetöö mitmekesistamiseks: koostöö kokkulepped kõrgkoolidega; koostöö kokkulepped muuseumidega; koostöö kokkulepped asutustega

 

*KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Eesmärgid:

 1. Tagasiside- ja rahuloluküsitlusi viiakse läbi elektroonselt;
 2.  Muutunud õpikäsitluse rakendumiseks kaasatakse uusi huvigruppe;
 3. Infoliikumise parendamine personali, lastevanemate jt. koostööpartneritega;
 4. Lapsevanemad on kaasatud lasteaia igapäeva- ja arengut suunavatesse tegevustesse.

Tegevused õppeaasta eesmärkide täitmiseks:

 1. Lapsevanemate kaasamine: uue õpikäsitluse ja arengusuundade tutvustamine; ülevaate andmine uute arengusuundade rakendumisest.
 2. Lapsevanematel võimaldatakse osalemine rühmategevustes.
 3. Koolituspäevad lapsevanematele: Keskkonnateadlikkuse suunitlus; Terviseteadlikkuse suunitlus; Väärtuspõhise kasvatuse suunitlus
 4. Laiendatakse koostöövõimalusi uute huvigruppidega uue õpikäsitluse rakendumiseks: muuseumid, asutused, koolid, KIK, TAI
 5. Infoliikumise korra välja töötamine.
 6. Lapsevanematega arenguvestluste läbiviimise põhimõtete välja töötamine.
 7. Kodulehte kaasajastatakse olulisima info kiireks leidmiseks.
 8. Rahulolu – uuringute läbiviimine: personaliga; lastega; lapsevanematega.
 9. Tagasisideuuring Põhja – Tallinna linnaosavalitsuses, Tallinna Haridusametis.
 10. Psühhosotsiaalse keskkonna hindamine personali ja lastevanemate hulgas.

 

Viimati muudetud: 17.09.2017