2020/2021 õppeaasta

Teema ISE TEEN JA ISE PROOVIN, ISE KATSETAN JA UURIN!“

Aasta põhieesmärk
Lasteaias läbiviidud mängulises õppe- ja kasvatustöös on rakendunud õuesõpe ning väärtuskasvatus.

 

2020/2021 õppeaasta eesmärgid: 

*ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

Eesmärgid:

  1. Kiusamisest vaba lasteaia metoodikat rakendavad kõik rühmad;
  2. Lasteaia õppekava ja – vahendeid on kaasajastatud uutest arengusuundadest lähtuvalt (väärtuskasvatus ja õuesõpe; robootika);
  3. Laste arengu hindamine toimib ühtse süsteemina;
  4. Lapsevanemad on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi;
  5. Koostööpartneritega on mitmekesistatud õppe- ja kasvatustegevust.

Tegevused õppeaasta eesmärkide täitmiseks:

 

*KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Eesmärgid:

  1. Tagasiside- ja rahuloluküsitlusi viiakse läbi elektroonselt;
  2. Muutunud õpikäsitluse rakendumiseks kaasatakse uusi huvigruppe;
  3. Infoliikumise parendamine personali, lastevanemate jt. koostööpartneritega;
  4. Lapsevanemad on kaasatud lasteaia igapäeva- ja arengut suunavatesse tegevustesse.

Tegevused õppeaasta eesmärkide täitmiseks:

Viimati muudetud: 24.09.2020