Hanked

 

 

TALLINNA Piiri LASTEAED

 

 

KÄSKKIRI

 

 

Tallinn                                                                                                     13.04 2015 nr 1-7/2

 

 

Avalik konkurss toitlustamisteenust pakkuva ettevõtja leidmiseks

               

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 7 ja Tallinna Piiri Lasteaed  põhimääruse §14 lg 4 p 5 alusel

1.            Korraldada lihthange Tallinna Piiri Lasteaia  toitlustusteenust pakkuva ettevõtja leidmiseks.

2.            Määrata lihthanke eduka pakkumuse väljaselgitamiseks komisjon koosseisus:

Komisjoni esimees: Eve Liigmann, direktor

Komisjoni liikmed:  Oliver Kask, hoolekogu esimees

                           Anne Okas, õpetaja

3.            Komisjonil kontrollida pakkujate lihthanke menetluse kõrvaldamise aluste puudumist, kontrollida pakkujate kvalifikatsiooni, hinnata pakkumusi ning selgitada välja edukas pakkumus.

 

 

 

 

Eve Liigmann

Direktor

 

Lisa: Konkursi tingimused 1 lehel

 

Avaliku konkursi tingimused toitlustamisteenust pakkuva ettevõtja leidmiseks.

 

Teenuse osutamisel kehtivad alljärgnevad kriteeriumid:

1.            Toit valmistatakse teenuse osutaja poolt tema poolt valitud toitlustuskohas, mis vastab Sotsiaalministri 15.01.2008 aasta määrusega nr.8 „ Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“ kehtestatud laste toiduenergia- ja toiteainevajadustega.

2.            Ettevõtja teostab serveerimisvalmis hommiku-, lõuna- ja õhtuoote laialiveo Tallinna Piiri  Lasteaia  2 rühmale

3.            Ettevõtja kooskõlastab oma tegevuse Veterinaar- ja Toiduametiga, omades tegevust alustades tunnustust ja valmistoidu väljaveo luba ning transporditeenuse hind on kõige madalam.

4.            Ettevõtjaga sõlmitakse leping vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 27. Märtsi 2013 määrusega nr.23 kehtestatud Tallinna linnale kuuluvas koolieelses lasteasutuses toitlustamise lepingu vormile.

5.            Ettevõtjaga sõlmitakse leping  2. aastaks.

 

Konkursil osaleja peab esitama 01. maiks 2015 alljärgnevad dokumendid:

 

1.            Lasteaia  lasteaiarühma ühe kuu menüü vanuserühmade kaupa kooskõlas Sotsiaalministri 15.01.2008 määrusega nr 8 ``Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis`` kehtestatud laste toiduenergia- ja toitainetevajadustega.

2.            Toidu ühe päeva maksumus (sisaldab toiduainete maksumust) ja transporditeenuse hinna.

3.            Eelnevat töökogemust tõendavad dokumendid. Esitatud dokumentidel peavad olema konkursil osaleja  rekvisiidid ning need  dokumendid peavad olema allkirjastatud pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volitatud esindajal tuleb lisada volikiri).

Edukaks osutub konkursi tingimustele vastav toitlustamisteenust pakkuv ettevõtja, kelle pakutud ühe toidupäeva maksumus on kõige madalam.

 

Avaliku konkursi väljakuulutamisest teatakse Tallinna Piiri  Lasteaia kodulehe kaudu.

 

 
 
 
 
 
 
 
Lehekülge haldab:
 
Eve Liigmann direktor
tel. 6796 712, e-post: piiri@la.tln.edu.ee 
Viimati muudetud: 15.06.2015