Õppeaasta eesmärgid

          Läbi pideva ja järjekindla tagasiside ning põhiväärtuste rakendamise toimub organisatsioonikultuuri täiustamine.

           Lasteaia põhiväärtused on:

           Head kombed:  ausus, austus teiste vastu, austus vanemate vastu, tänulikkus, viisakus. Head kombed tähendavad väärikat ja viisakat       käitumist,    mis arvestab kaaslastega. See on tugev vundament kogu eluks.

  • Loov ja analüütiline mõtlemine, mis  inspireerib lapsi osalema    arendavates tegevustes ning nautima neid.
  • Hoidlik suhtumine ümbritsevasse keskkonda, mis võimaldab   eakohaselt  tutvustada lastele  loodust, inimtegevust, tehiskeskkonda,  kultuuri, looduse ja inimeste vahelisi suhteid, säästlikku ja hoidlikku suhtumist loodusesse ja inimestesse
  • Hoolivus ja sallivus ehk tolerantsus on erinevuste tunnustamine, kaastunne, osavõtlikkus, vägivallatus.
  • Tarkus: haridus, kogemustest õppimine, leidlikkus, otsustusvõime, töökus
  • Vastutus: kohusetunne, aktiivsus, usaldusväärsus. Vastutustunne aitab nii isiklikku õnnelikumat elu ehitada kui ka ühiskonda edasi viia

            Lasteaias toimivad kindlad välja töötatud reeglid nii lastele kui ka täiskasvanutele.

            Personalil toimivad ühised protseduurireeglid laste kohtlemiseks/abistamiseks

            Lasteaia õppekavas kajastub eri valdkondade integreerimine läbi keskkonnakasvatuse ja mängu.

            Lasteaias on tagatud tulemuslik enesehindamissüsteemi toimimine.

            Toimiv koostöö erinevate huvigruppidega.

            Lasteaed on varustatud õppekava toetavate õppevahenditega.

Viimati muudetud: 14.12.2013