Asjaajamine

Tallinna Piiri Lasteaed  asub Nõmmel Vana-Pääskülas Tallinna Linna  piiril. Maja on ehitatud aastatel 1910 – 1914, kui enne I maailmasõda hakati Tallinna rajama Peeter Suure nimelist merekindlust, mis pidi tulema suurim Euroopas.

Hoone, kus asub praegune lasteaed, ehitati merekindluse komandandile staabihooneks. Hoone juurde kuulus suur juurviljaaed ja ilus park. 1917.aastal anti see üle Eesti Punasele Ristile, kus 1924. aastani oli Jaan Poska nimeline Lastekodu. Lastekoduks jäi ta kuni 1964.aastani.

19. oktoobril 1964. aastal toodi Tõnismäelt  Tallinna 8. Lasteaed Pääskülla Külvi 14.

2000.aastal lasteaed nimetati ümber  Tallinna Piiri Lasteaiaks.

Praegu tegutseb lasteaias kaks rühm: noorem rühm (3 – 5. aastased lapse)  ja vanem rühm (5 – 7.aastased lapsed). Kokku 52 last.

Lasteaed on avatud kella 7.00 – 19.00.

Tallinna Piiri Lasteaed on eesti õppekeelega.

1970. aastal võeti lasteaia hoone kultuurimälestiste riikliku kaitse alla kui üks väheseid Vene Novgorodi stiilis ehitatud ehitis.

Tallinna Piiri Lasteaed omab koolitusluba nr 4561HTM on välja antud 30.05.2007.

Lasteaia eripära:

 • Lasteaed on väike ja loodud väikestele lasteaedadele omane kodune atmosfää.
  Lasteaial on hästi korrastatud, haljastatud, suur õueala(12000 m2), mis on varustatud väga erinevate mänguvahenditega ja 2007.aasta lõpus sai lasteaed ka oma seiklusraja (finantseeringud tulid auhinna rahadest 2007.a. „Lastesõbralik lasteaed“ tiitel eest + omafinantseeringuga), mida lapsed suure põnevusega kasutavad
  2006.a. sai „Parema õueala tiitli“ Tallinna Linnas
  Lapsed käivad ujumas alates 5.eluaastast Nõmme Ujulas 1x nädalas

  Lasteaed võeti vastu Tervistedendavate lasteaedade võrgustikku (2010.a.)
 • Lasteaial on ka oma juur- ja puuviljaaed (rajatud 2010.a. kevadel).
 • Lasteaed asub Tallinna linnas logistiliselt hea asukohaga, kus lasteaed on piiratud rohelusega, mis loob lasteaiale hea mängu- ja kasvukeskkonna
 • Aktiivne õues õppimine
 • Lasteaed osales  2009 aastal „Parema toitlustamisega lasteaia“ konkursil, kus sai kolmanda koha. Eriliselt toodi välja laste osalemist toidu jagamisel s.t. laste korrapidamistööd. Lapsed teevad seda suure innuga. Suurt tähelepanu pälvis ka tervislik toitlustamine, millele oleme pööranud suurt tähelepanu.

  Meie põhiväärtused on :

   

  ÕIGLUS JA AUSUS

  LOOV JA ANALÜÜTILINE MÕTLEMINE

  HOIDLIK SUHTUMINE ÜMBRITSEVASSE KESKKONDA

   

  Tallinna Piiri Lasteaia missioon on sihikindlalt luua eeldused ja tingimused selleks, et:

 • lapsed omandaksid teadmisi, oskusi, vilumusi ja käitumisnorme, mis
  loovad eeldused toimetulekuks igapäevaelus ja edukaks õppetööks koolis;
 • lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustab lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse kujunemist.

Lasteaia õppekava on viidud vastavusse Riikliku Õppekavaga 02.03.2009 juhataja käskkirjaga PT 1-8/11. Õppekava väljatöötamine toimus koostöös lastevanematega ja lasteaia pedagoogidega. 

 Õppekava arendamise vajaduse väljaselgitamisel toimuvad arenguvestlused lastevanematega ja lastega üks kord aastas kevadel. Kasutatakse kolme ankeeti: laste rahuolu ankeet, perevestluse küsitlusankeet ja  arengutasemete ankeet.

3- 5. aastased lastele meeldib väga käelised tegevused, jutustamine, mitmesugused õppemängud, võimlemine ja lauline. Palju viibivad lapsed õues, kus saavad hea füüsilise koormuse. 5.aastased lapsed on hästi ettevalmistatud vanemasse rühma minekuks ja tunnevad sellest suur rõõmu ja uhkust.

5- 7.a laste ettevalmistus kooliks on põhjalik, kus on arvestatud kehalise, vaimse ja sotsiaalse arenguga. 7.eluaastaks on laps omandanud kõik vajalikud oskused lasteaia õppekavast.

Vanemad peavad vajalikuks kõiki aineid, mida lasteaia õppekava sisaldab.

Rühmade tegevuskavade väljatöötamisel arvestatakse lastevanemate soovidega ja ootustega.

Suur tähelepanu pöörame laste tervisele ja tervisliku eluviisi kujundamisele.

Õppetöö toimub integreeritult ja mänguliselt.

Toimuvad ka lahtised tegevused, mida korraldame õppeaasta lõpus, kus õpetajad saavad näidata oma oskusi ja teadmisi kolleegidele ja vanematele. Pedagoogid on sellest väga huvitatud. 

Õppeaasta algul septembrikuus töötab  ja vaatab lapsi läbi logopeed. Logopeed nõustab vanemaid (uuringu tulemused kantakse õppe-ja kasvatustöö päevikusse).

Lastevanematega toimub tihe koostöö. Õpetajad teevad pidevalt lastega individuaalset tööd nii laste lugemisoskuse omandamiseks, käitumise kui ka eetiliste normide ja tõekspidamiste selgitamise osas.

Palju toimub liikumistegevusi lasteaia õues ja väljas pool lasteaia territooriumi – metsas (jalgratta kross, vigursõit, olümpiamängud, jne).


Ja veel palju põnevat toimub meie lasteaias.

Kohtumiseni Piiri lasteaias


Eve Liigmann
Tallinna Piiri Lasteaia õppealajuhatajaViimati muudetud: 18.01.2017