Tallinna Piiri Lasteaia töötasujuhend

 Kinnitatud:

Tallinna Piiri Lasteaia

direktori käskkirjaga

17.mai 2013 PT 1-8 nr 3

                            

1.            Üldsätted

1.1          Käesoleva juhendiga kehtestatakse Tallinna Piiri Lasteaia töötajate töö tasustamise alused ja kuupalga alammäärad.

1.2          Pedagoogide töötasustamisel arvestatakse pedagoogi vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja talle atesteerimisel omistatud ametijärku ning Tallinna Linnavolikogu 02.12.2010.a määrusega nr 59 “Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused” muutmine.

1.3          Pedagoogide põhipalk määratakse 35 tunni eest nädalas,  teistel töötajatel 40 tunni eest nädalas.

1.4          Töötajate töötasustamise põhimõtted on avalikud.

1.5          Töötasustamise põhimõtted toetavad lasteaia juhataja iseseisvat otsustusõigust asutuse eesmärke toetava ja tulemuslikkusele suunatud palgakorralduse rakendamisel.

1.6          Lasteaia juhataja töötab koostöös hoolekoguga välja asutuse palgajuhendi lähtuvalt asutuse aastaeelarves töötasuks määratud summast.

2.            Lisatasude, preemiate ja toetuste maksmine

2.1          Lasteaia juhatajal on õigus maksta aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires ühekordseid lisatasusid.

2.2          Lisatasudeks planeeritud vahendeid kasutada sihipäraselt ja põhjendatult ning ainult riigi ja linna õigusaktides ettenähtud lisatasude maksmiseks – täiendavate tööülesannete täitmise eest (k.a. ajutine asendamine) ning muud seadusest tulenevad lisatasud, s.o. ületunnitöö, töötamine ööajal ning riigipühal.

2.3          Preemia ja lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on lisatasu või tööga seotud preemia määratud.

2.4          Töötajale võib maksta ainult järgmisi toetusi:

2.4.1      Matusetoetus (vanemad, abikaasa, lapsed) – kuni 200 eurot.

2.4.2      Toetus õnnetuse, varguse puhul või muudel erakorralistel juhtudel, kui töötaja vajab materiaalset abi (töötaja avalduse alusel või vahetu ülemuse ettepanekul) – kuni Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäära kahekordse määra ulatuses, arvestades iga konkreetset juhtumit eraldi.

2.5          Kõiki lasteaia töötajatele ühesuguse põhimõtte alusel makstavaid ühekordseid toetusi ja preemiaid makstakse samadel alustel ka lasteaia juhatajale ning see vormistatakse haridusameti juhataja käskkirjaga.

3.            Ületunnitöö tasustamine

3.1          Ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamises rahas.

3.2          Ületunnitöö tegemiseks sõlmitakse kirjalik.

3.3          Öötöö ja riigipühal tehtav töö hüvitatakse tööandja ja töötaja kokkuleppel täiendava vaba aja andmisega, kokkuleppe mittesaavutamisel maksab tööandja öötööl ja riigipühal tehtava töö eest töötasu seaduses ettenähtud ulatuses.

4.            Puhkusetasu maksmine

4.1          Puhkusetasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel. Olenemata puhkusetasu väljamakse hetkest võetakse keskmise töötasu arvutamisel aluseks puhkuse algusele eelnevale eelviimasele tööpäevale eelneval kuuel kalendrikuul töötaja poolt teenitud töötasu. Puhkusetasu arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu vähendatakse rahvus- ja riigipühade võrra.

4.2          Puhkusetasu makstakse töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu palgapäeval koos vastava arvestuskuu töötasuga. Juhul kui töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab ta tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse.

4.3          Õppepuhkuse tasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel. Keskmise töötasu arvutamisel on aluseks õppepuhkuse alguse päevale eelneval kuuel kalendrikuul töötaja poolt teenitud töötasu. Õppepuhkuse tasu arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu vähendatakse rahvus- ja riigipühade võrra.

4.4          Töölepingu lõppemisel kasutamata jäänud aegumata puhkuse hüvitise arvutamisel võetakse aluseks kalendripäevad kahe komakoha täpsusega.

4.5          Töölepingu lõppemisel väljatöötamata puhkuse eest töötasust kinnipeetava tasu arvutamisel võetakse aluseks ette puhatud kalendripäevad kahe komakoha täpsusega.

5.            Haigushüvitise maksmine

5.1          Haigushüvitis arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel. Hüvitise arvutamisel võetakse aluseks tööandja poolt hüvitamisele kuuluvale esimesele haiguspäevale eelneval kuuel kuul töötaja poolt teenitud töötasu. Haigushüvitise arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu ei vähendata rahvus- ja riigipühade võrra.

6.            Palgajuhendi muutmine

6.1          Palgajuhendit muudetakse palka korraldavate seaduste ja valitsuse määruste muutumisel hiljemalt kahe kuu jooksul õigusakti kehtima hakkamise päevast.

6.2          Kokkulepitud palgatingimuste muutmisel seoses töö ümberkorraldamisega (töötasustamise aluste ja töörežiimi muutmisel), millest on töötajale ette teatatud vähemalt üks kuu.

7.            Rakendussätted

7.1          Käesolevat palgajuhendit rakendatakse alates 02.05.2013.

Lisa 1

Töötasustamise alammäärad

1.            Pedagoogid

1.1          Käesolevas palgajuhendis kuupalga alammäärad (lisa 1) on garanteeritud kõrgharidusega lasteaia pedagoogidele.

                Kõrgharidusega pedagoogide kuupalga alammäär on:

                noorempedagoog         715 €

                pedagoog                    715 €

                vanempedagoog          808 €

                pedagoog-metoodik     922 €

1.2          Kesk- eri haridusega pedagoogide palgamäärad on 15% madalamad kõrgharidusega õpetajate palgamääradest.

                noorempedagoog          608 €

                pedagoog                     608 €

                vanempedagoog           688 €

                pedagoog-metoodik      784€

2.            Tehniline personal

                Tehnilise personali kuupalga alammäär on:

                õpetaja abi                  380 €

                remonditööline             360 €

                aednik                         370 €

 3.            Lasteaia juhtkond

3.1          Kõrgharidusega lasteaia direktori kuupalga alammäär on 999 €.

Viimati muudetud: 04.12.2013