Töökorralduse reeglid


 
                                                                                          KINNITATUD:

                                                                                                     Tallinna Piiri Lasteaia

                                                                                                       direktori 31.okt. 2013

                                                                                                              käskkirjaga nr 1-7/9LISA 1

 TÖÖKORRALDUSE REEGLID

TALLINNA PIIRI LASTEAIAS

 

 1. ÜLDSÄTTED

 

1.1.Tallinna Piiri Lasteaed on Tallinna Haridusameti alluvuses olev munitsipaallasteasutus,

mille põhimääruse on kinnitanud Linnavalitsus.

1.2.Lasteaeda juhib direktor, tema puudumisel direktori kohusetäitja, kes tegutseb tööandjana

lasteaias töötava personali suhtes.

1.3.Lasteaia direktori pikemaajalisel puudumisel määratakse direktori kohusetäitja Tallinna

Haridusameti juhataja käskkirjaga. Lasteaia direktori lühemaajalisel puudumisel on direktori

kohusetäitjaks lasteaia õpetaja.

1.4.Lasteaia töö juhindub lasteaia põhimäärusest ning koolieelse lasteasutuse tööd

korrigeerivatest kehtivatest seadustest ja õigusaktidest.

1.5.Töökorralduse reeglid määravad kindlaks tööandja ja töötaja käitumisreeglid töösuhetes ning nende koostööks vajalikud kohustused Tallinna Piiri Lasteaias.

1.6.Käesolevad töökorralduse reeglid on kohustuslikuks täitmiseks kõigile lasteaias töölepingu alusel töötavatele isikutele ja tööandjale töö ning sisekorra osas, kui nad on vastu võetud ja töötajatele teatavaks tehtud.

1.7.Tööandja tutvustab eeskirju, samuti nende muudatusi ja täiendusi igale töötajale tema tööle asumisel eraldi allkirja vastu. Töökorralduse reeglid on kõikidele töötajatele kättesaadavad nendega tutvumiseks direktori juures tööajal.

1.8.Tööandja järgib võrdse kohtlemise põhimõtet, tagab töötajate kaitse diskrimineerimise eest, ning edendab võrdõiguslikkust vastavalt võrdse kohtlemise seadusele ja soolise võrdõiguslikkuse seadusele.

1.9.Tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi, mida ei kajasta käesolevad töökorralduse reeglid,

reguleerivad tööseadusandlus ja teised Eesti Vabariigis kehtivad seadused ja õigusaktid.

 

2. TÖÖLEPINGU SÕLMIMINE

2.1.Töölepingu sõlmib, peatab ja vajadusel lõpetab direktor oma töötajatega vastavalt Töölepinguseadusele.

2.2.Tallinna Piiri Lasteaed ei sõlmi töölepinguid alaealistega, kuna töö lastega nõuab

vastava kvalifikatsiooni olemasolu, eeldab vastutust laste elu ja tervise eest, mida ei saa panna

alaealisele isikule ning probleemidega tegelemise oskust, mille puhul võib eeldada, et

alaealine ei saa hakkama kogemuste puudumise tõttu.

2.3.Töölepingu sõlmimisel tuleb töötajal esitada tööandjale järgmised dokumendid:

2.3.1.isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),

2.3.2.diplom või tunnistus vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta

2.3.3.tõend tervisekontrolli läbimise kohta, kui tööleping sõlmitakse töötamiseks ametikohal,

kus on ette nähtud eelnev ja perioodiline tervisekontroll

2.3.4. muud dokumendid seaduse või määrusega ettenähtud juhtudel

2.4.Tööleping sõlmitakse kirjalikult (2 eksemplaris), vorminõuet ei kohaldata töölepingute

suhtes, mille kestus ei ületa kahte nädalat. Tööleping loetakse sõlmituks ka juhul, kui töötaja

nõustub tegema tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele eeldada üksnes tasu eest.

2.5.Töölepingu andmed esitatakse heauskselt, selgelt ja arusaadavalt.

2.6.Tööle võtmisel tutvustab tööandja töötajat temale antud tööga ning töö eest makstava tasu

tingimustega, selgitab talle tema õigusi ja kohustusi, tutvustab talle töökorraldusele

kehtestatud reegleid, tuleohutuse-, töötervishoiu- ja tööohutuseeskirju, ametijuhendit ning

teisi tööks vajalikke dokumente.

 

 3. TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA KOHUSTUSED

3.1.Töölepingu osapooled on kohustatud:

3.1.1.täitma töölepingu, töötervishoiu- ja tuleohutuse nõudeid, ametijuhendis ettenähtud

tingimusi ning teisi omavahel sõlmitud kokkuleppeid

3.1.2.olema lugupidavad ja viisakad üksteise vastu;

3.1.3.hoiduma tegudest, mis kahjustavad teiste isikute vara;

3.1.4.täitma seadustes ja haldusaktides ettenähtud kohustusi.

3.2.Tööandja on kohustatud:

3.2.1.täitma oma kohustusi töötaja suhtes lojaalselt;

3.2.2.kindlustama töötaja kokkulepitud tööga ning andma selgeid ja õigeaegseid korraldusi;

3.2.3.maksma töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal;

3.2.4.andma ettenähtud puhkust ja maksma puhkusetasu;

3.2.5.tagama kokkulepitud töö- ja puhkeaja ning pidama tööaja arvestust;

3.2.6.tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks tööandja ettevõtte huvidest

lähtuva koolituse ning kandma koolituskulud ja maksma koolituse ajal keskmist töötasu;

3.2.7.tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused;

3.2.8.tutvustama töötajale tema töölevõtmisel, samuti tema töötamise ajal tuleohutuse,

tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning tööandja kehtestatud töökorralduse reegleid;

3.2.9.austama töötaja privaatsust ja kontrollima töökohustuste täitmist viisil, mis ei riku töötaja põhiõigusi;

3.2.10.andma töötaja nõudmisel andmeid temale arvutatud ja makstud või maksmisele

kuuluva töötasu kohta ning muid töötajat või töösuhet iseloomustavaid teatisi;

Mitte avaldama töötaja nõusolekuta või seadusest tuleneva aluseta andmeid töötajale

arvutatud, makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta;

3.2.11.andma töötajale tööülesannetele vastava ametijuhendi, mis on kohustuslikuks täitmiseks ja järgimiseks;

3.212.tööandja mitte lubama tööle asuda töötajal, kellel puuduvad vajalikud eriteadmised ja

oskused ning töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised;

3.2.13.korralduse andmisel mõistlikult arvestama töötaja huve ja õigusi;

3.2.14.tagama töötaja isikuandmete töötlemise vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

3.3.Töötaja on kohustatud:

3.3.1.täitma oma kohustusi tööandja vastu lojaalselt, oma teadmiste ja oskuste kohaselt

tööandja kasu silmas pidades ning töö iseloomust tuleneva vajaliku hoolsusega;

3.3.2.tegema kokkulepitud tööd ja täitma töö iseloomust tulenevaid kohustusi;

3.3.3.tegema tööd kokkulepitud mahus, kohas ja ajal;

3.3.4.täitma õigel ajal ja täpselt tööandja seaduslikke korraldusi;

3.3.5.osalema oma tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks koolitusel;

 3.3.6.hoiduma tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustusi täita või kahjustavad tema

või teiste isikute elu, tervist või vara;

3.3.7.tegema tööülesannete täitmiseks koostööd teiste töötajatega;

3.3.8.teatama tööandjale või volitatud isikule viivitamatult tööd takistavatest asjaoludest ning

võialuse korral need erikorraldusteta likvideerima;

3.3.9.tööandja soovil teavitama tööandjat kõigist töösuhtega seonduvatest olulistest asjaoludest, mille vastu tööandjal on õigustatud huvi;

3.3.10.hoiduma tegudest, mis kahjustavad tööandja mainet või põhjustavad klientide või

partnerite usaldamatust tööandja vastu;

3.3.11.teatama tööandjale esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ja võimalusel selle eelduslikust kestusest;

3.3.12.vastutama talle usaldatud laste elu ja tervise eest;

3.3.13.täitma ilma erikorralduseta ülesandeid, mis kajastuvad ametijuhendis, tulenevad töö iseloomust või üldisest käigust;

3.3.14.tulema õigel ajal tööle ja pidama kinni tööaja ettenähtud kestusest, vahetustöötaja

mitteilmumisel tuleb teatada sellest juhatajale;

3.3.15.hoidma korras oma töökoha ja ruumi;

3.3.16.töölt lahkudes välja lülitama elektriseadmed, kustutama tuled, sulgema aknad ja sise- ning välisuksed;

3.3.17.igast tööõnnetusest viivitamatult teatama tööandjale ning vajadusel helistama hädaabi telefonile 112;

3.3.18.suhtuma heaperemehelikult lasteaia varasse;

3.3.19.külastama tööandja poolt töötajale antud e-posti aadressi vähemalt 1x 36 tunni jooksul ja lugema oma e-postile saabunud e-kirju.

 

 4.TÖÖAEG

4.1.Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 07.00 kuni kell 19.00.

4.2.Eeldatakse, et töötaja töötab 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul (täistööaeg),

kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud lühemas tööajas (osaline tööaeg). Iga töötaja

tööaeg on töölepingu või poolte kokkuleppega määratud ajavahemik, mille kestel töötaja on

kohustatud täitma tööülesandeid, alludes tööandja juhtimisele ja kontrollile.

4.3.Töötajate tööaja korraldus määratakse kindlaks töötaja töölepingus. Tööaja korraldus

hõlmab eelkõige tööaja algust, lõppu ja tööpäevasiseseid vaheaegu. Muudatused tööaja

korralduses tehakse direktori loal. Tööandja võib tööaja korraldust ühepoolselt muuta, kui

muudatused tulenevad tööandja ettevõtte vajadustest ja on mõlemapoolseid huve arvestades mõistlikud.

4.3.1.Direktori tööaeg: E;T; K; R 07.45 – 16.45 sh lõuna 12.00 – 12.45; N: 10.00 – 18.00

4.3.2.Direktori ametlik vastuvõtuaeg: E 09.00 – 11.00 ja N 16.00 – 18.00.

4.4.Vahetustega töötavate töötajate (pedagoogide) tööajakava koostatakse iga kalendrikuu

kohta hiljemalt kolm päeva enne kalendrikuu algust. Hiljemalt kolm päeva enne kalendrikuu

algust tehakse tööajakava töötajatele teatavaks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

4.5.Lasteasutuse õpetajatel on lühendatud tööaeg: 7 tundi päevas, 35 tundi nädalas.

4.6.Abipersonal töötab täistööajaga 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas.

4.7.Pikema kui 6-tunnise töötamise kohta on ette nähtud vähemalt 30-minutiline

tööpäevasisene vaheaeg, tööpäevasiseseid vaheaegu ei arvestata tööaja hulka.

4.8.Töötajad viibivad tööruumides üldjuhul ainult tööajal. Väljaspool tööaega, puhkepäevadel

vm. ajal on tööruumides viibimine lubatud vaid tööandja loal ning teadmisel.

4.9.Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat

tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

 

 5.TÖÖTASU

5.1.Töötaja töötasu suurus ja töö tasustamise tingimused lepitakse kokku kirjaliku töölepingu sõlmimisel.

5.2.Lasteaia pedagoogide töötasustamise aluseks on vastav Tallinna Linnavolikogu määrus.

5.3.Tööandja kannab töötasu üks kord kuus 5.kuupäeval töötaja kirjaliku avalduse alusel

töötaja poolt määratud pangakontole.

5.4.Kui töötasu maksmise päev satub riigipühale või puhkepäevale, loetakse töötasu

maksmise päev saabunuks riigipühale või puhkepäevale eelneval tööpäeval.

5.5.Täiendavate töötasude maksmisel lähtutakse Lasteaia direktori käskkirjaga kinnitatud

töötasustamise juhendist.

5.6. Töötaja soovil väljastab tööandja töötajale teatise töötajale arvutatud töötasu kohta,

samuti tema töötasust kinnipeetud summade kohta.

 

6.PUHKUS JA PUHKEAEG

6.1.Viiepäevase töönädala puhul on kaks puhkepäeva nädalas – laupäev ja pühapäev.

Riiklikud pühad on puhkepäevad.

6.2.Töötajatele on ette nähtud tööpäevasisena vaheaeg töögraafikus märgitud ajal.

Puhkamiseks ja einestamiseks ettenähtud vaheajal on töötajal õigus tööandja territooriumilt lahkuda.

6.3.Töötajatel on õigus lõunasöögile töökohal isikliku kirjaliku avalduse alusel. Toidupäevade

kohta peetakse arvestust igapäevaselt, kalendrikuu lõpus kinnitab töötaja toidupäevade arvu allkirjaga.

6.4.Kõigile pedagoogidele antakse tööaasta eest puhkust 42 kalendripäeva, teistele töötajatele

28 kalendripäeva k.a. osalise tööajaga töötajatele.

6.5.Lisaks põhipuhkusele antakse lapsi kasvatavatele emadele või isadele nende avalduse alusel

täiendavat lapsepuhkust järgnevalt: 3 tööpäeva töötajale, kellel on üks või kaks alla 14-aastast

last ja 6 tööpäeva, kui töötajal on kolm või enam alla 14-aastast last või vähemalt üks alla

3-aastane laps. Avaldus täiendava lapsepuhkuse saamiseks esitatakse iga aasta esimese

kvartali jooksul puhkuste ajakava koostamisel. Lapsepuhkus liidetakse põhipuhkusele või

antakse poolte kokkuleppel muul ajal.

6.6.Emal ja isal, kes kasvatab kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last, on õigus

saada igal kalendriaastal kuni kümme tööpäeva tasustamata lapsepuhkust.

6.7.Töötajatele antakse põhipuhkust lähtudes kehtivast TLS ning selles sätestatud korrast ja

tingimustest. Põhipuhkuse osadeks jagamine toimub ainult töötaja ja tööandja kokkuleppel.

Puhkuste ajakava koostatakse ja tehakse töötajatele teatavaks hiljemalt märtsi kuu jooksul.

6.8.Põhipuhkuse aja määrab tööandja, arvestades töötajate soove, mis on mõistlikult

ühitatavad tööandja ettevõtte huvidega.

6.9. Puhkusetasu makstakse töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamise

kuule järgneva kuu töötasu maksmise päeval koos vastava arvestuskuu töötasuga. Juhul kui

töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab

ta tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse.

6.10.Puhkusetasu arvestamine. Puhkusetasu arvutamiseks kasutatakse 2 meetodit: arvutatakse

kuue eelneva kuu kalendripäeva keskmine töötasu või säilitatakse puhkuse ajaks kokkulepitud

kuutöötasu. Töötajale kohaldatakse talle soodsamat varianti. Puhkusetasu arvutamise

aluskuudeks on arvutamise vajaduse tekke kuule eelnevad viimased 6 kuud, mille töötasu on

töötajale sissenõutavaks muutunud ehk mille kokkulepitud töötasu maksmise päevad on möödunud.

6.11.Töötajale võib avalduse alusel anda tasustamata puhkust poolte kokkuleppega määratud ajal.

6.12.Töötaja tasustamata puhkusel oldud aega ei arvata töötaja tööaastast välja.

 

 7.TÖÖKOHALT ÄRAKÄIMINE

7.1.Tööajal töökohalt ameti- ja isiklikes asjus ärakäimine on lubatud ainult juhtkonna loal.

Töökohustustest eemalviibimise ajaks peab töötaja leidma endale asendaja, kes oleks direktori

poolt aktsepteeritav. Sunnitud põhjustel tööle mitteilmumisest (haigus jne) on töötaja

kohustatud teatama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui tööpäeva lõpuks.

7.1.1.Tööandja annab töötajale vaba aega, kusjuures on mõistlikult arvestatud nii tööandja kui ka töötaja huve.

7.1.2.Töötajal on õigus (mõislikkuse piires) tegeleda tööajast isiklike asjadega. Kui töö

tegemine on takistatud töötaja poolt rohkem kui mõistliku aja võrra, siis on õigustatud ka

töötasu mittemaksmine. Tööandjal on kohustus töötajast tuleneva töötamise takistuse korral

töötasu maksta juhul, kui töötaja käib tööajast notariaalset tehingut sõlmimas, arsti vastuvõtul,

lähedase matusel, lapse jõulupeol vms õigustatud juhul.

7.1.3.Töölt puudumine tööajal isiklikes asjus on lubatud ainult juhtkonna loal. Sunnitud

põhjustel tööle mitteilmumisest (haigus jne) on töötaja kohustatud teatama esimesel

võimalusel, kuid mitte hiljem kui tööpäeva lõpuks. Arsti juures käiakse üldjuhul oma ajast,

 välja arvatud töö juures haigestumisel, kui vältimatult on vaja arstiabi või perekonnas aset

leidnud äkilise haigestumise korral.

7.3.Tööaja hulka ei loeta:

7.3.1.ärakäimist kauplustes, harrastustega tegelemist, isiklike äriasjade ajamist, maksude

maksmist vms õigustamata ühekordsed tegevused.

 

8.TÖÖALASED KORRALDUSED

8.1.Lasteaia direktor lähtub tööalaste korralduste andmisel Eesti Vabariigi

Haridusministeeriumi ja Tallinna Haridusameti käskkirjadest, korraldustest ja juhenditest,

samuti KOV määrustest, otsustest ja muudest seadusandlikest õigusaktidest.

8.2.Töötaja on kohustatud täitma töösse puutuvaid õigusakte ja korraldusi, mis tulenevad tema

ametikohast, väljaarvatud korraldusi, mis on seadusevastased.

8.3.Tööalaseid korraldusi annab ja nende täitmist kontrollib direktor, tema puudumisel selleks volitatud isik.

8.4.Kõik pikaajalised korraldused lasteaia põhitegevuse ja personali kohta annab direktor

kirjaliku korralduse või käskkirjaga.

8.5.Lühiajalisi jooksvaid korraldusi annavad direktor, õppealajuhataja või majandusjuhataja suuliselt.

8.6.Tööalaste korralduste muutmise või peatamise õigus on tööandjal või teda asendama volitatud isikul.

8.7.Töötajate otsesed töökohustused ja –ülesanded on ära toodud töötaja ametikoha

ametijuhendis, mis on kinnitatud direktori käskkirjaga, töötajale tutvustatud ning kuuluvad täitmisele.

8.8. Töötaja on kohustatud viivitamatult teavitama tööandjat viimase poolt antud ülesannete

täitmist takistavatest asjaoludest.

 

  9.TÖÖTAJAL ON KEELATUD

9.1.Muuta oma äranägemise järgi tööaega ja töögraafikut, lahkuda töölt enne vahetustöötaja tulekut või tööaja lõppu;

9.2.lahkuda töökohalt isiklikeks asjaajamisteks, välja arvatud juhul, mil see oli hädavajalik,

sel juhul peab töötaja eelnevalt kokku leppima direktoriga;

9.3.tööandjaga eelnevalt kokkuleppimata töölt ära käimine, tööle hilinemine või mõjuva põhjuseta puudumine;

9.4.jätta järelvalveta tema hoolde usaldatud lapsi nii rühmatoas, õues kui ka magamisruumis;

9.5.anda lapsi kojuviimiseks ebakainetele isikutele, nooremas koolieas lastele (alla 12) ega lubada lastel üksi koju minna;

9.6.suitsetamine töökeskkonnas ja lasteaia territooriumil;

9.7.kasutada tööandja arvutit ebaotstarbeliselt nt. internetipõhiste sotsiaalsete võrgustike

kasutamine töö ajal, arvutimängude mängimine, eratööd tööandja vahenditega.

 

 10.HOIATUS

10.1.Töötaja süülise käitumise puhul võib tööandja olenevalt süülise teo raskusest lepingu

ülesütlemiseks lepingulise kohustuse rikkumise tõttu anda esmalt (kirjalik hoiatus) mõistliku

tähtaja rikkumise lõpetamiseks, mille tulemusteta möödumisel tekib ülesütlemiseks õigustatud

isikul õigus leping lõpetada. Mõistlikku tähtaega ei pea andma, kui tegemist on olulise rikkumisega .

10.2.Hoiatus tehakse töötajale teatavaks hiljemalt 10 päeva jooksul, arvestades rikkumise toimumisest.

10.3.Hoiatuse kehtivusaeg on 6 kuud.

 

 11. TÖÖLEPINGU ÜLESÜTLEMINE: ETTETEATAMISE

 

TÄHTAJAD JA HÜVITISED

11.1. Tööandja poolne:

 

Olukord

Töötatud   aeg

Etteteatamine

Hüvitis

Tööandja   Töötukassa

Ülesütlemine   katseajal

 

15   kp

-                   -

 

Koondamine

Alla   1 aasta

1-        5 aastat

      5   – 10 aastat  

      10 – 20 aastat              

0,5   kuu

1   kuu

2   kuud

3   kuud                          

1 kuu –       -

1   kuu          -     

1   kuu              1 kuu

 1 kuu             2 kuud

 

Üle   20 aasta

3   kuud

 1 kuu            3 kuud

Likvideerimine

Alla   1 aasta

1 – 5 aastat

5   – 10 aastat

Üle 10   aasta                     

0,5   kuud

1   kuu

2   kuud

3   kuud                             

1   kuu          -

1   kuu          -

1   kuu             1 kuu

1   kuu             2 kuud

Mittevastavus

-

-

-                 -                      

Töövõimetus

-

-

-                 -            

Töökohustuste   rikkumine, usalduse kaotamine, vääritu või korruptiivne tegu

-

-

-                 -        

 

11.2. Töötaja poolne:

 

Olukord

Etteteatamine

Ülesütlemine   katseajal

15   kalendripäeva

Ülesütlemine   töötaja algatusel (korraline)

30   kalendripäeva

Korraline   ülesütlemine töötaja poolt, kes kasvatab alla kolme aastast last

30   kalendripäeva

Ülesütlemine,   mille põhjuseks on töö jätkamist takistav haigus, invaliidsus või   invaliidistunud perekonnaliikme hooldamise vajadus või õppima asumine

-

Ülesütlemine   tööandja olulise lepingurikkumise korral

-

12.TÖÖLEPINGU ERAKORRALINE ÜLESÜTLEMINE

 

TÖÖANDJA POOLT TÖÖTAJAST TULENEVAL PÕHJUSEL

12.1.Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel,

mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist.

12.2. Tööandja võib töölepingu töötaja kohustuste rikkumise või tema töövõime vähenemise

tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Eelnevat hoiatamist ei ole

ülesütlemise eeldusena vaja, kui töötaja ei saa kohustuse rikkumise erilise raskuse tõttu või muul

põhjusel seda hea usu põhimõtte järgi tööandjalt oodata.

 

13.TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE NING TULEOHUTUSE ÜLDJUHISED

13.1.Lasteaias kehtivad töötervishoiu ja tuleohutuse nõuded tulenevad töötervishoiu ja

tööohutuse seadusest ja mitmesuguste seadmete ning kontoritehnika kasutamise eeskirjadest.

13.2.Tööandja tagab töötajatele:

13.2.1.tööks vajalikud töötingimused ning tervisele kahjutu ja ohutu töökeskkonna vastavalt

töötervishoiu ja tööohutuse seadusele;

13.2.2.õigusaktide kättesaadavuse;

13.2.3.meditsiinilise esmaabi vahendite olemasolu ja asumise kõigile teadaolevas ja kättesaadavas kohas;

13.2.4.kohustub täitma töötervishoiu ja tööohutuse järelvalvet teostavate isikute ettekirjutusi ja hoiatusi.

13.3.Töötaja on kohustatud:

13.3.1.tundma ja täitma töötervishoiu ja tööohutusalaste õigusaktide nõudeid ja töövahendite kasutamisjuhendeid;

13.3.2.teavitab koheselt tööandjat ohtlikust olukorrast, tööõnnetusest, samuti enda tervisehäiretest;

13.3.3.täitma tööandja, tema esindaja ja töötervishoiu ja tööohutusalast järelvalvet teostavate isikute seaduslikke korraldusi;

13.4.Tuleohutus. lasteaia vara hoidmiseks ja õnnetusjuhtumite vältimiseks peab tööandja: 13.4.1.kindlustama riiklike seadustega ettenähtud ohutusnõuded;

13.4.2.määrama tuleohutuse eest vastutavad isikud;

13.4.3.õpetama töötajaid kasutama esmaseid tulekustutusvahendeid.

13.5.Tulekahju või põlengu avastanud töötaja on kohustatud:

13.5.1.teatama viivitamatult häirekeskusele telefonil 112. Helistamisel tuleb öelda oma nimi,

sündmuskoha aadress ja mis põleb;

13.5.2.sulgema uksed ja aknad ning välja lülitama ventilatsiooni tõkestamaks tule levikut;

13.5.3.vajadusel alustama laste evakueerimist;

13.5.4.säilitama töökoha ja esemed sellises olukorras, nagu nad olid õnnetusjuhtumi momendil,

kui see ei ohusta läheduses viibivate inimeste elu ja tervist;

13.5.5.informeerima juhtunust tööandjat.

 

14.VARALINE VASTUTUS

14.1. Töötaja peab enda valduses olevasse tööandja varasse suhtuma heaperemehelikult ning

tagama selle säilimise. Vara võimaliku hävimist ohustavatest asjaoludest või nende tekkimise

ohust peab töötaja tööandjat viivitamatult teavitama.

14.2.Tööandja vara tahtliku rikkumise korral vastutab töötaja rikkumise tagajärjel kogu

tööandjale tekitatud kahju eest.

14.3. Töötaja, kes on töölepingut rikkunud hooletuse tõttu, vastutab tööandjale tekitatud kahju

 eest ulatuses, mille määramisel arvestab tööandja töötaja tööülesandeid, süü astet, töötajale

antud juhiseid, töötingimusi, töö iseloomust tulenevat riski, tööandja juures töötamise

kestvust, senist käitumist, töötaja töötasu, tööandja mõistlikult eeldatavaid võimalusi kahjude

vältimiseks või kindlustamiseks. Tööandja vähendab hüvitist tööandja tegevusega seonduva

tüüpilise kahju tekkimise riski tagajärjel tekkinud kahju võrra.

14.4.Vara all mõistavad pooled tööandjale kuuluvaid esemeid (sh töövahendid), raha ja muud

rahaliselt hinnatavat, mis on mõeldud tööülesannete täitmiseks või sellega seotud toimingute läbiviimiseks.

14.5.Töötaja tagastab töölepingu lõppemisel, hiljemalt viimase tööpäeva jooksul, kõik temale

tööandja poolt kasutusse antud töövahendid ja muud materiaalsed väärtused ning töötaja

valduses oleva tööandja dokumentatsiooni ja nende koopiad.

14.6.Tööandja võib töötaja nõusolekuta töölepingu lõppemisel töötaja töötasust kinni pidada

tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest ja töötajale ettenähtud ettemakse, mille töötaja peab tööandjale tagastama.


  
  
  
  
  
  
 
 
 


Viimati muudetud: 13.12.2013