Vormid ja blanketid

Avaldus

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 27.detsembri 2006 määrus nr 109 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

  • Lasteaiakoha taotlemine

Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu vastuvõtu taotlus , kuhu on märgitud kuni kolm lasteaia valikut ning koha soovimise aeg.

Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga, taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul.

Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki.

Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse. Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel. Avalduse võib saata e-postiga lasteaia direktorile üldmeilile piiri@la.tln.edu.ee või tuua direktori vastuvõtuaegadel paberkandjal.

  • Lapse lasteaiast väljaarvamiseks estiab vanem lasteaia direktorile avalduse,mille leiad siit. Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.
  • Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:
  • lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus; Taotlus
  • Tallinna lastekodudes elavatel lastel.Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend. Avaldus tuleb lasteaiale esitada 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.
  • Osaline vabastus lasteaia kohatasust Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:
  • lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (320 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.

Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses.

Õigusaktid:

   

 

 

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määra kinnitamine

http://tallinnadhs.ml.ee/atp/?active=1&month=1&year=2014&keywords=1&c_tpl=1092&command=details&dok_id=2015144

http://tallinnadhs.ml.ee/atp/?active=1&month=1&year=2014&keywords=1&c_tpl=1092&command=details&dok_id=2015144

Viimati muudetud: 22.10.2015