Soodustused

Leia kiiresti soodustuste info: 

Soodustuse kasutamine

Enamasti tuleb sõidusoodustuste kasutamiseks:

  • soetada Ühiskaart või sellega samaväärne kaart;
    • isikustada Ühiskaart või registreerida ISIC kaart piletisüsteemis.
    • valideerida ühissõidukisse sisenedes sõiduõigus, asetades Ühiskaardi validaatoril selleks tähistatud kohale;
    • kanda kaasas muid sõidusoodustuse olemasolu tõendavaid dokumente (nt pensionitunnistus, puuet tõendav dokument või represseeritu tõend).

Ühiskaardist ja isikut tõendavast dokumendist piisab sõidusoodustuse olemasolu tõendamiseks juhul, kui sõitja andmed on olenevalt sõidusoodustuse põhjusest kantud

  • Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) või
  • Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi (SKAIS) 

Sõidusoodustuse aktiveerimiseks tuleb Ühiskaart uuesti isikustada, kui soodustuse saamise alus (rahvastikuregistrijärgne elukoht, õpilase õppeasutus jms) on muutunud.

Ühiskaardi kontol oleva sõidupileti omanik ja sõidusoodustuse õigusega isik on kohustatud Ühiskaardi valideerima igal ühissõidukisse sisenemisel.

Tallinlane 

Tallinlasel on tasuta sõidu õigus Tallinna Linnatranspordi trammides, trollides ja linnaliinibussides (nr 1–73), Tallinna piires Elroni rongides .

Tasuta sõidu õiguse saamiseks on kohustus igal ühissõidukisse sisenemisel sõit Ühiskaardiga valideerida.Isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta kontrollitakse üks kord kuus. Kui isik registreerib end aadressil, mis ei asu Tallinnas, muutub sõidusoodustus kehtetuks.

Valideerimisel tuleb eelnevalt kontrollida, et näitate õiget kaarti. Mitme kaardi üheaegne näitamine validaatorile (näiteks rahakoti vahel) võib kaasa tuua ebasoovitava piletiostu.

Alates 2019. aasta 01. jaanuarist jõustub rahvastikuregistri seaduse uus redaktsioon. Olulise muudatusena kustutatakse registrist ainult linna või linnaosa täpsusega kirjas olevad isikud. See tähendab, et rahvastikuregistrisse kandmiseks peab isik esitama selle elukoha täpse aadressi, kus ta alaliselt või peamiselt elab. Võimalike arusaamatuste vältimiseks palume isikutel, kes kasutavad Tallinna ühistranspordis tasuta sõidu õigust, kontrollida oma elukoha andmed rahvastikuregistris.

Õpilane ja üliõpilane

 
Ühiskaardi asemel kasutatav ISIC kaart tuleb registreerida piletisüsteemis.

Ühiskaardi abil saab sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel EHIS-esse. Sõiduõiguse saamiseks on isik kohustatud Ühiskaardi valideerima igal ühissõidukisse sisenemise.

Ühe tunni sooduspiletit QR-piletina on elukohast sõltumata õigus kasutada järgmistel isikutel allnimetatud dokumentide alusel:

1) õpilane, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Eesti Vabariik - IYTC noortekaart või ISICu õpilaspilet (ISIC Scholar);
2) üliõpilane - Eesti üliõpilaspilet, ISICu üliõpilaspilet (SEB ISIC Tudeng Electron või Swedbanki ISIC MasterCard Tudengikaart) või IYTC noortekaart;

Koolibussi kasutamine on alg,-põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele tasuta. Koolibussi sisenemisel peab õpilane näitama juhile oma õpilaspiletit.

Pensionär

65‑aastasel ja vanemal isikul pole valideerimine kohustus, kuid soovituslik.

Koolieelik ja väikelapse saatja

    

Puudega inimene ja tema saatja

Raske või keskmise puudega mittetallinlasest isikul tuleb Tallinna ühistranspordis sõidusoodustuse õiguse  saamiseks pöörduda Tallinna Linnakantselei teenindusbüroosse Vabaduse v 7  Ridango AS klienditoe spetsialisti poole (esitada kehtiv puudeotsus /puudekaart/ koos isikut tõendava dokumendiga) või saata aadressile info@pilet.ee sellekohane digiallkirjastatud avaldus, millele on digiümbrikus lisatud  skaneeritult kehtiv puudeotsus. Töövõime kaart ei anna alust sõidusoodustuse õiguse saamiseks.

Lasterikka pere vanem, kes ei ole tallinlane

 Lasterikka pere vanem valideerib igal ühissõidukisse sisenemisel sõiduõiguse isikustatud Ühiskaardiga.

Kolme või enama lapsega pere vanemate andmed ei ole registris ja sooduspiletiga sõiduõiguse saamiseks tuleb Ühiskaardi isikustamisel teha märge ruutu „Olen sooduspiletiga sõitja ja tõendan sõidusoodustuse õigust soodustust tõendava dokumendiga”.

Represseeritu

Represseeritul ja temaga võrdsustatud isikul on tasuta sõidu õigus Tallinna ühistranspordis.

Tasuta sõidu õigus on valideeritud isikustatud Ühiskaardiga või represseeritu tõendiga.

Tšernobõli veteran

Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnul tasuta sõidu õigus Tallinna ühistranspordis.

Tasuta sõidu õigus on valideeritud isikustatud Ühiskaardiga või Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnu tunnistusega. 

Kaitseväelase vormiriietuses ajateenija

Vormiriietuses  kaitseväe ajateenijal on Tallinna ühistranspordis tasuta sõidu õigus ja seda tõendab valideeritud isikustatud Ühiskaart või väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta.

Ametiisik

Ametiisik saab Ühiskaarti kasutada tasuta sõidu õiguse tõendamiseks juhul, kui tema andmed on sisestatud asjaomasesse andmebaasi.

Isikustatud Ühiskaart kehtib vaid koos isikut tõendava dokumendiga.

Viimati muudetud: 20.12.2021