Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine Pirita Kose Lasteaias

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Laste kooliks ettevalmistamine
Kvalifitseeritud alushariduse tagamine
Laste kõneuuringud
Personali värbamine

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete kaitse seadus  
Eesti Vabariigi haridusseadus  
Koolieelse lasteasutuse seadus  
Töölepinguseadus

Isikuandmete koosseis

Andmed laste kohta - lapse eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kodune aadress, tervisetõend
Andmed lapsevanemate kohta - lapsevanema eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed
Andmed töötajate kohta - töötaja eesnimi, perekonnanimi, isikukood, tervisekontrolli tõend

Isikute kategooriadkelle andmeid töödeldakse

Lapsed, lapsevanemad või lapse seaduslikud esindajad, personal

Isikuandmete allikad

Lapsevanema avaldus
Perearsti poolt väljastatud tervisetõend
Personali avaldused
Personali tervisekontrollitõendid
Tallinna Haridusameti andmekogu
Haridust tõendavad dokumendid

Isikud või isikute kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud

Tallinna Haridusamet
Eesti Hariduse Infosüsteem – EHIS
Tervishoiuteenuse osutajad (perearst, eriarst)
Pedagoogid
Lasteaia hoolekogu
Nõustamiskomisjon
Uurimisorganid
Kohus
KOV sotsiaalhoolekande- ja lastekaitseosakond

 

 

 

Viimati muudetud: 16.08.2018