Õppeaasta eesmärgid

 Lasteaia õppeaasta 2019/2020 aasta teema:

Uurin, avastan ja tean - siis saan targaks õige pea.

ÜLDEESMÄRGID:

 

  • Oleme eeskujuks laste väärtuste kujunemisel, soodustame arutelusid ja ühist arusaama väärtustest. Lapsed õpivad väärtustama ennast ja ümbritsevat keskkonda.
  • Toetame igat last iseseisvumisel (riietumine, söömine, korrashoid, päris oskuste omandamine jne) ning anname lastele võimaluse esineda lasteaia üritustel, arvestades seejuures lapse ealisi iseärasusi ja võimeid.
  • Muutuva õpikäsitluse printsiipide rakendamine: suunitlus projektõppele rühmades; Samm- sammult metoodika kasutamine ; erinevate aktiivõppe meetodite kasutamine õppetegevustes (katsed, aiandus, kokkamine, õuesõpe ja IKT vahendite lõimimine tegevustesse); hariduslikes programmides osalemine
  • Lasteaia avatud ruumide kasutusele võtmine (koridorides ja mängupesades laste tegevusalade kujundamine)

 

 

Viimati muudetud: 20.09.2019