Õppetöö korraldus

Rühmade õppe- ja kasvatustegevuse korraldus on vastavuses koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja Pirita Kose Lasteaia õppekavaga.  

2019/2020 õppeaastast alustas Pirita Kose Lasteaed avatud projektiõpe suunitluse rakendamisega.  Projektiõpe on meetod,  kus kesksel kohal on LAPS, kui uute teadmiste avastaja ja looja. Avatud projekt ehk laste enda mõtete elluviimine, mitte õpetaja plaanipärane, rangelt piirides püsiv õppetegevus. Projektõpe annab võimaluse lastel kaasa rääkida õppetöös ning suunab neid mõtlema ja tegutsema. Lapse teadmised kinnistuvad vahetute kogemuste abil, mida lapsed saavad tegutsedes, mängides ja avastades. Läbi nende tegevuste areneb protsessi osaliste (laps/lapsed ja õpetaja) innovaatilisus, loomingulisus, koostöö ja sotsiaalsed oskused ning digipädevused, eesmärkon, et kõik lapsed saavad eduelamuse osaliseks. 

Õppe- ja kasvatustegevuse perioodi pikkus on 1.september - 31.august. Aktiivne õppeperiood toimub 1.septembrist - 31.maini. Suveperioodil toimuvad lasteaias laste huvist lähtuv planeerimine, mängitakse, käiakse matkamas, viibitakse palju õues ja korratakse õpitud läbi erinevate tegevuste. 

Lähtudes õppeaasta teemast, üldeesmärkidest ja Pirita Kose Lasteaia õppekavast  koostavad rühma õpetajad rühma tegevuskava (Eliis - Õppeaasta eesmärgid), arvestades oma rühma laste vanust ja arengut.

Rühmade kuuplaanid/projektoiplaanid valmivad lähtudes laste huvist. Esialgne projektiplaan koostatakse koostöös lastega läbi huvide kaardistamise. Projektõppele  iseloomulikult toimub järelplaneerimine, pidev protsessi dokumenteerimine (pildid, filmid, vaatlused jne.) ja analüüsimine. Õpetajatel on õigus teha muudatusi nii tegevuse sisus kui ka ajalises kestvuses.  Kuuplaanid/projektiplaanid on lapsevanemale nähtavad Eliisi keskkonnas. Igapäevaselt kajastub õppe- ja kasvatustegevus rühma elektroonilises päevikus, mis sisaldab tegevuste valdkondi ja kirjeldust (lapsevanemale nähtav) ja päeva analüüsi. 

Õppe- ja kasvatustöö on mänguline ning läbiviimisel lõimitakse omavahel erinevaid valdkondi.

Õppetegevused viiakse enamasti läbi hommikupoolsel ajal, arvestades rühma päevakava. Õhtusel ajal osalevad lapsed huviringides, rühmades tegeletakse individuaalse tööga, lõpetatakse pooleliolevad tegemisi ning võimalusel viibitakse võimalikult palju õues - loovalt tegutsedes.

Lastega loovalt kasvamine tuleb südamest.

 

 

Viimati muudetud: 16.10.2019