Osalus- ja toitlustustasu

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr

Tallinna Linnavolikogu 10.detsembri 2015 määruse nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr " § 2 alusel kinnitada alates 1. jaanuarist 2018 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 65,88 eurot. Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta kuus:

  • alates 01. jaanuar 2019 on 65,88 € kuus

Osalustasu suuruse määrab 

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015a määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine alates 01.01.2019:

Vastavalt Tallinna Haridusameti käskkirjale 19.12.2018 nr HA-4/95 on alates:

01. jaanuarist 2019 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 65,88 eurot kuus.

Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.  Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu ehk vanema poolt kaetava osa määra vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. 
Direktoril on õigus käimasoleva õppeaasta lõpuni kuni 80% ulatuses vabastada vanema osa maksmisest vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Direktor kooskõlastab vanema osast vabastamise ja selle kestuse hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga. 

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus tuleb esitada elukohajärgsesse sotsiaalosakonda ja toetuse saamisel esitada otsus lasteaia direktorile. Avalduse vorm on kooskõlastatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning linnaosa valitsuste sotsiaalhoolekande osakondadega.

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus.pdf

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus.rtf


Toitlustustasu päevamaksumus:

Alates 1.oktoobrist 2018 on Pirita Kose Lasteaia  toidupäeva maksumus järgmine:

Sõimerühm (1,5-3 aastased)     2.29 eurot

Noorem rühm (3-5 aastased)     2.39 eurot

Keskmine rühm (5-6 aastased) 2.59 eurot

Vanem rühm (6-7 aastased)       2.69 eurot

Tallinnas registreeritud lapsele on Tallinna linna poolt toitlustamine lasteaias toetatud sõimerühmas 1.80 € ja aiarühmas 2.0 € päevas. 

Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrus nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati Tallinna linna elanikeregistrisse kantud lastele alates 01.09.2017

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimeealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevasVaata määrust

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib

Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006.a määrus nr 9 - Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine.
Vanema osa määraks on summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta.
Toiduraha suuruse üle otsustab iga lasteaia hoolekogu.
Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses.

 Toitlustamise soodustuse avaldus.doc 

 Soodustuste täpsem info siit.

Lasteaia arvete tasumiseks on oluline teada:

  • esitatud arved tasuge arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;
  • kindlasti märkige arve tasumisel arvel olev viitenumber, mis on igal lapsel personaalne;
  • kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest teatage varakult direktorile;
  • omavoliliselt arvetel muudatusi teha ei ole soovitav, palume mitte teha ettemakseid;
  • arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;
  • parim ja lihtsam võimalus tasuda arveid on otsekorraldusega;

 


Viimati muudetud: 14.06.2019