Pirita Lasteaia kodukord

KINNITATUD

Pirita Lasteaed

hoolekogu 03.09.2015

protokoll nr 3 otsus 2.

PIRITA LASTEAIA KODUKORD

 1.         Üldsätted

1.1.      Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2.      Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3.      Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4.      Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 

2.         Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1.      Lapsevanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides, arvestab lapse riietamiseks vähemalt 10 minutit. Vajadusest lõuna ajal laps lasteaiast ära viia, teavitab lapsevanem sellest hommikul või enne puhkeaja algust oma rühma töötajat, et mitte häirida teiste laste puhkeaega.

2.2.      Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3.      Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka lastevanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.

2.4.      Rühma töötajatel on keelatud last anda üle alkoholi- või narkojoobes olevatele lastevanematele või volitatud esindajatele.

2.5.      Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia või rühma kontakttelefonil.

2.6.      Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.7.      Lapsevanem teavitab rühma töötajat, kui laps haigestub või mingil põhjusel lasteaeda ei tule hiljemalt kella 9.15-ks. Kui vanem pole lapse puudumisest teatanud, tasub ta selle toidupäeva eest.

2.8.      Kui vanem ei ole tasunud vanema kaetava osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning määrab võla tasumise uue tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

2.9.    Lapsed annab huviringi juhendajale/treenerile üle rühma töötaja. Peale ringi/trenni toimitakse vastavalt kokkuleppele huviringi juhendaja/treeneri ja lapsevanema vahel (kas treener hoolitseb, et kõik lapsed jõuaksid oma rühma juurde või lapsevanem tuleb trenni lõpuks lapsele järgi).

 

3.         Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1.      Lapsevanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2.      Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.3.      Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit.

3.4.      Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktori määratud lasteasutuse töötajaga.

3.5.      Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem rühma töötajaid esimesel võimalusel.

3.6.      Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu), võimlemisriided ja soovi korral ka magamisriided.

3.7.      Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.8.      Lapsel on õueriided, peakate (ka suvel) ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.9.      Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.10.    Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.11.    Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.12.    Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

3.13.    Lasteaia direktor teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.14.    Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käepesemisenõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.15.    Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õues.

 

4.         Turvalisuse tagamine

4.1.      Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2.      Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.

4.3.      Lasteaia töökorraldus rühmas lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja ja õpetajat abistava töötaja ning laste suhtarvudest.

4.4.      Laste puhke- ja magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.5.      Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna ise või osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama õue jäänud rühma laste turvalisuse.

4.6.      Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.7.      Lapsevanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus. Lasteaiast väljudes ja sisenedes jälgida, et välisuksed sulguvad.

4.8.      Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.

4.9.      Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.10.    Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest ning käituma vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.11.    Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve.

 

Lehekülge haldab:

Kristiina Kons, õppealajuhataja
Telefon 6238 783 e-post: Kristiina.Kons@piritalasteaed.ee

 

 

Viimati muudetud: 14.03.2017