Pirita Lasteaia teenused ja hinnad

Teenused ja hinnad

Lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 punkt 5 ja § 27 punkt 2 ning võttes aluseks Pirita Lasteaia Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2012 a määrusega nr 56 kinnitatud „Pirita Lasteaia põhimääruse § 14 lõige 4 punkt 18 ja § 16 lõige 9 punkt 5 ning tulenevalt Pirita Lasteaia hoolekogu koosoleku 9.01.2019 protokoll nr 1 punkt 1

Kinnitada Pirita Lasteaia toidukulu päevamaksumus alates 02.01.2019 järgmiselt:

Toidukulu sõimerühmaealisele (1,5 - 3a)  lapsele 1,98 eurot päev (koos km-ga). Kinnitada Pirita Lasteaia toidukulu päevamaksumus alates 02.01.2019 järgmiselt:

Toidukulu aiarühmaealisele lapsele

3 - 5 a                        2,07 eurot ( koos km-ga)

5 - 6 a                        2,14 eurot (koos km-ga)

6 - 7 a                        2,25 eurot (koos km-ga)

Tallinnas registreeritud lapsele on Tallinna linna poolt toitlustamine lasteaias toetatud sõimerühmas 1.80 € ja aiarühmas 2.0 € päevas. 

Alates 01.september 2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ ja Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusest nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".

Lasteasutuses toitlustatakse lapsi kolm korda päevas:

  • hommikusöök
  • lõunasöök
  • õhtuoode

Lasteaed ostab sisse toitlustlusteenust Baltic Restaurants Estonialt.

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr

Tallina Haridusameti juhataja käskkiri nr 19.12.2018 nr HA-4/95

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2018 määruse nr 117 „Töötasu alamäära kehtestamine“ alusel 

1. Kinnitada alates 01. jaanuarist 2019 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 65,88 eurot kuus.


Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Ruumide rent

Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08. juunist 2010 nr 1-2/319

Lehekülge haldab:

Helina Aaboja, õppealajuhataja
Telefon 58189591 e-post: Helina.Aaboja@piritalasteaed.ee

Viimati muudetud: 26.02.2020