Eluruumide kohandamise kulude hüvitamine

Eluruumi kohandamise kulude hüvitamisele on õigus sügava ja raske puudega isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linn ja kelle kasutuses olev eluruum asub Tallinna haldusterritooriumil.

Eluruumi kohandamise kuluks loetakse eluruumi kohandamiseks vajaliku materjali ja ehitustöö kulu. Eluruumi kohandamise kuluks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulu, kui tehnilised abivahendid on võimalik osta ja paigaldada sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed lisa "Abivahendite loetelu" alusel.

Kulu hüvitatakse osaliselt, kui eluruumi kohandamise tulemusel:
1) paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes;
2) väheneb tunduvalt taotleja vajadus kõrvalabi järele liikumisel, hügieenitoimingutes, toiduvalmistamisel, turvalisuse tagamisel ja suhtlemisel;
3) kõrvalabi vajaduse rahuldamine teenuste või muu abiga ei ole otstarbekas või võimalik.

 • Millest alustada

  Pöördu Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poole ja registreeri end vastuvõtule Signe.Tammesalu@tallinnlv.ee või 6404329 või esita või saada meili teel ekspertotsus konkreetsete kohandustööde vajaduse kohta. Kirjuta avaldus vabas vormis. Põhjenda kohandamise vajadust, nimeta töö valmimise planeeritava tähtaeg, esita andmed eluruumi kasutamise õiguse kohta, anna loa töödelda isikuandmeid ja kinnita esitatud andmete õigsust. Koos avaldusega tuleb esitada töö ja materjali hinnapakkumised koos eluruumi omaniku kirjaliku nõusolekuga eluruumi kohandamise kohta, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik.

  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Ameti juhataja teeb kulu hüvitamise otsuse. Eluruumi kohandamise tulemusel paraneb puuetega laste ja täiskasvanute elukvaliteet, suureneb nende iseseisev toimetulek oma eluruumis, ennetatakse inimeste sattumist hoolekandeasutustesse.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide ameti kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad