Hoovid korda toetus

2021. aastal on Tallinna linnas tegutseval korteriühistul võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks kuni 70% projekti maksumusest.

Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 16000 eurot aastas ning 40000 eurot ühe hoovi kohta, kusjuures toetust eraldatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite piires pärast objekti valmimist.

2021. aastal on Hoovid korda toetuse eelarve 760 000€

Korteriühistutele hoovikorrastustoetuse andmist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 11. veebruari 2021 määrus nr 3 "Korteriühistutele toetuste andmise kord“. Määruse teksti leiad Riigi Teatajast: siit. Toetus on mõeldud Tallinna linna territooriumil asuvatele korteriühistutele.

Hoovikorrastustoetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks.

Toetust taotletakse tööde tegemiseks enne nende elluviimist.

Taotlejal peab olema pädeva asutuse kooskõlastus, kui seda on vaja linna õigusaktide alusel või ehitusteatis või –luba, kui asjaomaste tööde tegemiseks on ehitusteatis või –luba nõutav ehitusseadustiku alusel.

Taotluses tuleb märkida projekti eelarve, tehtavate tööde kirjeldus, ehitusteatise või –loa number, kui kavandatava töö tegemiseks on see nõutav ja raieloa või hoolduslõikusloa number, kui luba on nõutav.

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele: taotlejal puudub riiklike ja kohalike maksude võlg ning tal kas ei ole linna ees muid võlgnevusi või on ajatatud võlgnevused tasutud maksegraafiku kohaselt; taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust; taotleja peab olema kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse enne taotluse esitamist.

Taotlusele lisatakse:

 1. korteriühistu üldkoosoleku või põhikirjast tuleneva volituse korral juhatuse protokoll, mis sisaldab otsust teha hoovi korrastamiseks vajalikud tööd ja kinnitust, et taotleja on võimeline taotluses märgitud tööd tegema enda rahaliste vahenditega ning on arvestanud asjaolu, et taotluse rahuldamise korral väljamakstav toetus võib olla toetuse miinimummääras,
 2. kaks hinnapakkumist vähemalt kolme pakkumiskutsega ning põhjendus taotleja valitud hinnapakkumise kohta, kui ei valitud kõige odavamat hinnapakkumist,
 3. pädeva asutuse kooskõlastused kui need on nõutavad,
 4. kavandatava töö nõuetekohaselt kooskõlastatud projekt või projektijoonis.

Taotluse täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna tegevus- ja projektitoetusete registrisse (TTR) toetuse registrisse

 

 

 • Millest alustada

  Hoovikorrastustoetust on võimalik taotleda lisas 2 nimetatud tööde tegemiseks enne nende elluviimist.

  Taotlejal peab olema pädeva asutuse kooskõlastus, kui seda on vaja linna õigusaktide alusel, või ehitusteatis või ehitusluba, kui asjaomaste tööde tegemiseks on ehitusteatis või ehitusluba nõutav ehitusseadustiku alusel.

  TAOTLEMISEKS VAJALIKUD blanketid

  korteriühistule

  ametnikule

  Isikutuvastus

  Registrisse saab siseneda ja taotlust esitada ID-kaardiga või mobiil-id-ga

  Taotluse esitamisel järgitakse äriregistri B-kaardil fikseeritud esindusõigust.

  Volitus, kui taotluse esitab volitatud isik kasutusjuhend,

  Volikiri on vajalik koostada ainult siis kui juriidilist isikut esindavad mitu juhatuse liiget. Volikirja näidis

  Kuhu avaldus esitada

  Toetuse saamiseks esitatakse taotlus koos taotluse koosseisus olevate dokumentidega Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi (TTR) ISETEENINDUSKESKKONNAS hiljemalt 1. märtsiks.

  Vali Tegevustoetuste hulgast grupp „Korteriühistud“ ja valdkond „Hoovid korda“

  Tutvu toetuse saamise tingimuste ja taotlusele esitatavate nõuetega siit.

  Eelarve kasutusjuhend, mille leiad siit.

  Kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest taotlejat ning antakse 15 päevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi selle tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  Tulemus

  "Hoovid korda" toetuse summa ja määr tehakse teatavaks hindamiskomisjoni protokolliga hiljemalt 1. aprilliks.

  Otsuse tegemise kohta leiate rohkem informatsiooni siit

  Enne toetuse väljamaksmist kontrollitakse objekti vastavust taotlusele kohapeal ning seda, kas on tegemist toetuse kasutamisega selleks, mille jaoks seda küsiti. Kontrollimine viiakse läbi pärast seda, kui korrektsed kulutusi tõendavad dokumendid on linnaosavalitsusse esitatud.

  Linnaosavalitsuse järelevalve teostaja kontrollib kulutusi tõendavate dokumentide õigsust ning koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontrollakti, mille allkirjastavad järelevalve teostaja ja taotleja. Järelevalve teostajal on õigus teha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus.

  Linnavaraalamet kontrollib enne toetuse väljamaksmist toetuse saaja esitatud taotluses kavandatud tegevuste eest täielikku või osadena tasumist tõendavat kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumente.

 • Osutajad   Osutamiskohad