Iseseisvasse ellu tagasi aitamine

Iseseisvasse ellu tagasi aitamise ehk resotsialiseerimise eesmärk on säilitada või parandada inimese või pere toimetulekuvõimet nii, et nad oleksid võimelised võimalikult iseseisvalt ühiskonnas toime tulema (sh tagama endale eluaseme ja täitma sellega kaasnevaid ülesandeid). Resotsialiseerimise käigus tagatakse inimesele majutusvõimalus, pakutakse inimesele igakülgset tuge igapäevastes tegevustes, toimetulekuoskuste parandamisel ja iseseisva toimetuleku saavutamisel.

 

Inimesega koos püstitatakse eesmärgid, selleks vajalikud tegevused ja ajakava nende saavutamiseks.

Teenust osutatakse:

 • varjupaigas - juhul kui inimesel puudub elukoht, tal on tervislikud erivajadused, mille tõttu ta vajab pikema aja jooksul püsivat ööpäevaringset kõrvalabi ja hooldust
 • sotsiaalmajutusüksuses - juhul kui inimesel puudub elukoht ja ta vajab iseseisva toimetulekuvõime säilitamiseks või parandamiseks juhendamist ja nõustamist
 • ühisealmus - juhul kui inimesel puudub elukoht ja ta vajab iseseisva toimetulekuvõime saavutamiseks vähesel määral juhendamist ja nõustamist

Resotsialiseerimisteenus on mitmeetapiline ja algab juba varjupaigas, kus inimesed vajavad kõige enam tuge ja juhendamist. Sealt edasi on eesmärkide täitmisel võimalik liikuda sotsiaalmajutusüksusesse, kust omakorda on eesmärkide täitmisel võimalik liikuda ühiselamusse, kus juhendamist ja nõustamist on vaja vaid vähesel määral.

Sotsiaalmajutusüksusest või ühiselamust edasi on võimalik eesmärkide täitmise ja valmisoleku korral suunduda iseseisvasse ellu (sh leitakse abiga eluase üüriturult).

Resotsialiseerimisteenuse vajadust hinnatakse rahvastikuregistri järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas, kuhu esitatakse ka taotlus teenuse saamiseks.

Rohkem saab resotsialiseerimisteenuse kohta lugeda Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse lehelt.

 

 • Millest alustada

  Esita kirjalik taotlus oma rahvastikuregistri järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale.

  Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid: nimi, isikukood, elu- ja/või viibimiskoht ja kontaktandmed; andmed leibkonnaliikmete kohta, kes vajavad majutust koos taotlejaga. Taotluse põhjenduses nimetatakse asjaolud, miks inimene vajab individuaalset nõustamist ja juhendamist, mis takistab taotleja iseseisvat toimetulekut ning miks ei võimalda taotleja sotsiaal-majanduslik olukord tal omandada või üürida eluruumi. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab hoolekandeosakonna juhataja või tema asetäitja.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Tallinna Sotsiaaltöö Keskus

  Nimetus Ühik Hind
  Pesu kuivatamine, 1 masinatäis tk 1.00 €
  Pesu pesemine ja kuivatamine, 1 masinatäis tk 2.00 €
  Pesu pesemine, 1 masinatäis tk 1.00 €
  Resotsialiseerimisteenus sotsiaalmajutusüksuses 1-kohalises toas, 1 kuu (renoveeritud hoone) kuu 90.00 €
  Resotsialiseerimisteenus sotsiaalmajutusüksuses 2-4 kohalises toas, 1 kuu (renoveeritud hoone) kuu 70.00 €
  Resotsialiseerimisteenus sotsiaalmajutusüksuses 2-kohalises toas, 1 kuu kuu 60.00 €
  Resotsialiseerimisteenus sotsiaalmajutusüksuses 4-6 kohalises toas, 1 kuu kuu 40.00 €
  Resotsialiseerimisteenus sotsiaalmajutusüksuses 5 ja enama kohalises toas, 1 kuu (renoveeritud hoone) kuu 60.00 €
  Resotsialiseerimisteenus sotsiaalmajutusüksuses 7 ja enama kohalises toas, 1 kuu kuu 30.00 €
  Resotsialiseerimisteenus sotsiaalmajutusükuses laps, 1 kuu (renoveeritud hoone) kuu 10.00 €
  Resotsialiseerimisteenus ühiselamus 1-kohalises toas, 1 kuu kuu 90.00 €
  Resotsialiseerimsteenus sotsiaalmajutusüksuses 3-kohalises toas, 1 kuu kuu 50.00 €
  Resotsialiseerumisteenus ühiselamus 2-kohalises toas, 1 kuu kuu 70.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad