Lapse perekonnas hooldamine

Perekonnas hooldamisele suunatakse orb ja vanemliku hoolitsuseta laps, kes on alla 18-aastane:

1) kelle vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud;

2) kelle vanematele on nende piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;

3) kelle vanemate isikuhooldusõigus lapse suhtes on piiratud või täielikult ära võetud;

4) kes on vanematest eraldatud;

5) kelle vanemad kannavad eelvangistust või vangistust vanglas.

Laps on perekonnas hooldamisel kuni hooldusvajaduse lõppemiseni või täiskasvanuks saamiseni. Kui 18-aastane ja vanem noor (edaspidi laps) jätkab õpinguid päevases õppevormis või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis esmase õppekava alusel, võib ta olla hooldusel kuni nominaalse õppeaja lõpuni.

Hooldajaks saada soovija esitab sellekohase kirjaliku avalduse enda elukohajärgsele linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale või lapse elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele juhul, kui lapse elukoht ja hooldajaks saada soovija elukoht ei ole samas vallas või linnas.

Avalduse saanud linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond hindab avalduse saamisest arvates ühe kuu jooksul hooldajaks saada soovija ja tema perekonna täisealiste liikmete vastavust Sotsiaalhoolekande seaduse § 252 nõuetele; küsib juhul, kui lapse elukoht ja hooldajaks saada soovija elukoht ei ole samas vallas või linnas, kirjalikult teavet ja arvamust hooldajaks saada soovija ja tema perekonna liikmete kohta nende elukohajärgsest valla- või linnavalitsusest; osutab hooldajaks saada soovijale sotsiaalnõustamise teenust, külastab tema kodu ning suunab ta asjakohasele Sotsiaalministeeriumi tunnustatud koolitusele.

Lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus otsustab hooldajaks saada soovija sobivuse last perekonnas hooldama hooldajaks saada soovija ja tema perekonna täisealiste liikmete nõuetekohasuse, sotsiaalnõustamise ning hooldajaks saada soovija kodu külastuse ja koolituse tulemuste põhjal, kui hooldajaks saada soovija on koolituse läbinud.

Lapse elukohajärgse linnaosa vanem sõlmib lapse perekonnas hooldamiseks hooldajaks soovijaga lapse perekonnas hooldamise lepingu (edaspidi leping), mis on kooskõlas lapsele koostatud juhtumiplaaniga. Lepingu sõlmimisest teavitatakse hooldaja elukohajärgset valla- või linnavalitsust ühe nädala jooksul lepingu sõlmimisest juhul, kui hooldaja ja hooldatava lapse elukoht ei ole samas omavalitsusüksuses.

Tallinna linna poolt makstavad lapse perekonnas hooldamise toetused on:

1) lapse hooldamise toetus;

2) raskesti kasvatatava lapse hooldamise toetus.

Lapse hooldamise toetuse ja raskesti kasvatatava lapse hooldamise toetuse piirmäärad on:

1) alla 14-aastase lapse hooldamise toetus - 211 eurot;
2) 14-aastase ja vanema lapse toetus - 243 eurot;
3) raskesti kasvatatava lapse hooldamise toetus (makstakse lisaks lapse hooldamise toetusele) - 32 eurot.

Lapse hooldamise toetust ja raskesti kasvatatava lapse hooldamise toetust makstakse igakuiselt.

Lapse hooldamise toetuse maksmisel lähtutakse linnavalitsuse poolt kinnitatud lapse hooldamise toetuse piirmäärast, millest arvatakse maha lapsele igakuiselt makstav pension, peretoetused ja elatis. Lapsele makstava pensioni, peretoetuste ja elatise suuruse muutumisel muudetakse ka lapse hooldamise toetuse suurust.

 • Millest alustada

  Hooldajaks saamiseks pöörduge oma või lapse elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda. Lapsele sobiva hooldaja määramiseks pöörduge lapse elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda. Loe põhjalikumalt.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Isikutuvastus

  Võtke kaasa isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Lapse perekonnas hooldamise lepingu sõlmimine.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad