Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel.

Siseruumis tuleb kanda maski. 

Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

Teenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevalt hoolduskoormust.

 

Sotsiaalhoolekande seaduse § 451 reguleeritud lapsehoiuteenust on hooldusõigust omaval isikul või hooldajal raske või sügava puudega lapsele taotleda kuni lapse 18-aastaseks saamiseni ning 18-aastaseks saanud raske ja sügava puudega isiku puhul kasutada lapsehoiuteenust kuni sama kalendriaasta lõpuni.

Raske puudega lapsele osutatava lapsehoiuteenuse eest hüvitatavaks piirmääraks on 2019. aastal 408 eurot ning sügava puudega lapse puhul kuni 1885 eurot.

Suurenenud hoolduskoormusega sügava puudega laste puhul rahastatakse suurendatud mahus lapsehoiuteenust lapsevanema põhjendatud taotluse alusel ning lapse lapsehoiuteenuse vajadust hinnatakse koosmõjus teiste linna ja riigi poolt lapsele pakutavate tugiteenustega.

Raske ja sügava puudega lapsele suunatud lapsehoiuteenuse saamiseks esitatakse taotlus lapse elukohajärgse linnaosavalitsus sotsiaalhoolekande osakonda teenuse eest vastutavale lastekaitse -või sotsiaaltöötajale.

Vabas vormis kirjalik taotlus peab sisaldama:

1) taotleja nime, isikukoodi, elukohta ja kontaktandmed;

2) taotleja esindaja kontaktandmed;

3) taotletava teenuse nimetust;

4) teenusevajaduse põhjendust: nimetatage asjaolud, miks taotleja vajab lapsehoiuteenust, miks ei ole võimalik abivajadust katta teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

5) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja.

Raske ja sügava puudega laste puhul hindab lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja lapsehoiuteenuse vajadust igal lapsel eraldi. Linnosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse- või sotsiaaltöötajal on õigus peale taotluse esitamist küsida taotlejalt vajadusel täiendavaid dokumente või muud lapse kohta käivat täiendavat infot.

Palun Teil olla valmis järgmiste dokumentide esitamiseks:

1) Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;

2) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia (selle olemasolul);


3) Eesti Töötukaasa otsuse koopia üle 16. aastaste laste puhul töövõime hindamise kohta;

4) SA Innove Rajaleidja keskuse maakondliku või üleriigilise nõustamiskomisjoni soovituse koopia;

Kõigi nõutavate dokumentide esitamisest 10 tööpäeva jooksul tehakse otsuse lapsehoiuteenuse saamise kohta. Positiivse otsuse korral raske või sügava puudega lapse elukohajärgne linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond lapsehoiuteenusele õigustatud isiku hooldusõigust omava isikuga või hooldajaga ning lapsehoiuteenuse osutajaga teenuse osutamiseks vajaliku lapsehoiuteenuse lepingu.

 • Millest alustada

  Leia raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenust osutav teenuse osutaja ja lepi kokku teenuse osutamise tingimustes. Lapsehoiuteenuse osutaja leidmisel on abiks majandustegevuse register, vajadusel võid sobiva teenuseosutaja ledimseks konsulteerida ka linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenust koordineeriva lastekaitse- või sotsiaaltöötajaga.

  Esita kirjalik taotlus lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda. Raske ja sügava puudega laste puhul hindab lapse elukohajärgse linnaosvalitsuses teenuse eest vastutav lastekaitse- või sotsiaaltöötaja lapsehoiuteenuse vajadust igal lapsel eraldi. Ole valmis, et lastekaitse- või sotsiaaltöötaja võib su käest küsida otsuse tegemiseks lapse kohta täiendavaid dokumente või lapse kohta muud vajalikku infot.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Isikutuvastus

  Kaasa võtke enda isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esitage vabas vormis kirjalik taotlus lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas teenuse eest vastutavale lastekaitse- või sotsiaaltöötajale.

  Vabas vormis kirjalik tatlus peab sisaldama:

  1) taotleja nime, isikukoodi, elukohta ja kontaktandmeid;

  2) taotleja esindaja kontaktandmeid;

  3) taotletava teenuse nimetust;

  4) teenusevajaduse põhjendust: nimetage asjaolud, miks taotleja vajab lapsehoiuteenust, miks ei ole abivajadust võimalik katta teiste sotsiaalteenuste või abi osutamisega;

  5) taotluse esitamise kuupäeva ja allkirja.

  Olge valmis esitama lastekaitse- või sotsiaaltöötajale lapse kohta täiendavalt järgmisi dokumente:

  1. Sotsiaalkindlustusameti otuse koopia puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
  2. lapse rehabilitatsiooniplaani koopia (selle olemasolul);
  3. Eesti Töötukassa otsuse koopia (üle 16-aastaste laste puhul) töövõime hindamise kohta;
  4. SA Innove Rajaleidja keskuse maakondliku või üleriigilise nõustamiskomisjoni soovituse koopia;

  Kümne (10) tööpäeva jooksul taotluse ja nõutud dokumentide esitamisest tehakse otsus teenuse osutamise kohta. Positiivse otsuse korral sõlmitakse lapsehoiuteenuse leping teenuse osutaja, teenuse taotleja ja linnaosavalitsuse vahel.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Tulemus

  Raske või sügava puudega lapse elukohajärgne linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond sõlmib lapsehoiuteenusele õigustatud isikuga ja lapsehoiuteenusele õigustatud isiku valitud lapsehoiuteenuse osutajaga halduslepingu lapsehoiuteenuse osutamiseks eeldusel, et:

  1. raske või sügava puudega lapse elukohajärgsele linnaosavalitsusele on esitatud kõik lastekaitse- või sotsiaaltöötaja poolt otuse tegemiseks küsitud täiendavad dokumendid;
  2. raske või sügava puudega lapsele ei ole sama kalendriaasta jooksul juba osutatud lapsehoiuteenust maksimaalse maksumuse ulatuses.
  3. raske ja sügava puudega lapsele ei osutata lapsehoiuteenuse osutamisega samal ajal teisi hooldamist tagavaid sotsiaalteenuseid (nt raske ja sügava puudega lapse hoiukoduteenus, tugiisikuteenus vmt.).

  Lepingu kohaselt esitatud arvete alusel maksab linnaosavalitsus teenuse osutajale teenuse lepingus kokkulepitud ulatuses otse.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad