Lapsehoiuteenuse hüvitamine

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel suhtlemist e-posti ja telefoni teel .
Siseruumis tuleb kanda maski. Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

Lapsehoiuteenuse hüvitise taotlemise eelduseks on, et lapsehoiuteenust ostetakse tegevusloaga teenuse osutajalt.

Lapsehoiuteenuse hüvitise taotlemise eelduseks on, et lapsehoiuteenust ostetakse tegevusloaga teenuse osutajalt. Lapsehoiuteenuse hüvitist makstakse lapse vanemale, lapse eestkostjale või hooldusperele:

 1. kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn. Hoolduspere, kellel on hoolduspere leping sõlmitud Tallinna linnaga, ei pea rahvastikuregistri järgi olema Tallinna linna elanik;
 2. kui lapse, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse, rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn;
 3. kui laps, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse, ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia või eralasteaia nimekirja.

Õigus taotleda hüvitist tekib järgmisel päeval arvates päevast, mil lõpetatakse vanemahüvitise maksmine selle lapse eest, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse.
Õigus taotleda hüvitist lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja. Hüvitise määraks on koolieelse munitsipaallasteasutuse koha maksumus ühes kalendrikuus.

Lapsehoiuteenuse hüvitise määr on 2021. aastal kuni 196 eurot ühes kalendrikuus ühe lapse kohta. Hüvitist makstakse järgmiselt:
1. 100% hüvitise määrast, kui teenuse eest on tasutud summas, mis on hüvitise pooleteisekordse määraga võrdne või sellest suurem;
2. 50% hüvitise määrast, kui teenuse eest on tasutud summas, mis on hüvitise määraga võrdne või sellest suurem, kuid väiksem hüvitise pooleteisekordsest määrast.
Hüvitise arvestusperioodiks on kalendrikuu, mille jooksul saadud teenuse eest tehtud ja dokumentaalselt tõendatud kulutused hüvitatakse lapsehoiuteenuse kasutamise ajal kehtinud korras ja määras. Hüvitise taotlejal on õigus esitada taotlus kolme kuu jooksul pärast lapsehoiuteenuse kasutamise kuud.

Alates 01.10.2020 esitatud taotluste puhul, mille alusel hüvitatakse alates 01.09.2020 saadud lapsehoiuteenus, suureneb hüvitis järgmiste summade võrra:

· toidukulu hüvitis alla 3-aastaste laste puhul kuni 1,8 eurot päeva kohta ning 3-aastase ja vanema lapse puhul kuni 2 eurot päeva kohta.

· täiendav hüvitis koolieelse nõustamismeeskonna soovitusel lapsehoiuteenust kasutava haridusliku erivajadusega lapse eest (edaspidi täiendav hüvitis HEV lapse eest) (71,25 eurot kuus).

Lapsehoiuteenuse hüvitisega kaasneva toidukulu hüvitise ja täiendava hüvitise HEV lapse eest taotlemine toimub üldise lapsehoiuteenuse hüvitise taotlemisega samaaegselt, täiendavat taotlust vanematel esitada ei tule. Lisahüvitise saamiseks peab lapsevanem aga esitama lapsehoiuteenuse arvel järgmise info:

Toidukulu hüvitise saamiseks

· Toidupäevade arvu (mitu päeva laps lapsehoius sõi)

· Toidupäeva maksumust (toidupäev hind)

· Toiduraha summa kuus (kui palju lapsevanem kuus maksis)

HEV lapse eest hüvitise saamiseks peab taotleja tegema taotlusele vastava märke ja lisama täiendava dokumendina nõustamiskomisjoni otsuse koopia.

 

 • Täida vorm, mille leiad alajaotusest "Vormid" ja lisa skanneeritud kuludokumendid

  Isikutuvastus

  Digiallkirjasta

  Kuhu avaldus esitada

  Saada oma linnaosa klienditeenindajale

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Pöördu elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda. Täida vormikohane taotlus, milllele lisaks esita lapsehoiuteenuse ostmist tõendavad dokumendid, kust nähtub millisel perioodil on lapsehoiuteenust kasutatud ning millal ja kui palju on teenuse eest makstud.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument ning (hüvitise esmakordsel taotlemisel) eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Tulemus

  Otsus hüvitise maksmise kohta tehakse kümne tööpäeva jooksul, arvates hüvitise taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Hüvitis kantakse üle taotluses näidatud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates hüvitise määramise otsuse tegemise päevast. Kui taotlust ei rahuldata, siis saadetakse taotlejale motiveeritud ostus viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad