Raske ja sügava puudega lapse tugiisik

Raske või sügava puudega lapse tugiisikuteenuse eesmärk on tagada turvaline ja toetav kasvukeskkond ning toetada iseseisvat toimetulekut koolis ja lasteaias ning olukordades, kus laps vajab puudest tulenevate sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu juhendamist, julgustamist ja motiveerimist.

Teenust on õigus saada 3–18-aastasel lapsel. Statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhiharidust omandava lapse 18-aastaseks saamisel on tal õigus teenust saada kuni õppeaasta lõpuni.

Lapsega töötav tugiisik:

 • pakub arendavaid tegevusi;
 • vestleb ja arutleb lapsega;
 • aitab lahendada probleemolukordi;
 • aitab kaasa sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisele ja arendamisele;
 • osaleb lapse isiklike ja igapäevaelu oskuste arendamisel;
 • aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele;
 • abistab ja motiveerib last õppimisel;
 • aitab last teda ümbritsevate inimestega suhtlemisel;
 • õpetab enda eest hoolitsema ja julgustab igapäevaelus toime tulema.
 • Millest alustada

  Pöördu elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda. Lisaks taotlusele on vaja esitada lapse rehabilitatsiooniplaan ja arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme tuvastamise kohta ning last tutvustav kirjalik infomaterjal. Lapse seadusliku esindaja või hooldaja poolt koostatavas
  last tutvustavas kirjalikus infomaterjalis ta:

  • iseloomustab last;
  • kirjeldab tema oskusi ja võimeid ning käitumise eripära ning olukordi, kus laps vajab teenust;
  • kirjeldab hooldamise eritingimusi, arsti määratud ravimiplaani;
  • selgitab abivahendite kasutamist.

  Teenuse saamise aluseks on elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna kirjalik suunamiskiri. Laps on teenusel hoolekandeosakonna teadmisel. Laps saab teenust 12 kuni 40 tundi kalendrikuus. Teenuse osutamise lõpliku mahu otsustab teenuse pakkuja ning see fikseeritakse teenuseosutaja ja lapse seadusliku esindaja vahel sõlmitavas lepingus.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad