Üldhooldekodu teenus

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel .

Siseruumis tuleb kanda maski.

Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

Teenuse eesmärk on kindlustada eakatele, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega, ööpäevaringne hooldamine üldhooldekodus.

Tallinna linna eelarve vahenditest tasutakse teenuse eest osaliselt, kui teenuse kasutaja ise ja/või tema seadusjärgsed ülalpidajad ei ole oma tervise, kõrge vanuse või vähekindlustatuse tõttu võimelised isikule vajalikku hooldust tagama.

Teenust vajav isik, kes taotleb teenuse eest tasumisel abi, esitab elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjaliku taotluse, milles põhjendab teenuse vajaduse, nimetab asjaolud, mis tingivad pideva kõrvalabi, hooldamise, põetamise ja järelevalve vajaduse, ning selgitab, miks ei ole võimalik abivajadust katta teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.


Tallinna eakatele osutab teenust Iru Hooldekodu, Hooldekodu tee 2, Tallinn 13914, tel 6062802, e-post: iru@iruhk.ee. Kui Iru Hooldekodus puudub vaba koht, suunatakse isik tema nõusolekul mujal Tallinnas, Harjumaal või Eestis asuvasse üldhooldekodusse, andmeid vaata Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

 • Millest alustada

  Elukohajärgsele linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale tuleb esitada kirjalik taotlus, milles põhjendatakse teenuse vajadus ning nimetatakse asjaolud, mis tingivad pideva kõrvalabi, hooldamise, põetamise ja järelevalve vajaduse ning miks ei ole võimalik abivajadust katta teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Hoolekandeosakonna juhataja või tema asetäitja teeb teenuse eest osalise tasumise otsuse ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet valib teenuse osutaja. Teenust vajav isik je teenuse osutaja sõlmivad teenuse lepingu.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Iru Hooldekodu

  Nimetus Ühik Hind
  Ööpäevaringne hooldus üks isik 1-kohalises toas Ööpäev 26.00 €
  Väljaspool kodu osutav üldhooldusteenuse õendusteenus tk 52.93 €
  Ööpäevaringne hooldusteenus (töövõimetus) ööpäev 0.00 €
  Ööpäevaringne hooldus üks isik ööpäev 27.00 €
  Ööpäevaringne hooldus üks isik ööpäev 24.00 €
  Ööpäevaringne hooldus üks isik 1-kohalises toas ööpäev 29.00 €
  Ööpäevaringne hooldus üks isik 1-kohalises toas ööpäev 29.00 €
  Ööpäevaringne hooldus üks isik 2-kohalises toas ööpäev 27.00 €
  Ööpäevaringne hooldus üks isik 3-4 kohalises toas ööpäev 25.00 €

  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

  Nimetus Ühik Hind
  Üldhooldekodu teenus kuu 0.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad