Välireklaami ja teabe paigaldamine

Reklaami või teabe paigutamiseks Tallinna linna haldusterritooriumile tuleb esitada taotlus Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu lühinimega TERA kaudu.

 

Teabe avalikustamisel tuleb järgida eelkõige reklaamiseaduse, keeleseaduse ja autoriõiguse seaduse nõudeid ning teabekandja paigaldamisel ja püstitamisel eelkõige ehitusseadustiku, muinsuskaitseseaduse, liiklusseaduse ja tööstusdisaini kaitse seaduse nõudeid, Tallinna linna õigusakte ning arengudokumente.

Teabekandja paigaldamiseks ja teabe avalikustamiseks riigile või eraomandisse kuuluval kinnisasjal või ehitisel tuleb taotleda teabekandja kooskõlastust.

Teabekandja paigaldamiseks Tallina linnale kuuluvale või Tallinna linna valduses olevale ehitise pinnale tuleb samuti esitada taotlus, et algatada ehitise pinna kasutusse andmise menetlus.

Taotlusega seonduvad toimingud tehakse ja otsused koostatakse TERAs.

 • Sisene andmekogusse TERA ja esita taotlus. TERA kaudu esitatud taotluse korral teeb linnaosa valitsus vajaliku informatsiooni taotlejale teatavaks TERA kaudu. Taotlusele lisatakse vähemalt järgmised dokumendid:

  1) teabekandja seletuskiri;

  2) asendiplaan, millel näidatakse ära teabekandja planeeritav asukoht;

  3) teabekandja tehniline joonis;

  4) planeeritava asukoha fotod;

  5) fotomontaaž teabekandjast planeeritavas asukohas.

  Isikutuvastus

  Logi sisse ID-kaardi või mobiil-ID abil.

  Tulemus

  Linnaosa valitsus teeb otsuse taotluse kohta 30. kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest. Tehtud otsusega saab taotleja tutvuda TERAs. Taotlejale saadetakse e-postiga teavitus otsuse andmisest.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Menetlusosalisel on õigus 30. päeva jooksul, arvates haldusakti teatavaks tegemise või kättetoimetamise päevast, esitada vaie Linnaosa valitsusele ja taotleda haldusakti kehtetuks tunnistamist, muutmist või uue haldusakti väljaandmist.

  Menetlusosaline võib pöörduda 30. päeva jooksul arvates haldusakti teatavaks tegemisest Tallinna Halduskohtu poole vaiet esitamata.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad