2020-2021 õ/a eesmärgid

EESTVEDAMINE:

 • E-lasteaia keskkond (ELIIS) toetab õppekasvatustegevust ja infovahetust lastesõimes;
 • Keskkonna- ja terviseteadlikkust kujundatud läbi laste, lapsevanemate, töötajate õige; tervisekäitumise seotult erinevates tegevusvaldkondades;
 • Õpetajate enesehindamistegevus toimib edukalt sisehindamise osana;
 • Õpetajad motiveeritud osalema konkurssides, seminaridel ja projektides;
 • Organisatsiooni edukat juhtimist toetab kaasajastatud dokumentatsioon;
 • Õppekasvatustöös loodud täiendavaid tingimusi muutunud õpikäsituse („Mängime ja õpime koos“) rakendamiseks.

PERSONALITÖÖ:

 • Lastesõimes töötab pädev, motiveeritud ja arengualdis õpetaja;
 • Õpetajate tegevus teise keele- ja kultuuriga  laste suunamisel on süsteemne;
 • Õpetajate märkavad HEV lapsi õigeaegselt ja toimib tulemuslik nõustamistegevus;
 • Õpetajad kasutavad õppekasvatusprotsessis süsteemselt kaasaegseid õppevahendeid (sh. IT-, nuti- ja robootikavahendeid).

KOOSTÖÖ (AVALIKUD SUHTED JA PARTNERLUS) JUHTIMINE:

 • Korraldatud huvipõhised temaatilised koolitused lapsevanematele;
 • Kaasatud vanemaid õppekasvatustöö planeerimisele, MÕK-i  teostmisele ja heategevusürituste korraldamisele;
 • Koostatud ja täidetud Sõimede Ühenduse tegevuskava 2020-2021;
 • Osaletud „Euroopa noored vabatahtlikud“ programmis;
 • Säilitatud vanu hästitoimivaid ja loodud vajadusel uusi (sh. õppekasvatustööd rikastavaid ) partnerlussuhteid.

RESSURSSIDE JUHTIMINE:

 • Kaasajastatud, turvaline, tasakaalus ning säästlikult majandatud keskkond toetab õppe- ja tööprotsessi lastesõimes;
 • Teostatud kavandatud renoveerimistegevus ;
 • Soetatud planeeritud materiaaltehnilised vahendid ja õppekasvatustööks vajalikud tarvikud;
 • Rakendatud keskkonnahoiupoliitikat lastesõimes.

ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ:

 • Õppekasvatustöös väärtustatud multikultuursus ja iga lapse erisus,
 • Õppekasvatuses viidud läbi pool tegevustest õuesõppena;
 • Viiakse läbi projektiõpet teemal „Putukad“;
 • Kujundada ja kasutada õppeaeda;
 • Õppeprotsessi täiendatud digivahendite kasutamise osas;
 • Lapse sotsiaalsete oskuste ja võimekuse arendamisega loodud rühmas püsiv positiivne suhtluskeskkond;
 • Toimib tulemuslik laste arengu hindamise tegevus.

Viimati muudetud: 2.11.2020