Õppekasvatustöö korraldus

Õppeaasta algab 1. septembril ja lõppeb 31. augustil.

Lastesõim Planeedi Mudila on avatud kell 7. oo – 19.00
Valverühm töötab hommikul kell 7.00 – 8.00 ja õhtul kell 18.00 – 19.00 Päikese rühmas. 
Rühmade tööajad:
PÄIKENE                                         7.00  –  19.00
TÄHEKE                                          7.30  –  18.00
PILVEKE                                          8.00  –  18.30
VIKERKAAR                                    7.30  –  18.00
Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.
Lapsed viibivad päevas 1-2 korda õues.
Lastesõime töökeel on eesti keel. Töötab neli rühma lastele vanuses 1,5 - 3 eluaastat. Lapsi juhendavad rühmaõpetajad, muusika- ja liikumisõpetaja ning õpetajaabid.
PLANEERITUD ÕPPEKASVATUSTEGEVUSED:
Õppe- ja kasvatustegevuse valdkond              Tegevuskordade arv nädalas/ kestus 10-15 minutit
Mina ja keskkond                                                                    1
Keel ja kõne                                                                              2
Matemaatika                                                                            1
Kunst                                                                                         2
Liikumine                                                                                  2
Muusika                                                                                    2
Planeeritud tegevused lastega algavad kell 9.00. 
Õppe- ja kasvatustegevust viiakse läbi nädalaplaani alusel. Nädalaplaanidega on lapsevanemal võimalik tutvuda e-lasteaia keskkonnas ELIIS.  Kuude lõikes on õppekasvatustöö jaotatud teemadeks.
Veerand tegevustest viiakse läbi õuesõppe meetodil. 
Õppekasvatustöös rakendatakse Johannes Käisi õppekasvatusmetoodikat. Juhindutakse väärtuskasvatuse põhimõtetest ning tegevused viiakse läbi integreeritult erinevate õppekasvatuse valdkondade ühildamisel.
Viimati muudetud: 26.10.2020