Teenused ja hinnad


1. OSALUSTASU

Alates 01.01.2020 on osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr 71,25 € kuus. 
Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu.Tallinna Haridusameti juhataja 31. detsember 2019 käskkirjaga nr HA-4/78 "Tallinna munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määra kinnitamine siin

Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud. Elukohajärgne sotsiaalosakond võib avalduse alusel toetada vanema osa maksmisest vabastamist käimasoleva õppeaasta lõpuni kuni 80 % ulatuses. Direktor kooskõlastab vanema osast vabastamise ja selle kestuse hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga.

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus vorm tuleb esitada elukohajärgsesse sotsiaalosakonda ja toetuse saamisel lasteaia direktorile. Avalduse vorm on kooskõlastatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning linnaosa valitsuste sotsiaalhoolekande osakondadega. 


2. TOIDURAHA

  • Lapse päevane toiduraha on lastesõimes 1,65 €
  • Lastesõim Planeedi Mudila toitlustaja perioodil 1.08.2020 - 31.07.2023 on OÜ MERVIR

Alates 01.september 2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord ja Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusest nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine. 


3. ARVELDAMINE

Lastesõimetasu arvestamisega tegeleb haridusameti raamatupidaja. Info lapse kohalviibimistest kogub rühmaõpetaja ning see edastatakse arvestuseks kuu viimasel tööpäeval. Iga kuu 5. kuupäevaks saab lapsevanem oma meiliaadressile arve. Maksekorraldusel on välja toodud kulude arvestus.
NB! Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määruse nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati alates 01.09.2017 Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1, 80 eurot  (koos käibemaksuga). 


4. VÕIMALUSED TOETUSTEKS

  • Kaks korda aastas (septembris ja jaanuaris) on võimalik vähemkindlustatud peredel esitada avaldus toidusoodustuse taotlemiseks summale, mis ületab linna poolt kehtestatud 1.80 euro piirnormi.
  • Peredel, kelle kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 95,87 euro, on võimalik taotleda soodustust toiduraha maksmisel. Avaldus tuleb esitada direktorile septembri ja jaanuari kuu 1. nädalal. Dotatsiooniavaldusele tuleb lisada pere sissetulekut tõendavad dokumendi.
  • Jooksvalt on vähekindlustatud peredel tulenevalt seadusest võimalik taotleda vanematasu soodustust. 

Soodustused ja toetused Tallinna lasteaedades

Lasteaia kohatasust vabastamine


Vanema osa maksmisest vabastamise juhud alates 01.09.2020

Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:

  • vanem(ate) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80 % kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui  ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta on kuni 583, 99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on kuni 467, 19 eurot);
  • kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada aadressil info.haridus.ee.  

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.


Viimati muudetud: 22.10.2020