Vastuvõtt lastesõime Planeedi Mudila

Lastesõime vastuvõtt toimub vastavalt järjekorrale lasteasutuses ja tugineb Laste koolieelsesse lasteasutuse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korrale

Lastesõime rühmi komplekteeritakse igal aastal 1.mai-15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta keskel. 

Lastesõime koha taotlemine: 

Taotlus lapse arvamiseks lastesõime ootejärjekorda esitatakse  e-keskkonnas info.haridus.ee/ või edastatakse avaldus koha soovimise ajaga lastesõime direktorile kohapeal või e-posti teel  digiallkirjastatult (lastesoim@planeedi.edu.ee). 

Lastesõime direktorile saadetud avalduse alusel tagasisidestatakse vanemale kolme tööpäeva jooksul koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrükk lapse lastesõime arvamiseks.

Lapse esmakordsel lastesõime toomisel ja lapse nimekirja võtmiseks täidab lapsevanem lapse lastesõime võtmise avalduse

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi ka väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

NB! Tallinna lasteaiakoha taotlemise e-teenus võimaldab Tallinna linna munitsipaallasteaeda kohta taotleda, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Vanem saab esitada läbi e-teenuse kuni kolm lasteaia valikut, tehes igasse lasteaeda eraldi taotlused. Hiljem on lapsevanemal võimalik oma tehtud taotlusi näha, muuta ja kustutada. Valitud lasteaia vaba koha olemasolul , saab vanem ka koheselt kinnitada lasteaiakoha soovi. Kui vanem soovib lasteaiakohta tulevikus või hetkel puudub konkreetses lasteaias lasteaiakoht, on võimalus vanemal näha oma lapse paiknemist ja liikumist lasteaiakoha soovijata taotlejate nimekirjas. Kõik kohapakkumised ja vanemate kinnitused tehakse läbi haridusameti iseteeninduskeskkonna e-teenuse kaudu lingil info.haridus.ee/lasteaiakoht 

 

Viimati muudetud: 20.10.2020