Avalik teave

Mis on teabenõue?

Esita Põhja-Tallinna Valitsusele teabenõue

Mis on märgukiri ja selgitustaotlus?

Õigusaktid

Milline teave on salajane või avalik?

 

Avalik teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. Avaliku teabe mõiste määratleb avaliku teabe seadus.  Inimesel on õigus teavet küsida mitte ainult riigilt ja kohalikult omavalitsuselt, vaid ka avalik-õiguslikelt isikutelt ja eraõiguslikelt äriühingutelt, kes maksumaksja raha eest osutavad avalikku teenust.

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning teised teabevaldajad peavad veebilehel avalikustama näiteks asutuse dokumendiregistri,  töötulemuste ja ülesannete täitmise aruanded, andmed asutuse tellitud uurimuste ja analüüside kohta jne. Täieliku loetelu kohustuslikult avaldatavast teabest sätestab avaliku teabe seaduse § 28. Viivitamatult tuleb avalikustada teave inimeste elu, tervist või vara või keskkonda ähvardava ohu kohta.

Teabe avalikustamisel peab olema märgitud, kes, millal ja millise toiminguga (kehtestamine, kinnitamine, registreerimine või muu ametlik toiming) on avalikustatava teabe dokumenteerinud ning kellelt saab avalikustatud teabe kohta selgitusi.

Kui teil tekib teabe avalikustamisega seoses küsimusi, pöörduge inspektsiooni poole.

www.aki.ee

 

 

Viimati muudetud: 27.06.2014