Detailplaneeringud

Kopliranna tn 17 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 11.06.2018 – 25.06.2018 toimub Kopliranna tn 17  projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalik väljapanek tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7.

Kopliranna tn 17 krundi ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavolikogu 25.06.2009 otsusega nr 155 kehtestatud „Sirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere vahelise ala detailplaneeringuga“ (DP006680, krunt positsiooniga 68).  Detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 9 aasta ning detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid, mis reguleerivad detailplaneeringute ja ehitusprojektide koostamist. Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse täpsustada Kopliranna tn 17 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestustingimusi ning krundile püstitada kahepereelamu. Kopliranna tn 17 kinnistu on ehitisregistri andmetel hoonestamata.

Projekteerimistingimustes esitatakse lisaks hoone ehitustingimustele haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted avaliku ruumi ja väliala kujundamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda ka elektroonselt Tallinna planeeringute registris (https://tpr.tallinn.ee/). Lisainfo telefonil 640 4743 ja 645 7003.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 25.06.2018. Juhul kui  nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

 

Peetri tn 5 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 11.06.2018 – 25.06.2018 toimub Peetri tn 5   projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalik väljapanek tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7.

Peetri tn 5 krundi ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavolikogu 02.05.2013 otsusega nr 72 kehtestatud Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga (DP019130, krunt positsiooniga 4). Detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta ning detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid, mis reguleerivad detailplaneeringute ja ehitusprojektide koostamist.

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse tulenevalt hoone kasutusfunktsioonist ning seoses muutunud tuleohutusnõuetega täpsustada detailplaneeringuga määratud hoonestusala piire nihutades hoonestusala ligikaudu 0,3% ulatuses. Ehitisregistri andmetel paikneb Peetri tn 5 kinnistul 1914.aastal kasutusele võetud 2-korruseline 6208 m² ehitisealuse pinnaga montaaži-mehhaanika tsehh ja 1-korruseline alajaam ehitisaluse pinnaga 225 m². Peetri tn 5 kinnistul paikneva montaaži-mehhaanika tsehhi pruulikojaks rekonstrueerimiseks on Tallinn Linnaplaneerimise Amet 08.05.2018 väljastatud ehitusloa nr 1812271/09651.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda ka elektroonselt Tallinna planeeringute registris (https://tpr.tallinn.ee/). Lisainfo telefonil 640 4743 ja 645 7003.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 25.06.2018. Juhul kui  nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Kari tn 13 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 11.06.2018 – 25.06.2018 toimub Kari tn 13 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalik väljapanek tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7.

Kari tn 13 kinnistu asub Randla, Kari, Vihuri ja Puhangu tänavaga piiritletud kvartalis. Ehitisregistri andmetel paikneb kinnistul 14 450 m² ehitisealune pindalaga staadion.  Krundil paiknenud 4-korruseline koolimaja ja 1-korruseline inventarihoone on tänaseks lammutatud.  Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse Kari tn 13 kinnistul asunud koolihoone asemele püstitada avaliku funktsiooniga büroo- ja ärihoone nn „põlvkondade maja“.

Projekteerimistingimustes esitatakse lisaks hoone ehitustingimustele nõuded avaliku ruumi ja väliala kujundamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda ka elektroonselt Tallinna planeeringute ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste registris, numbriga PT246630 (ehitus.tallinn.ee). Lisainfo telefonil 640 4743 ja 645 7003.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 25.06.2018. Juhul kui  nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Ädala tn 1 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 11.06.2018 – 25.06.2018 toimub Ädala tn 1 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalik väljapanek tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7.

Ädala tn 1 kinnistu asub Sõle ja Ädala tänava nurgal. Ehitisregistri andmetel paikneb Ädala tn 1 ärimaal 550 m² ehitisealune pindalaga 2-korruseline 1985. aastal kasutusloa saanud teenindushoone. Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse Ädala tn 1 kinnistul paiknev hoone lammutada ning püstitada krundile uus äri- ja büroohoone.

Projekteerimistingimustes esitatakse lisaks hoone ehitustingimustele haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted avaliku ruumi ja väliala kujundamiseks. Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda projekteerimistingimustest (taotlusele lisatud eskiisi projekteerimisel aluseks mitte võtta). Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda ka elektroonselt ehitusregistris (www.ehr.ee) ja Tallinna planeeringute ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste registris, numbriga PT246590 (ehitus.tallinn.ee). Lisainfo telefonil 640 4743 ja 645 7003.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 25.06.2018. Juhul kui  nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Vana-Kalamaja tn 9 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 11.06.2018 – 25.06.2018 toimub Vana-Kalamaja tn 9 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalik väljapanek tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7.

Vana-Kalamaja tn 9 kinnistu on hoonestatud. Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 1530,5 m²  ehitisaluse pindalaga  5-korruseline koolihoone, mille esmaseks kasutuseks on märgitud aasta 1955. Privaat Arhitektuur OÜ projekti järgi teostatud Vana-Kalamaja tn 9 koolihoone rekonstrueerimisele ja laiendamisele on antud 04.09.2017 kasutusluba nr 1712371/12102.

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse Vana-Kalamaja tn 9 krundile püstitada koolivõimla.

Projekteerimistingimustes esitatakse lisaks hoone ehitustingimustele haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted avaliku ruumi ja väliala kujundamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda ka elektroonselt ehitusregistris (www.ehr.ee) ja Tallinna planeeringute ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste registris, numbriga PT246640 (ehitus.tallinn.ee). Lisainfo telefonil 640 4743 ja 645 7003.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 25.06.2018. Juhul kui  nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.


Sõle tn 50a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 14.06.2018 kell 16.00 toimub Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine tn 2,  Sõle tn 50a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Sõle tn 50a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 17.04. – 15.05.2018 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7, mille jooksul esitas vastuväited detailplaneeringule üks inimene. Vastuväited puudutavad peamiselt üldplaneeringu muudatuse vajaduse kajastamist detailplaneeringus ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise teemat.

Planeeritav maa-ala asub Põhja-Tallinna linnaosas Sõle tänava ääres. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Sõle tn 50a kinnistu üheks elamumaa ja üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning reformimata riigimaast moodustada üks üldkasutatava maa ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Moodustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile määrata ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Elamumaa sihtotstarbega krundil säilib olemasolev 2-korruseline garaaž. Ühtlasi määrata detailplaneeringus üldised maakasutustingimused, heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda elektroonselt Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP012900. Lisainfo telefonil 640 4470 ja 645 7003.

 

Põhja-Tallinn linnaosa puudutavate avalikul väljapanekul olevate detailplaneeringutega saate tutvuda Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, mille kontaktid leiate siit.

Rohkem infot detaildetailplaneeringute avalikustamise kohta.
Rohkem infot planeeringute kohta Tallinna detailplaneeringute registri lehelt.

 

 

Viimati muudetud: 31.05.2018