Planeeringud ja ehitus Põhja-Tallinnas

Krulli tehase kvartali detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu


Põhja-Tallinna Valitsus teatab
, et Krulli tehase kvartali detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimub avalik arutelu  31.01.2019 kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine tn 2. Eskiislahenduse põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee ning 17.01.2019 – 31.01.2019 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis.

Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 2018 korraldusega  nr 1790-k  on algatatud Krulli tehase kvartali detailplaneeringu koostamine ja jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on tootmismaa sihtotstarbega Kopli tn 70, 70a, 70b, Volta tn 1b, 1c, 1d, 1e kinnistutest ja reformimata riigimaast kokku ligikaudu 13 äri- ja elamumaa, ühiskondlike ehitiste maa, üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine piirkonda sobiva kõrgusega hoonete sh kaubanduskeskuse ehitamiseks ning muinsuskaitsealuste hoonete (Krulli hoonetekompleksi) ümberehitamiseks ja laiendamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda elektroonilises Tallinna õigusaktide registris (https://oigusaktid.tallinn.ee/) ja planeeringute registris (https://tpr.tallinn.ee).

Kalevi tn 17 // Linda tn 13 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 28.01.2019 – 11.02.2019 tööaja jooksul toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7, Kalevi tn 17 // Linda tn 13 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.

Planeeritud 0,20 ha suurune maa-ala asub Põhja-Tallinnas Kalamaja piirkonnas Linda, Kalevi ja Graniidi tänava vahelises miljööväärtuslikus kvartalis.

Detailplaneeringus on ette nähtud moodustada Kalevi tn 17 // Linda tn 13 kinnistust üks kuni 20% ärimaa ja vähemalt 80% elamumaa sihtotstarbega krunt ning üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata hoonestatavale krundile ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, olemasoleva äripindadega korterelamu või korterelamu rekonstrueerimiseks ning kruntide kasutamise tingimused. Sõidukite juurdepääs elamukrundile on Kalevi tänavalt.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 05.12.2018 korraldusega nr 1752-k. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka elektroonselt Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP039780. Lisainfo telefonil 6404470 ja 6457003.


Avalik arutelu Tööstuse tn 64a ja 66b kinnistute ning lähiala
 detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks 

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Tööstuse tn 64a ja 66b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimub avalik arutelu  19.12.2018 kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine tn 2. Eskiislahenduse põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee ning 05.12.2018 – 19.12.2018 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis.

Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2018 otsusega nr 166 on algatatud Tööstuse tn 64a ja 66b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamine ja jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus Tööstuse tn 64a ja 66b elamumaa sihtotstarbega kruntidele kokku kolme kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, moodustada Tööstuse tn 66 ja 64 kinnistute vahelisest reformimata riigimaast transpordimaa sihtotstarbega krunt ning Nõlva tn 4 ja Tööstuse tn 68 kinnistute vahelisest reformimata riigimaast üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda elektroonilises Tallinna õigusaktide registris (https://oigusaktid.tallinn.ee/) ja planeeringute registris (https://tpr.tallinn.ee).


Toimus Erika tn 6a kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu


Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Erika tn 6a kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 15.11.2018 kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine tn 2. Arutelust võtsid osa planeerijad, huvitatud isik, naaberkinnistute, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Põhja-Tallinna Valitsuse esindajad.

Avalikul arutelul käsitleti detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud vastuväiteid ja ettepanekuid. Vastuväited puudutavad peamiselt juurdepääsuteid planeeritavale alale ja naaberkinnistutele, parkimisprobleeme ja tehnovõrkude lahendusi ning perspektiivset ühendust raudteeäärse alaga. Muu hulgas otsustati, et planeerija teeb planeeringusse parandused ja täiendused ning esitab vastuväidete esitajatele. Avaliku väljapaneku käigus kirjalikult arvamust esitanud isik võib loobuda oma arvamusest, teatades sellest detailplaneeringu koostamise korraldajale kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis.Suur-Patarei tn 13 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 26.11.2018 – 10.12.2018 tööaja jooksul toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7, Suur-Patarei tn 13 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalik väljapanek.

Suur-Patarei tn 13 kinnistu asub Tallinna Linnavalitsuse 22.02.2017 korraldusega nr 296-k kehtestatud „Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu“ alas. Suur-Patarei tn 13 kinnistu on detailplaneeringus krunt positsioon nr 2, mille suuruseks kavandati 1798 m² ning sihtotstarbeks 100% ärimaa. Krundile määrati ehitusõigus ühe kuni 620 m² ehitusaluse pinnaga maapealse ja kuni 820 m² ehitusaluse pinnaga maa-aluse korrusega ärihoone püstitamiseks, mille maksimaalne kõrgus võib olla 15 m  maapinnast sh lubatud on üks maa-alune ja neli maapealset korrust. Hoone suletud brutopind kokku on kuni 3300 m². Juurdepääs krundile on planeeritud nii Suur-Patarei kui ka Jahu tänavalt. Parkimine on lahendatud oma krundil hoone mahus maa-alusel parkimiskorrusel. Piirdeaedade rajamist detailplaneering ette ei näe ning krundile planeeritud kergliiklusalad on linnakodanikele avatud. Krundile on võimalik kavandada lastehoid.

Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse täpsustada detailplaneeringuga määratud hoonestustingimusi sh ehitise kasutamise otstarvet (lastehoiu kavandamise vajadust); püstitatava hoone arhitektuurilisi, ehituslikke ning kujunduslikke tingimusi ning haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda ka elektroonselt Tallinna planeeringute registris - DP036570 - SUUR-PATAREI TN 13 KINNISTU DETAILPLANEERING , detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused.  Lisainfo telefonil 640 4743 ja 645 7003.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 10.12.2018. Juhul kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Kopli liinide D2 kvartali projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 26.11.2018 – 10.12.2018 tööaja jooksul toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7, Kopli liinide D2 kvartali projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalik väljapanek.

Kopli liinide D2 kvartal asub Tallinna Linnavolikogu 05.02.2009 otsusega nr 21 kehtestatud „Kopli liinide ja lähiala detailplaneeringu“ alas. Projekteerimistingimuste taotlus on esitatud detailplaneeringu alusel moodustatud kruntide Liinivahe tn 1 // Sepa tn 21, Liinivahe tn 3, Liinivahe tn 5, Liinivahe tn 7, Liinivahe tn 9 // Sepa tn 15 ja Liinivahe tänav T2 kohta. Lisaks jäävad D2 kvartalisse detailplaneeringuga kavandatud Sepa tn 19 äri- ja elamumaa krunt (pos nr 15), jalakäijate teeks kavandatud Liinivahe tänav T3 (pos nr 26), pargialaks kavandatud Liinivahe tn 11a üldkasutatava maa (pos nr 14), elamumaaks kavandatud Kaevuri tn 12 tootmismaa (pos nr 39) ja tootmismaaks kavandatud Kaevuri tn 12e (pos nr 40).

Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse muuta detailplaneeringuga määratud ehitise kõrgust 10% ulatuses; täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi; täpsustada haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid; täpsustada krundijaotust; täpsustada hoonestusala paiknemist ning krundi jaotust vastavalt kavandatavatele hoonetele.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda ka elektroonselt Tallinna planeeringute registris - DP013620 - KOPLI LIINIDE JA LÄHIALA DETAILPLANEERING, detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused.  Lisainfo telefonil 640 4743 ja 645 7003.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 10.12.2018. Juhul kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.


Erika tn 6a
kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 15.11.2018 kell 16.00 toimub Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine tn 2, Erika tn 6a kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Erika tn 6a kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 25.09.2018 – 09.10.2018 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7, mille jooksul esitati vastuväited kolme ettevõtte poolt. Vastuväited puudutavad peamiselt juurdepääsuteid.

Planeeritud 0,68 ha suurune maa-ala asub Põhja-Tallinnas Karjamaa asumis Kopli, Erika, Tööstuse tänava ja raudteega piiratud kvartalis. Detailplaneeringus nähakse ette riigikaitsemaa sihtotstarbega Erika tn 6a kinnistust kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine ühele krundile ühe kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ja ühe abihoone ehitamiseks ning teisele krundile olemasoleva veetorni hoone ümberehitamiseks kuni 9 maapealse korrusega korterelamuks ja ühe abihoone ehitamiseks. Lisaks on määratud kruntide kasutamise tingimused. Juurdepääs planeeritud alale on Erika tänavalt.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka elektroonselt Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP035620. Lisainfo telefonil 640 4470 ja 645 7003.

Ädala tn 1 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamise tulemuste avalik arutelu

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 21.11.2018 kell 16.00 toimub Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine tn 2, Ädala tn 1 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamise tulemuste avalik arutelu.

Ädala tn 1 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine toimus Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7, 11.06.2018-25.06.2018. Avaliku väljapaneku jooksul esitati kirjalikult vastuväited ühe ettevõtte poolt. Vastuväited puudutavad peamiselt projekteeritud hoone mahtu ja asukohta.

Ädala tn 1 kinnistu asub Sõle ja Ädala tänava nurgal. Ehitisregistri andmetel paikneb Ädala tn 1 ärimaal 550 m² ehitisealune pindalaga 2-korruseline 1985. aastal kasutusloa saanud teenindushoone. Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse Ädala tn 1 kinnistul paiknev hoone lammutada ning püstitada krundile uus äri- ja büroohoone.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda ka elektroonselt ehitusregistris (www.ehr.ee) ja Tallinna planeeringute ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste registris, numbriga PT246590 (ehitus.tallinn.ee). Lisainfo telefonil 640 4470 ja 645 7003.


Kopli liinide läänepoolse osa detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik väljapanek ja avalik arutelu

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Kopli liinide läänepoolse osa detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimub avalik väljapanek 06.11.2018 – 20.11.2018 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja avalik arutelu 20.11.2018 kell 16  Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine 2.

Planeeritav maa-ala asub Põhja-Tallinna linnaosas, Kopli liinide piirkonnas.  Planeeritava maa-ala suurus on 12,87 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada Kopli liinide läänepoolsest osast elamumaa, ärimaa, ühiskondlike ehitiste maa, üldkasutatava maa, tootmismaa ja transpordimaa sihtotstarbega krundid ja määrata ehitusõigus kokku seitsmeteistkümne kuni 3-korruselise korterelamu , kümne kuni 4-korruselise korterelamu, ühe kuni 9-korruselise korterelamu, ühe kuni 3-korruselise ärihoone, ühe 1-korruselise ühiskondliku hoone (lasteaed)  ehitamiseks, viie hoone ümberehitamiseks ja kohvik –vaateplatvormi rajamiseks. Lisaks määratakse planeeringus üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkude põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta planeeritaval alal Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringust“ taotledes ranna ehituskeeluvööndi vähendamist.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahendusega on võimalik tutvuda ka elektroonselt Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP042000

Lisainfo telefonil 640 4792  ja 645 7003.

Kopliranna tn 17 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 11.06.2018 – 25.06.2018 toimub Kopliranna tn 17 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalik väljapanek tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7.

Kopliranna tn 17 krundi ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavolikogu 25.06.2009 otsusega nr 155 kehtestatud „Sirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere vahelise ala detailplaneeringuga“ (DP006680, krunt positsiooniga 68).  Detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 9 aasta ning detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid, mis reguleerivad detailplaneeringute ja ehitusprojektide koostamist. Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse täpsustada Kopliranna tn 17 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestustingimusi ning krundile püstitada kahepereelamu. Kopliranna tn 17 kinnistu on ehitisregistri andmetel hoonestamata.

Projekteerimistingimustes esitatakse lisaks hoone ehitustingimustele haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted avaliku ruumi ja väliala kujundamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda ka elektroonselt Tallinna planeeringute registris (https://tpr.tallinn.ee/). Lisainfo telefonil 640 4743 ja 645 7003.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 25.06.2018. Juhul kui  nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Peetri tn 5 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 11.06.2018 – 25.06.2018 toimub Peetri tn 5   projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalik väljapanek tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7.

Peetri tn 5 krundi ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavolikogu 02.05.2013 otsusega nr 72 kehtestatud Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga (DP019130, krunt positsiooniga 4). Detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta ning detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid, mis reguleerivad detailplaneeringute ja ehitusprojektide koostamist.

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse tulenevalt hoone kasutusfunktsioonist ning seoses muutunud tuleohutusnõuetega täpsustada detailplaneeringuga määratud hoonestusala piire nihutades hoonestusala ligikaudu 0,3% ulatuses. Ehitisregistri andmetel paikneb Peetri tn 5 kinnistul 1914.aastal kasutusele võetud 2-korruseline 6208 m² ehitisealuse pinnaga montaaži-mehhaanika tsehh ja 1-korruseline alajaam ehitisaluse pinnaga 225 m². Peetri tn 5 kinnistul paikneva montaaži-mehhaanika tsehhi pruulikojaks rekonstrueerimiseks on Tallinn Linnaplaneerimise Amet 08.05.2018 väljastatud ehitusloa nr 1812271/09651.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda ka elektroonselt Tallinna planeeringute registris (https://tpr.tallinn.ee/). Lisainfo telefonil 640 4743 ja 645 7003.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 25.06.2018. Juhul kui  nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Kari tn 13 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 11.06.2018 – 25.06.2018 toimub Kari tn 13 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalik väljapanek tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7.

Kari tn 13 kinnistu asub Randla, Kari, Vihuri ja Puhangu tänavaga piiritletud kvartalis. Ehitisregistri andmetel paikneb kinnistul 14 450 m² ehitisealune pindalaga staadion.  Krundil paiknenud 4-korruseline koolimaja ja 1-korruseline inventarihoone on tänaseks lammutatud.  Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse Kari tn 13 kinnistul asunud koolihoone asemele püstitada avaliku funktsiooniga büroo- ja ärihoone nn „põlvkondade maja“.

Projekteerimistingimustes esitatakse lisaks hoone ehitustingimustele nõuded avaliku ruumi ja väliala kujundamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda ka elektroonselt Tallinna planeeringute ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste registris, numbriga PT246630 (ehitus.tallinn.ee). Lisainfo telefonil 640 4743 ja 645 7003.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 25.06.2018. Juhul kui  nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Ädala tn 1 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 11.06.2018 – 25.06.2018 toimub Ädala tn 1 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalik väljapanek tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7.

Ädala tn 1 kinnistu asub Sõle ja Ädala tänava nurgal. Ehitisregistri andmetel paikneb Ädala tn 1 ärimaal 550 m² ehitisealune pindalaga 2-korruseline 1985. aastal kasutusloa saanud teenindushoone. Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse Ädala tn 1 kinnistul paiknev hoone lammutada ning püstitada krundile uus äri- ja büroohoone.

Projekteerimistingimustes esitatakse lisaks hoone ehitustingimustele haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted avaliku ruumi ja väliala kujundamiseks. Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda projekteerimistingimustest (taotlusele lisatud eskiisi projekteerimisel aluseks mitte võtta). Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda ka elektroonselt ehitusregistris (www.ehr.ee) ja Tallinna planeeringute ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste registris, numbriga PT246590 (ehitus.tallinn.ee). Lisainfo telefonil 640 4743 ja 645 7003.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 25.06.2018. Juhul kui  nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Vana-Kalamaja tn 9 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 11.06.2018 – 25.06.2018 toimub Vana-Kalamaja tn 9 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalik väljapanek tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7.

Vana-Kalamaja tn 9 kinnistu on hoonestatud. Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 1530,5 m²  ehitisaluse pindalaga  5-korruseline koolihoone, mille esmaseks kasutuseks on märgitud aasta 1955. Privaat Arhitektuur OÜ projekti järgi teostatud Vana-Kalamaja tn 9 koolihoone rekonstrueerimisele ja laiendamisele on antud 04.09.2017 kasutusluba nr 1712371/12102.

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse Vana-Kalamaja tn 9 krundile püstitada koolivõimla.

Projekteerimistingimustes esitatakse lisaks hoone ehitustingimustele haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted avaliku ruumi ja väliala kujundamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda ka elektroonselt ehitusregistris (www.ehr.ee) ja Tallinna planeeringute ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste registris, numbriga PT246640 (ehitus.tallinn.ee). Lisainfo telefonil 640 4743 ja 645 7003.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 25.06.2018. Juhul kui  nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Sõle tn 50a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 14.06.2018 kell 16.00 toimub Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine tn 2,  Sõle tn 50a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Sõle tn 50a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 17.04. – 15.05.2018 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7, mille jooksul esitas vastuväited detailplaneeringule üks inimene. Vastuväited puudutavad peamiselt üldplaneeringu muudatuse vajaduse kajastamist detailplaneeringus ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise teemat.

Planeeritav maa-ala asub Põhja-Tallinna linnaosas Sõle tänava ääres. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Sõle tn 50a kinnistu üheks elamumaa ja üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning reformimata riigimaast moodustada üks üldkasutatava maa ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Moodustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile määrata ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Elamumaa sihtotstarbega krundil säilib olemasolev 2-korruseline garaaž. Ühtlasi määrata detailplaneeringus üldised maakasutustingimused, heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda elektroonselt Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP012900. Lisainfo telefonil 640 4470 ja 645 7003.

 

Põhja-Tallinn linnaosa puudutavate avalikul väljapanekul olevate detailplaneeringutega saate tutvuda Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, mille kontaktid leiate siit.

Rohkem infot detaildetailplaneeringute avalikustamise kohta.
Rohkem infot planeeringute kohta Tallinna detailplaneeringute registri lehelt.

 

 

Viimati muudetud: 20.12.2018