Detailplaneeringud

Paljassaare tehissaare detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 30.01.2018 kell 16.00 toimub Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine tn 2 Paljassaare tehissaare detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Paljassaare tehissaare detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 21.11. – 19.12.2017 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7, mille jooksul esitati kaks keskkonnateemalisi ettepanekuid sisaldavat pöördumist.

Tallinna Linnavalitsuse 18.10.2017 korraldusega nr 1603-k võeti vastu Põhja-Tallinnas asuva 27,98 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Paljassaare tehissaare detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 08309, milles on ette nähtud Paljassaare sadama akvatooriumi ja Tallinna lahe alale ehitusõiguse määramine kolme omavahel ühendatud tehissaare rajamiseks, kuhu on kavandatud üks kuni 9-korruseline maa-aluse korrusega ärihoone, üks kuni 4-korruseline maa-aluse korrusega ärihoone ja üks 1-korruseline ärihoone. Lisaks on kavandatud ka jahisadam ning rannapark koos kõrghaljastuse ja rannaga ning linnusaar. Kokku on kavandatud neli äri- ja transpordimaa sihtotstarbega krunti ning üks üldkasutatava maa sihtotstabega krunt. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja antud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu” kohane maakasutuse juhtotstarve kauba- ja tootmissadama maast kaubandus- ja teenindusehitise maaks ning laiendada sama juhtotstarvet Tallinna lahe alal moodustatavatele tehissaartele.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda elektroonselt Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/, detailplaneeringu nr on DP032210. Lisainfo telefonil 640 4470 ja 645 7003. 

Põhja-Tallinn linnaosa puudutavate avalikul väljapanekul olevate detailplaneeringutega saate tutvuda Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, mille kontaktid leiate siit.

Rohkem infot detaildetailplaneeringute avalikustamise kohta.
Rohkem infot planeeringute kohta Tallinna detailplaneeringute registri lehelt.

 

 

Viimati muudetud: 15.01.2018