Hoovid korda!

hoovid_korda_pilt1

Projekti „Hoovid korda“ taotluste vastuvõtmine 2017. aastal.

2017. aastal oli korteriühistutel taas võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks. Tallinna linnaeelarves on projektile eraldatud 502 500  eurot.

Taotlusi hakatakse vastu võtma alates 2. jaanuarist 2017.a ja taotluste esitamise lõpptähtaeg on 1. märts 2017.a.

Tallinna linn asus toetama korteriühistute hoovialade korrastamist 2005. aastal, mil 90 korteriühistut said toetust oma hoovide korrastamisel kogusummas 10 mln krooni. Korteriühistute suure huvi tõttu otsustati koostööd korteriühistutega jätkata ning 27. märtsil 2006. aastal jõustus Tallinna Linnavalitsuse määrus, millega kehtestati projekti "Hoovid korda" raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord.

Tallinna Linnavalitsus 19. detsembri 2012. aasta määrusega nr 78 kehtestas "Projekti Hoovid korda raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord" uue redaktsiooni koos täienduste ja muudatustega.

Projektile “Hoovid korda” on 11 viimase aasta jooksul linnaeelarves eraldatud kokku ligi 8 miljonit eurot. Nimetatud summa ulatuses toetas linn 2006. aastal 98, 2007. aastal 120,  2008. aastal 139, 2009. aastal 183, 2010. aastal 143, 2011. aastal 89, 2012. aastal 78 ning 2013. aastal 59,  2014. aastal 53, 2015. aastal 53 ja 2016. aastal 90 korteriühistu hoovide korrastamist. Käesolevaks ajaks on projekt "Hoovid korda" on edukalt käivitunud ning korteriühistute huvi projekti vastu on iga-aastaselt kasvanud.

Määruse kohaselt on korteriühistutel linnalt toetust võimalik taotleda järgmistele tegevustele: hoovis asuvate teede ja korteriühistute esiste kõnniteede rajamiseks ning remondiks; parkimisplatsi, prügimajade või prügikonteinerite rajamiseks või parendamiseks; sadevete probleemide lahendamiseks hoovis; haljasala, puhkeala vms avatud ala rajamiseks või parendamiseks; kõrghaljastuse rajamiseks või parendamiseks; mängu- või spordiväljaku ning puhkeala rajamiseks või parendamiseks; tänavavalgustuse, aedade või piirete paigaldamiseks või parendamiseks sh tõkkepuude paigaldamiseks, hoovi inventari (sh jalgrattahoidlad) paigaldamiseks või korrastamiseks, hoovis asuvate abihoonete rekonstrueerimiseks või lammutamiseks ja rattamajade rajamiseks.
Uuendusena saab alates 2016. aastast toetust taotleda ka hoovi turvakaamerate paigaldamiseks ning supergraafika ( seinamaalingu) loomiseks.

Projekti "Hoovid korda" raames 2017. aastal toetuse saamiseks on korteriühistutel vaja esitada oma linnaosa valitsusele vormikohane avaldus koos avalduse koosseisus olevate lisadega hoovide heakorrastamiseks ning vähemalt 3 hinnapakkumist teostavatele töödele.

Korteriühistutel on õigus linnalt nimetatud määruse kohaselt toetust saada kuni 70% ulatuses projekti maksumusest. Toetuse maksimaalseks suuruseks on kinnitatud 15980 eurot aastas ning 39950 eurot kolmel aastal kokku. Toetus makstakse välja toetusesaaja poolt esitatud kuludeklaratsioonide alusel ning eelnevalt teostatud töö kvaliteeti kontrollides.

Rohkem infot saate ka "Hoovid korda" lehelthttp://www.tallinn.ee/hoovidkorda/g14853/otsing?oks=14853



Kontakt:

Põhja-Tallinna Valitsus
Arvo Soorand
Linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja
Tel: 645 7017
E-post:  Arvo.Soorand@tallinnlv.ee


 
Viimati muudetud: 08.02.2017