Mittetulundustegevuseks toetuste taotluste läbivaatamise komisjoni reglement

MITTETULUNDUSTEGEVUSEKS TOETUSTE TAOTLUSTE LÄBIVAATAMISE KOMISJONI REGLEMENT

        

I Üldsätted

  1. Põhja-Tallinna mittetulundustegevuseks toetuste taotluste läbivaatamise komisjon (edaspidi komisjon) juhindub oma tegevuses Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 määrusest nr 20  „Tallinna linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord” (edaspidi kord) ning käesolevast reglemendist.
  2. Toetust antakse noorsoo-, kultuuri- ja sporditöö alaseks mittetulundustegevuseks.
  3. Korras sätestatud tegevust läbiviimise eest vastutab ning toetuse sihipärast kasutamist kontrollib Põhja-Tallinna valitsuse kultuuri- ja noorsootöö sektor.

4. Komisjoni otsus on linnaosa vanemale ettepanekuks toetuse andmise või mitteandmise toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta.

5. Korra kohaselt moodustatud komisjoni kinnitab linnaosa vanem oma korraldusega.

 

II Toetuse määramise kriteeriumid

5. Toetuste määramisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

5.1 kavandatava tegevuse lõpptähtaeg on hiljemalt sama eelarveaasta 31.detsember;

5.2 tegevus, millele toetust taotletakse toimub üldreeglina Põhja-Tallinna linnaosa territooriumil või on linnaosa elanikele suunatud tegevuse tarbeks või on nende huvides;

5.3 väljaspool linnaosa haldusterritooriumi või väljaspool vabariiki toimuvatel üritustel toetatakse eelkõige rahvastikuregistri andmete kohaselt Põhja-Tallinna linnaosa elanikke, kuid põhjendatud taotluse alusel toetatakse ka  Põhja-Tallinna koole ning Põhja-Tallinnas tegutsevaid MTÜ sid, kuid toetatav isik peab olema Tallinna linna elanik ning taotlusele tuleb lisada osalejate nimekiri;

5.4 toetatakse  Põhja-Tallinna linnaosas toimuvaid traditsioonilisi üritusi;

5.5 omavad omafinantseeringut, mis on reeglina vähemalt 10 % toetatava tegevuse eelarvest;

5.6 taotlusele on lisatud üksikasjalik kavandatava tegevuse kirjeldus ja täpne eelarve;

 

6.  Laagrite toetamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

6.1 vormikohasele taotlusele lisatakse laagri tegevuskava ning eelarve päevade ja tegevuste lõikes; Eesti Noorsootöö Keskuse poolt väljastatud noortelaagri juhataja tunnistuse koopia, kui noortelaagris on rohkem kui 15 last ja noort; Eesti Noorsootöö Keskuse poolt väljastatud noortelaagri kasvataja tunnistuse koopia; noortelaagri programm ja päevakava näidis; Valla- või linnavalitsuse, mille haldusterritooriumil noortelaager läbi viiakse kirjalik nõusolek noortelaagri korraldamiseks või Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud noortelaagri tegevusloa koopia; kirjalik broneering noortelaagri toimumise aja ja koha kohta.

 

6.2 käesoleva korra alusel toetatakse noortelaagreid, mis tegutsevad väljaspool Tallinna linna haldusterritooriumi ja mille vahetuse kestus on vähemalt 6 (kuus) ööpäeva ning on suunatud tallinna linna lastele ja noortele vanuses 7 – 19 aastat.

6.3 Toetuse suuruse ühe lapse ja noore kohta päevas kinnitab Põhja-Tallinna vanem.

 

7. Reeglina ei toetata:

7.1 projekte pärast nende toimumist;

7.2 üksikisikute õpilas- ja üliõpilasvahetusi;

7.3 toetuste andmist palga maksmiseks;

7.4 inventari ostmiseks ja põhivahendite soetamiseks;

7.5 reklaamikulude eest tasumiseks;

7.6 trükiste väljaandmiseks;

7.7 taotlejaid, kes on jätnud tähtaegselt esitamata mittetulundustegevuse toetuse kasutamise aruande, ei toetata kolme aasta jooksul;

7.8 valeandmeid esitanud taotlejaid

 

III Komisjoni töökord

8. Komisjon on 5-liikmeline, mis moodustatakse linnaosa vanema korraldusega ja mille koosseisu kuulub vähemalt kaks Põhja-Tallinna Halduskogu liiget.

9. Komisjon koguneb taotluste läbivaatamiseks iga kuu neljandal esmaspäeval

10. Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi lähtudes linnaosa eelarves selleks ettenähtud vahendite mahust ja olemasolust.

11. Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees ning tema äraolekul komisjoni esimehe asetäitja.

12. Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh esimees või tema asetäitja.

13. Komisjoni materjalid valmistab ette ja koosolekuid protokollib kultuuri- ja noorsootöö sektori peaspetsialist.

14. Komisjon vaatab komisjoni koosolekul läbi taotlused, mis on esitatud komisjoni toimumise kuu 10.kuupäevaks (k.a)

15. Komisjonil on õigus kutsuda vajadusel koosolekule taotluse esitaja oma taotlust põhjendama.

16. Komisjon võtab otsuse vastu koosolekul osalevate komisjoni liikmete poolthäälte enamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl või tema äraolekul esimehe asetäitja  hääl. Komisjoni liikmel, kes jääb eriarvamusele, on õigus nõuda oma eriarvamuse lisamist otsusele ja selle fikseerimist komisjoni koosoleku protokollis.

17. Küsimuses, kus komisjoni liikmel võib tekkida huvide konflikt, teavitab komisjoni liige sellest koosolekul osalejaid. Võimalikku huvide konflikti sattuv isik taandab end antud küsimuse arutelust ja otsustamise protsessis ei osale. Taandamine fikseeritakse komisjoni protokollis.

18. Komisjoni koosolek, sealhulgas otsused ja ettepanekud protokollitakse. Komisjoni koosoleku protokoll koostatakse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast komisjoni koosoleku toimumist. Koosoleku protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.

19. Komisjoni koosoleku protokollid säilitatakse kultuuri- ja noorsootöö sektoris.

20. Komisjon esitab linnaosa vanemale ettepaneku toetuse andmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta protokolli kujul. Ettepanekut toetust mitte anda peab komisjon motiveerima.

21. Komisjoni otsus on soovitusliku iseloomuga.

22. Toetuse andmise või mitteandmise otsustab linnaosa vanem oma korraldusega 10 tööpäeva jooksul komisjoni otsuse tegemisest.  

23. Informatsioon esitatud taotluste, nende  rahuldamise või tagasilükkamise kohta avalikustatakse linnaosa valitsuse veebilehel.

24. Toetuse andmisel esitatakse kümne tööpäeva jooksul korralduse allkirjastamisest toetuse taotlejale sõlmimiseks linnavalitsuse poolt kehtestatud vormikohane leping.

25. Toetuse motiveeritud mitteandmisest või taotluse komisjonile uuesti läbivaatamisele saatmisest teavitatakse toetuse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast.

 

IV Aruandlus

26. Aruande esitamise tähtajaks on 1 kuu peale ürituse toimumist.

27. Aruande tähtajaks mitteesitamisel nõutakse kolme kuu möödumisel tähtajast sisse kogu eraldatud toetussumma ja lepingus fikseeritud leppetrahv.

28. Aruandele lisada nõude korral kuludokumendid ning kui eraldatud toetussumma on 10 000 krooni või ületab selle, on kuludokumentide esitamine kohustuslik.

29. Kui toetuse saaja on esitanud ebaõigeid andmeid, ei esita nõude korral kuludokumente või ei kasuta toetust sihipäraselt on linnaosa vanemal õigus toetuse saajaga leping lõpetada ja toetus täies mahus koos leppetrahviga sisse nõuda.

Viimati muudetud: 14.12.2010