Vabad töökohad ja praktika Põhja-Tallinna Valitsuses

Põhja-Tallinna Valitsus otsib oma meeskonda ehitusjärelevalve vanemspetsialisti

Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakond otsib oma meeskonda EHITUSJÄRELEVALVE VANEMSPETSIALISTI, kelle peamisteks tööülesanneteks on:

 • Korraliste ehitustööde järelevalve teostamine (hooned, teed, parklad, pargid, mänguväljakud, prügimajad, jne)  lähtuvalt Tallinna linna ehitusmäärusest ja ehitusseadusest. Kontrolli teostamine lähtuvalt projektdokumentatsioonist, detailplaneeringust ja projekteerimistingimustest.
 • Ehitusloa olemasolu ja ehitusloale kantud andmete kontrollimine. Ehituspäeviku alusel omaniku järelevalve tegevuse pisteline kontrollimine.
 • Ehitusalaste nõuete rikkumise korral hoiatuste ja ettekirjutuste tegemine, sh paikvaatluse akti koostamine ja seletuste võtmine.
 • Olemasolevate ehitiste kasutamise ja korrashoiu kontrollimine lähtuvalt ehitise ohutusest ja kasutamise otstarbest. Järelevalve teostamine omavolilise ehitustegevuse ja ümberehituse üle, vajadusel ettekirjutuste tegemine ja nõude esitamine.
 • Erikorras (vaidlustest, kaebustest jms tulenev) ehitustööde kontrollimine, ehitustegevuse seaduslikkuse hindamine, vaidluse või kaebuse esitaja kirjalik informeerimine kontrolli tulemustest.

Sobival kandidaadil on:

 • Ehitusalane kõrg- või keskeriharidus ja vähemalt kaheaastane töökogemus antud valdkonnas
 • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.
 • Väga hea arvuti kasutamise oskus.
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasemel.
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
 • Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas.
 • Iseseisvus töös, hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimise võime.
 • B-kategooria autojuhiload (isikliku sõiduauto kasutamise võimalus).

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi.
 • Enesetäiendus-ja koolitusvõimalusi.
 • Puhkust 35 kalendripäeva.
 • Palk 1250 eurot (bruto),
 • Mobiiltelefoni kasutamise hüvitist.
 • Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamist.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Motivatsioonikiri ja CV palume saata märgusõna „ehitusjärelevalve vanemspetsialist" all hiljemalt 31.10.2018.a. e-posti aadressil Merve.Pajula@tallinnlv.ee. Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Magnus.Kiis@tallinnlv.ee või telefonil 645 7060.

Põhja-Tallinna Valitsuse kontaktisik praktikakohtade küsimuses on Merve Pajula.

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti.

 

Viimati muudetud: 10.10.2018