Vabad töökohad ja praktika Põhja-Tallinna Valitsuses

Põhja-Tallinn otsib oma meeskonda ehitusjärelevalve vanemspetsialisti

Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakond otsib oma meeskonda EHITUSJÄRELEVALVE VANEMSPETSIALISTI, kelle peamisteks tööülesanneteks on:

 • Korraliste ehitustööde järelevalve teostamine (hooned, teed, parklad, pargid, mänguväljakud, prügimajad, jne)  lähtuvalt Tallinna linna ehitusmäärusest ja ehitusseadusest. Kontrolli teostamine lähtuvalt projektdokumentatsioonist, detailplaneeringust ja projekteerimistingimustest.
 • Ehitusloa olemasolu ja ehitusloale kantud andmete kontrollimine. Ehituspäeviku alusel omaniku järelevalve tegevuse pisteline kontrollimine.
 • Ehitusalaste nõuete rikkumise korral hoiatuste ja ettekirjutuste tegemine, sh paikvaatluse akti koostamine ja seletuste võtmine.
 • Olemasolevate ehitiste kasutamise ja korrashoiu kontrollimine lähtuvalt ehitise ohutusest ja kasutamise otstarbest. Järelevalve teostamine omavolilise ehitustegevuse ja ümberehituse üle, vajadusel ettekirjutuste tegemine ja nõude esitamine.
 • Erikorras (vaidlustest, kaebustest jms tulenev) ehitustööde kontrollimine, ehitustegevuse seaduslikkuse hindamine, vaidluse või kaebuse esitaja kirjalik informeerimine kontrolli tulemustest.

Sobival kandidaadil on:

 • Ehitusalane kõrg- või keskeriharidus ja vähemalt kaheaastane töökogemus antud valdkonnas
 • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.
 • Väga hea arvuti kasutamise oskus.
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasemel.
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
 • Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas.
 • Iseseisvus töös, hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimise võime.
 • B-kategooria autojuhiload (isikliku sõiduauto kasutamise võimalus).

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi.
 • Enesetäiendus-ja koolitusvõimalusi.
 • Puhkust 35 kalendripäeva.
 • Palk 1250 eurot (bruto),
 • Mobiiltelefoni kasutamise hüvitist.
 • Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamist.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Motivatsioonikiri ja CV palume saata märgusõna „ehitusjärelevalve vanemspetsialist" all hiljemalt 24.02.2019.a. e-posti aadressil Merve.Pajula@tallinnlv.ee. Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Magnus.Kiis@tallinnlv.ee või telefonil 645 7060.Põhja-Tallinn otsib oma meeskonda sotsiaalteenuste talituse peaspetsialisti

Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talitus otsib oma meeskonda PEASPETSIALISTI (ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks), kelle peamisteks ülesanneteks on:

kohtumenetlused, mis on seotud eestkoste seadmise, eestkoste pikendamise, varatehingute või isikute ööpäevaringsele erihoolekandeteenusele paigutamisega.

Sobival kandidaadil on:

 • Kõrgharidus või on see omandamine lõppjärgus (soovitavalt sotsiaaltöö, pedagoogika, meditsiini, psühholoogia, õigusteaduse erialal).
 • Hea arvuti kasutamise oskus.
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasemel.
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
 • Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas.
 • Iseseisvus töös, hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimise võime.

Kasuks tulevad:

 • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.
 • Sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus.
 • Kogemus antud valdkonnas töötamisel.
 • Väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus.
 • B-kategooria autojuhiload.

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi.
 • Enesetäiendus-ja koolitusvõimalusi.
 • Puhkust 35 kalendripäeva.
 • Palk 1190 eurot (bruto).

Avaldus (motivatsioonikiri) ja CV palume saata märgusõna „peaspetsialist" all hiljemalt 20.02.2019.a. e-posti aadressil Merve.Pajula@tallinnlv.ee. Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Kai.Keller@tallinnlv.ee või telefonil 645 7087Põhja-Tallinn otsib oma meeskonda haljastuse peaspetsialisti

Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakond otsib oma meeskonda HALJASTUSE PEASPETSIALISTI. Ametikoha eesmärgiks Põhja-Tallinna linnaosa heakorra, haljastuse ja looduskeskkonna säästva kasutamise ja arendamisega seotud tööde korraldamine.

Peamised tööülesanded on:

 • Korraldab heakorra- ja haljastustöid ning kontrollib nende tööde teostamist.
 • Koostab heakorra ja haljastusega seotud riigihankeid ja lepinguid.
 • Kontrollib heakorra- ja haljastusega riigihangetega seotuid töid.
 • Koostab heakorra- ja haljastustööde vastuvõtuakte.
 • Korraldab haljasalade, parkide ja metsade korrashoiutöid.
 • Töötab haljastuse infosüsteemi registriga.

Sobival kandidaadil on:

 • Kõrgharidus (soovitavalt valdkonnapõhine). Selle puudumisel aedniku või maastikuehituse erialane kutseharidus.
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele valdamine kesktasemel.
 • Soovitatavalt kaheaastane töökogemus kohaliku omavalitsuse või riigiasutuses.
 • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste toimimisest.
 • Tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus.
 • Väga hea arvuti kasutamise oskus.
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.
 • Hea suhtlemis- ja väljendusoskus, mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise võime.
 • Algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt.
 • B-kategooria autojuhiload.

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi.
 • Enesetäiendus-ja koolitusvõimalusi.
 • Puhkust 35 kalendripäeva.
 • Mobiiltelefoni kasutamise hüvitist.
 • Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamist.
 • Palk 1290 eurot (bruto).

Motivatsioonikiri ja CV palume saata märgusõna „Haljastuse peaspetsialist" all hiljemalt 28. veebruariks 2019 .a e-posti aadressil Merve.Pajula@tallinnlv.ee. Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Enel.Valli@tallinnlv.ee või telefonil 645 7017. 

Põhja-Tallinn otsib linnamajanduse osakonna juhataja asetäitjat

Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakond otsib oma meeskonda OSAKONNA JUHATAJA ASETÄITJAT,  kelle peamisteks tööülesanneteks on:

 • Koordineerib teede ja haljasalade hooldusega ja jäätmekäitlusega seotud tööde  läbiviimist.
 • Kooskõlastab ehitiste ja rajatiste projekte.
 • Koordineerib linnaplaneerimise ja ehitusjärelevalvega seotud küsimusi.
 • Korraldab riigihangete läbi viimist ning järgib teenuste tellimisel riigihangete seadusest ning teistest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
 • Korraldab projektide "Hoovid korda" ja "Fassaadid korda" läbiviimist linnaosas.
 • Osaleb heakorra kulude finantsplaanide ja investeeringute dokumentide ettevalmistamises ja jälgib eelarvest kinnipidamist.

Sobival kandidaadil on:

 • Kõrgharidus ja vähemalt kaheaastane juhtimiskogemus omavalitsuses või riigiasutuses.
 • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.
 • Väga hea arvuti kasutamise oskus.
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasemel.
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
 • Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas.
 • Iseseisvus töös, hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimise võime.
 • B-kategooria autojuhiload (isikliku sõiduauto kasutamise võimalus).

Kasuks tulevad:

 • Linnamajanduse valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus.
 • Kogemus antud valdkonnas töötamisel.

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi.
 • Enesetäiendus-ja koolitusvõimalusi.
 • Puhkust 35 kalendripäeva.
 • Töötasu 1630 €.

Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Motivatsioonikiri ja CV palume saata märgusõna „osakonna juhataja asetäitja" all hiljemalt 13.01.2019.a. e-posti aadressil Merve.Pajula@tallinnlv.ee. Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Magnus.Kiis@tallinnlv.ee või telefonil 645 7060.

Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse talitus otsib oma meeskonda LASTEKAITSE VANEMSPETSIALISTI,

kelle peamisteks ülesanneteks on Põhja-Tallinna piirkonna lastega perede nõustamine nende õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest, abi osutamine konkreetsete probleemide lahendamisel; vanemliku hoolitsuseta ja väärkoheldud lastele abimeetmete korraldamine oma ametikoha volituste piires; alaealisi puudutavates tsiviilasjades kohtule arvamuse andmine, vajadusel lapse eraldamine perekonnast, eestkoste seadmise ja hooldusõiguse piiramise algatamine kohtus.

Sobival kandidaadil on:

 • Sotsiaaltööalane kõrgharidus.
 • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.
 • Sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus.
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele valdamine ja ühe muu võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega.
 • Väga hea arvuti kasutamise oskus.
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
 • Väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus.
 • Soovitavalt B kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat tööd ja toetavat kollektiivi.
 • Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.
 • Puhkust 35 kalendripäeva.
 • Palk 1300 eurot (bruto)
 • Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Avaldus (motivatsioonikiri) ja CV palume saata märgusõna „lastekaitse vanemspetsialist“ all hiljemalt 04. jaanuariks 2019.a. e-posti aadressil Merve.Pajula@tallinnlv.ee

Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Katrin.Laur@tallinnlv.ee  või telefonil 645 7075Põhja-Tallinna Valitsuse kontaktisik praktikakohtade küsimuses on
Merve Pajula.

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti.

 

Viimati muudetud: 06.02.2019