Kodukord

TALLINNA RAADIKU LASTEAIA KODUKORD (.pdf)  on kinnitatud lähtuvalt KELS § 92 Tallinna Raadiku Lasteaia hoolekogu 07. veebruari 2019 koosoleku protokolli nr 1-18/03 otsusega.

 (1) Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteasutuse hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 (2) Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord sätestatakse lasteasutuse kodukorras.

 (3) Kodukord avalikustatakse lasteasutuse veebilehel ning luuakse ka muud võimalused sellega tutvumiseks. 

 

Viimati muudetud: 13.02.2019