Koolist

logo.png

Ristiku Põhikool tegutseb 1929. aastal valminud ajaloolises koolihoones Põhja-Tallinna linnaosas ja võtab vastu Tallinna linna õpilasi. Kooli õppe- ja kasvatustöö lähtub põhikooli riikliku õppekava nõuetest. 

2019/2020. õppeaastal toimub õppetöö 1.-9. klassini tõhustatud tuge ja erituge vajavatele õpilastele (õpiraskusega õpilaste klassid, väikeklassid). Nende klasside õpilased õpivad Ristiku Põhikoolis koolivälise meeskonna soovitusel ja lapsevanema otsuse alusel.

Alates 2019/2020 kooliaastast on avatud ka 1. tavaklass. 1. tavaklassis alustanud lapsed õpivad väikses, kuni 20 õpilasega klassis, kus neile jagub rohkem personaalset tähelepanu. Õppetöö sisaldab nii elulist projektõpet, robootikat kui loovaineid, õppijat toetavat hindamist ja kõige tähtsamat - koostööd lastevanematega.

Kooli meeskonna ülesandeks on toetada õpilase arengut lõimitud õpitegevuste kaudu ning kujundada väärtushoiakuid ja käitumisnorme. Ristiku Põhikooli pedagoogidel on pikaajaline kogemus õpilase individuaalsete õpivajaduste väljaselgitamisel, valides sobivad õppemeetodid iga õppija vajadusi arvestades.

Sõbralik ja turvaline koolikeskkond loob eeldused laste toimetulekuks hariduse omandamisel ning annab võimaluse valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed edaspidises elus kutseharidusasutuses, gümnaasiumis või asuda tööle mõnel sobival erialal.

Viimati muudetud: 31.10.2019