Koolist

logo.jpg

Ristiku Põhikool asub Põhja-Tallinna linnaosas ja võtab vastu Tallinna linna õpilasi.       

Õppe- ja kasvatustöö lähtub Põhikooli riikliku õppekava nõuetest.

Õpilased asuvad õppima Ristiku Põhikoolis koolivälise meeskonna soovitusel ja lapsevanema otsuse alusel.

2018/2019. õppeaastal on avatud 1.-9. klassini tõhustatud tuge ja erituge vajavatele õpilastele (õpiraskusega õpilaste klassid, väikeklassid).

Kooli meeskonna ülesandeks on toetada õpilase arengut lõimitud õpitegevuste kaudu ning kujundada väärtushoiakud ja käitumisnormid.

Sõbralik ja turvaline koolikeskkond loob eeldused laste toimetulekuks hariduse omandamisel ning annab võimaluse valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed edaspidises elus kutseharidusasutuses, gümnaasiumis või asuda tööle mõnel sobival erialal.

Ristiku Põhikooli pedagoogidel on pikaajaline kogemus õpilase individuaalsete õpivajaduste väljaselgitamisel,  valides sobivad õppemeetodid iga õppija vajadusi arvestades.

Piirkonna elanike arvu kasv on lähiümbruse koolide 1. klassid viinud ülekomplekteerimiseni, seepärast oleme otsustanud avada 2019/2020. õppeaastal esimese tavaklassi Tallinnas elavatele lastele.

Avatavas 1. klassis pakume koostööd toetavat kuni 20 õpilasega klassiruumi, elulist projektõpet, programmeerimise õpet, õppijat toetavat hindamist ja kõige tähtsamat koostööd lastevanematega.

Viimati muudetud: 18.02.2019