Loovtöö

Alus: Põhikooli riiklik õppekava, 2011

1. Mõiste ja eesmärgid

1.1. Loovtööks loetakse individuaalselt või kollektiivselt õpilaste poolt läbiviidud uurimustööd, projekti, kunstitööd või muud taolist tööd. Loovtöö viiakse läbi 8. klassis.

1.2. Loovtöö eesmärgiks on:

 • pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust;
 • toetada õpilase loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist;
 • arendada õpilase eneserefleksiooni ja kriitilist mõtlemist;
 • arendada õpilase eneseväljendus- ja esinemisoskust;
 • õppida vormistama aruandeid;
 • arendada õpilase analüüsioskust.

2. Teema ja juhendaja

2.1. Iga õppeaasta esimese trimestri jooksul tehakse õpilastele klassijuhataja poolt teatavaks võimalikud loovtöö teemad ja juhendajad, mis pannakse üles klassi infostendile.

2.2. Loovtööd on võimalik teha järgmistes põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud ainevaldkondades: keel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, tehnoloogia ja kehaline kasvatus.

 Loovtööks võib olla:

 • uurimus;
 • konkursi, kontserdi, võistluse või muu ülekoolilise sündmuse korraldamine;
 • kunsti-, käsitöö või tehnoloogiaõpetuse projekt;
 • pikaajalist ettevalmistust nõudvast piirkondlikust või vabariiklikust õpilasvõistlusest osavõtt;
 • foto või kunstinäitus;
 • õppematerjali loomine;
 • giidituuri ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • ruumiliste kujundite komplekti valmistamine;
 • toidukalkulatsiooni valmistamine;
 • omaloominguline kava;
 • luulekava ja selle esitlus;
 • juhtumi uuring;
 • robootikaprojekt;
 • ilmavaatlused, herbaariumi koostamine, kohaliku keskkonna  probleemide uurimine;
 • kodu- uurimustöö;
 • näidendi lavastamine jne.

2.3. Esimese trimestri lõpuks valivad õpilased sõltuvalt teemavaldkonnast juhendaja, kellega koos sõnastatakse lõplik teema. Nii teema kui ka juhendaja kinnitatakse teisel trimestril.

2.4. Üldjuhul on juhendajaks aineõpetaja või ringijuhendaja, kuid erandjuhul võib juhendajaks olla ka valitud loovtöö teemat valdav spetsialist. Kui teema eeldab ainetevahelist lõimingut, siis võib õpilasel olla ka kaks juhendajat.

3. Läbiviimine ja vormistamine

3.1. Loovtöö viiakse läbi 8. klassi jooksul hiljemalt kolmanda trimestri lõpuks ning see lõppeb töö kaitsmisega.

3.2. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.

3.3. Uurimustöö korral vormistatakse töö lähtuvalt kehtivatest kooli uurimustööde nõuetest (vt. Lisa 1). Muul juhul koostab õpilane kokkuvõtva aruande (vt. Lisa 2), mis koosneb järgmistest osadest;

 • töö autor/autorid;
 • pealkiri;
 • etapid;
 • kokkuvõtlik aruanne.

3.4. Loovtöö loetakse sooritatuks, kui õpilane on osalenud üle-riigilistel ainevaldkondlikel konkurssidel või osalenud üle-linnalistel konkurssidel.

4. Kaitsmine

4.1. Loovtöö lõppeb kaitsmisega, mis toimub maikuu esimese kolme nädala jooksul.

4.2. Kaitsmisele pääsemiseks tuleb õpilastel hiljemalt nädal enne kaitsmist esitada kaitsmiskomisjonile uurimus või loovtöö aruanne. Võimalusel tuleb esitada ka valminud loovtöö.

4.3. Kaitsmisettekanne on suuline.

4.4. Loovtöö ettekandmiseks valmistab õpilane ette kaitsmisettekande, mis koosneb järgmistest osadest:

 • sissejuhatus (töö eesmärgid, teema valiku põhjendus);
 • töö sisu (töö käik, kasutatud meetodid, kollektiivselt tehtud töö puhul ka iga õpilase panuse kirjeldus);
 • kokkuvõte (hinnang tehtud tööle, põhijäreldused).

4.5. Kaitsmisettekande pikkuseks on kuni 5 minutit.

4.6. Kollektiivse töö puhul osalevad kaitsmisettekande esitlemisel kõik õpilased.

4.7. Kaitsmiskomisjon on vähemalt kolme liikmeline.

4.8. Kaitsmiskomisjoni tööd juhib komisjoni esimees.

5. Hindamine

5.1. Loovtöid hindab kaitsmiskomisjon.

5.2. Loovtöö hindamisel arvestatakse järgmisi komponente:

 • loovtöö (vastavus teemale, eesmärkide saavutamine, kasutatud meetodite otstarbekus, vormistus, originaalsus);
 • kaitsmisettekanne (esitluse ülesehitus, näitlikustamine, küsimustele vastamine).

5.3. Loovtöö loetakse sooritatuks kui õpilane/õpilased on esitanud loovtöö aruande või uurimuse, valminud loovtöö ja esitlenud loovtööd kaitsmiskomisjonile.

5.4. Kui loovtöö ja selle kaitsmine hinnatakse mittesooritatuks, siis korraldatakse korduskaitsmine.

5.5. Loovtöö aruandeid ja uurimusi säilitatakse kolm aastat.

 

Loovtöö tiitelehe vormistamise juhendi leiad õppematerjalide alt: "töö vormistamine arvutil"

Viimati muudetud: 24.05.2018