Ristiku Põhikooli evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise plaan

Ristiku Põhikooli õppehoone tuleohutusklass on TP 1.

Ehitisel on 4 korrust brutopindalaga 3086 m2.

Koolimaja on avatud tööpäeviti õppetegevuseks ja treeningute ning ürituste läbiviimiseks kell 8.00-20.00.

Kõiki hoonesse tulnud inimesi võtab vastu garderoobitöötaja või õhtune valvur.

Õppetegevuse ajal kell 8.00-15.30 viibib koolimajas tavaliselt korraga maksimaalselt 350 inimest.

Pärast õppetegevuse lõppemist viibib tavaliselt kuni 50 inimest. Öösel ühtegi inimest hoones ei ole.

ATS juhtpult asub 0-korruse välisukse juures.

Esmased tuleohutuspaigaldised on märgitud evakuatsiooniskeemidel.

Tegevus evakuatsiooni ja tulekahju korral

TEGEVUS

TEGUTSEMISE KIRJELDUS JA JÄRJESTUS

TÄITJA AMETIKOHT JA NIMI

Tulekahjust teatamine ja esmane  tegutsemine tulekahju korral

Tulekahju  avastanud  töötaja  peab proovima  tulekahju  ise  kustutada  ennast  sealjuures  ohtu  panemata.  Selleks  on  paigaldatud hoonesse esmased tulekustutusvahendid. Esmaste tulekustutusvahendite asukohad on märgitud iga korruse evakuatsiooniskeemil.

Tulekahju (mida ei saa ise kustutada) avastamisel teatab avastaja sellest koheselt:

1)  päästeametile 112;

2)  kõrvalasuvatesse ruumidesse;

3)  vajutab lähimal asuvat alarmi nuppu (teavitab kooli);

4)  teavitab direktsiooni tel 605 6035 või 605 6030 või 605 6039.

Väiksema põlengu korral kasutab õpilaste evakuatsiooniga mitteseotud töötaja põlengu kustutamiseks tähistatud ruumides asuvaid käsikustutusvahendeid.

Tulekahjuhäire käivitumisel kontrollib majandusjuhataja ja tema äraolekul remonditööline või turvatöötaja, kas on toimunud valehäire või mitte. Valehäire puhul lülitab ta häire välja ning teatab sellest direktsioonile ja päästeametile. Tulekahju puhul jätab häiresignaali tööle, teatab päästeametile ja direktsioonile. Tulekahjutsoonide kirjeldus ja võtmed asuvad majandusjuhatajaruumis ja üldvõti asub direktori ning õppealajuhataja ruumis.

Direktsioon kontrollib,  kas päästeamet on saanud tulekahju teate.

Tulekahju korral (külmal ajal) informeeritakse Sõle 40 evakueeritud õpilaste saabumisest – tel 602 1667, aadressil  Sõle 40.

Kolde lasteaeda -  tel 673 8778, aadressil Timuti 24.

 
Sihtpunkti jõudmisel teostada kiire õpilaste loendus.

Tulekahju avastaja

Lähim evakuatsiooniga mitteseotud töötaja

Turvatöötja – Zoja Kloch

Remonditööline Heiki Pallaste

Direktor Katrin Luhaäär, majandusjuhataja Jürgo Nooni

Sekretär Mari Vaupere,

Asendamise ajal päeva üldkorrapidaja

Õpilasi saatev õpetaja

Õpilaste evakueerimine hoonest

Kuuldes tulekahjuhäiret, tuleb sulgeda aknad, võtta kaasa õpilaste puudujatepäevik ning evakueerida õpilased lähima vaba evakuatsioonitee kaudu. Evakuatsiooniteed on märgitud evekuatsiooniskeemidel.

Uksed tuleb enda järel sulgeda (mitte lukustada!).

NB! – Ära unusta tunnist välja lastud õpilast!

Tunni ajal:

1)  säilitada distsipliin, saavutada korralduste täitmine. Kõik, mis ei mahu taskusse, jäetakse maha;

2)  kontrollida ust seestpoolt, alustades alläärest - kas on jahe. Kuuma ukse korral mitte avada, võimalik suitsu sissetungimise  koht,  kinni katta käepäraste vahenditega , jahutada ust veega, avada aknad, teha ennast nähtavaks-kuuldavaks väljasliikujatele, helistada päästeametile 112, direktsioonile (kui neid ei saa kätte, töökaaslasele, sõbrale-tuttavale jne) ja teatada enda asukoht, oodata päästmist.

3)  jaheda ukse korral avada uks veendumaks, kas koridoris pole suitsu. Kui koridor on suitsuga täitunud, sulgeda uks ja tegutseda vastavalt p 2). Kui koridoris on suits ühel pool, sulgeda aknad ja evakueerida õpilased teises suunas lähima ohutu evakuatsioonitee kaudu või klasside vahelise evakuatsiooni ukse kaudu. Kui koridoris ei ole suitsu, sulgeda aknad ja evakueerida õpilased lähima ohutu evakuatsioonitee kaudu;

4)  klassiruumist väljudes  kogunevad õpilased klassi kõrvale, jätavad ruumi nendest möödumiseks ja ootavad õpetajat. Õpetaja väljub klassist viimasena ja evakueerib õpilased grupina;

5) kui evakueerimisteel on takistus, siis tuleb liikuda tagasi ja võimalusel minna teise tuletõkketsooni. Kui see ei ole võimalik, siis minna tagasi klassiruumi, sulgeda uks, avada aknad, teha ennast nähtavaks-kuuldavaks väljasliikujatele, helistada päästeametile 112

Vahetunni ajal:

1)  lähevad õpetajad eelmise tunniplaani järgse tunni toimumise asukohta ja viivad läbi ohutu evakuatsiooni klassidest;

2)  korrusevanemad lähevad oma korrustele ja juhatavad ohutut evakuatsiooni. Veenduvad korrusel viibivate inimeste evakueerumises.

Teenindav personal:

Turvatöötaja juhendab õpilaste evakueerimist peaukse kaudu, abistab õpetajaid õpilaste evakueerimise

Direktsioon:

1)  direktor koos majandusjuhataja ja õppealajuhatajatega juhatavad evakuatsiooni kuni päästemeeskonna juhi saabumiseni, võtab ta vastu, teavitab evakuatsiooni hetkeseisust, tulekahju asukohast, osutab võimalikele ohtudele kustutus- ja päästetöödel, juhatab peakilbi ja keemiaklassi asukoha ning asub täitma päästemeeskonna juhi korraldusi.

Üldist:

1)  kui klassis on liikumispuudega õpilane, evakueeritakse ta tugiisikute abiga. Tugiisikud määrab klassijuhataja kaasõpilaste hulgast;

2)  liikudes väljapääsu suunas,  jäta ruumi võimalikule vastassuunas liikujale (vastutav õpetaja, kustutama minev remonditööline, päästemeeskonna liikmed jne);

3)  Mitte kellegi elu ei päästeta teise elu arvelt!

4)  Võta juhtimine tugevalt enda kätte! Taga kord, kuuletumine, paanikata koordineeritud liikumine. Sattudes evakuatsiooniteel ebastandardsesse (kirjeldamata) olukorda, võta vastu olukorrast tingitud otsus ja vii see täide.

Kõik hetkel tundi andvad õpetajad

Evakuatsiooni eest vastutajad korruste lõikes – korrusevanemad:

 

0 korrus – Jürgo Nooni, õpetaja ruumist 001

I korruse peatrepi poolne koridor – õpetaja ruumist 102

I korruse söökla poolne koridor – õpetaja ruumist 104

II korruse peatrepi poolne koridor – õpetaja ruumist 201

II korruse söökla poolne koridor– õpetaja ruumist 208

III korruse peatrepi poolne koridor – õpetaja ruumist 301

III korruse söökla poolne koridor– õpetaja ruumist 305

IV korruse – 
A Mari Tammur 
B Helgi Roosmaa

V korrus - administratsiooni poolne trepp – Raul Pavelson, puudumise korral õpetaja ruumist 506

Evakueeritud õpilaste kontroll

Evakueeritud õpilaste arvu võrdlemine oma nägemismälus talletatuga, kaasõpilaste abil, nimekirja alusel.

Loenduse protsess ja majja jäänud õpilastest teatamine peab olema võimalikult kiire!

Evakueerimisel kaduma läinud õpilaste arvu, nimed ja võimaliku asukoha teatamine direktsioonile ja päästemeeskonna töötajatele.

Klassi evakueerinud õpetaja koos klassijuhatajaga

Evakueeritud õpilaste paigutamine ja edasine tegevus

Evakueeritud õpilased tuleb paigutada pallimängu platsile koolimaja taha. Väljatoodud õpilastele määrab õpetaja konkreetse ohutu asukoha, kus hoiab õpilasi loenduse ajal ja direktsiooni või päästemeeskonna edasiste korraldusteni.

Pärast loendust:

külma ilmaga paigutada  4. - 9. klassi õpilased endisesse Sõle Põhikooli ja 1. - 3. klassi õpilased Kolde lasteaeda.

Kui kõik õpilased on evakueeritud, teeb direktsioon otsuse, kuidas käituda edasi.

Majja tagasi minek on keelatud kuni päästeameti vastava loani!

Klassi evakueerinud õpetaja


Direktsioon

Tegutsemine õhtusel ajal

Tulekahjusignalisatsiooni töölehakkamisel tegutseda vastavalt valvuri ametijuhendile, lisaks kontrollida tsooni võimaliku valehäire seisukohast.

Tulekahju korral:

           1. Kutsuda välja päästeamet 112.
           2. Teavitada direktsiooni.

Kalev Pari

evakutsioon_klassid.jpgEsmaabi

Esmabi andmine toimub med.kabinetis ruumis 114.

Esmaabivahendid asuvad veel töökojas, kodunduse klassis, keemia ainekabinetis ja õpetajate toas.

Näpunäited juhuks, kui olete sattunud väljapääsmatusse olukorda:

 • püüdke säilitada enesevalitsus ja olla rahulikud;
 • klassist lahkumisel on lubatud kaasa võtta ainult isiklikud kättesaadavad tarbed;
 • enne ruumist lahkumist sulgeda kõik aknad;
 • kui ruumist pole võimalik lahkuda, sulgege uks, toppige uksepilud ja ventilatsiooniavad kinni, võimaluse korral veega niisutatud riidega;
 • avage aknad ning hüüdke appi, samas näidates ennast;
 • mitte mingil juhul ei tohi hüpata aknast alla;
 • liikudes suitsuses ruumis või koridoris, ärge seiske püsti, vaid liikuge seina ääres kas neljakäpukil või roomates, sest põranda ligidal on suitsu tihedus väiksem;
 • kui tuli on ära lõiganud väljapääsuteed, ärge üritage tulerindest läbi murda (sama kehtib ka paksu suitsu korral);
 • suitsus liikudes kaitske hingamisteid niisutatud riidega;
 • teadmatuses, kus asub tulekolle, pea meeles, et enne ukse avamist katsu käega ukse pinda (ka käepidet) veendumaks nende temperatuuris;
 • ust avades jää alati selle varju või jää ukse kõrvale seina äärde seisma, et tutvuda olukorraga.
Viimati muudetud: 20.01.2020