2020/2021. õppeaasta eesmärgid

Eestvedamine ja juhtimine:

 • koolisiseses ja -välises suhtlemises ning käitumises lähtutakse kooli põhiväärtustest;
 • kooli tegevuse kajastamine meedias;
 • sisendite kogumine Ristiku Põhikooli uue arengukava koostamiseks;
 • kooli maine jätkuv hoidmine ja parendamine.

Personalijuhtimine:

 • toimib kolleegilt-kolleegile õppimine, edulugude jagamine;
 • õpetajate järjepidev digioskuste parendamine;
 • õppimisel ja õpetamisel digitehnoloogia otstarbekam rakendamine;
 • uute õpetajate toetamine mentorluse kaudu;
 • pedagoogilise personali motiveerimine osalemaks rahvusvahelistes projektides;
 • personali turvatunde ja rahulolu kindlustamine coach´iva juhtimise kaudu.

Õppe- ja kasvatusprotsess:

 • õppekava arendamine muutunud õpikäsituse põhiselt ja sidumine mitteformaalse õppega, hindamisjuhendi parendamine, digipädevuste täpsem lahtikirjutamine ainekavades;
 • ainetevahelise lõimimise tõhusam rakendamine õpilaste üldpädevuste arendamisel;
 • õpilaste individuaalsust arvestavate õppetingimuste arendamine eesmärgiga pakkuda mitmekesiseid õpikogemusi ning motiveerida õpilasi õppima;
 • sõnaliste hinnangute põhimõtete täiendamine loov- ja oskusainetes II kooliastmes;
 • uuendatud hindamisjuhendi ja õpilase arenguvestluse korra rakendamine; 
 • klassikonsiiliumide töökorralduse uuendamine;
 • kooli põhiväärtustel põhinev õppe- ja kasvatustegevus.

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine:

 • koostöö huvigruppidega.

Ressursside juhtimine:

 • ühiskasutuses olevate vahendite säästlik ja heaperemehelik kasutamine.
Viimati muudetud: 15.09.2020