2019/2020. õppeaasta eesmärgid

Eestvedamine ja juhtimine:

  • koolisiseses ja – välises suhtlemises lähtutakse kooli põhiväärtustest.

Personalijuhtimine:

  • toimib kolleegilt-kolleegile õppimine;
  • õppimisel ja õpetamisel digitehnoloogia otstarbekam ja tulemuslikum rakendamine;
  • personali turvatunde ja rahulolu kindlustamine.

Õppe- ja kasvatusprotsess:

  • töö õppekavaga muutunud õpikäsituse põhiselt ja sidumine mitteformaalse õppega;
  • ainetevaheline lõimimine  projektõppepäevadel lähtudes õpilaste üldpädevuste arendamisest;
  • õpilaste individuaalsust arvestavate õppetingimuste arendamine eesmärgiga pakkuda mitmekesiseid õpikogemusi ning motiveerida õpilasi õppima;
  • kooli põhiväärtuste lõimimine õppe- ja kasvatustegevustesse.

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine:

  • koostöö huvigruppidega.

Ressursside juhtimine:

  • ühiskasutuses olevate vahendite säästlik ja heaperemehelik kasutamine.

 

Viimati muudetud: 31.10.2019