Programm

Tallinn--Euroopa roheline pealinn 2023 programm on valmimas ja tegeleme hetkel uute algatuste ja ideede otsimise ja läbisõelumisega, mis aitaksid meil edendada ja toetada erinevate huvigruppide seas keskkonnasõbralikke sündmusi, lahendusi ja kogukondlikke tegevusi, mis keskenduvad ühele või mitmele allolevatest rohelise pealinna fookusteemadest:

Kaasav linn:projektid koos kogukonna ja mittetulundusühingutega, linnaelanike kaasamine arendustesse jmt. Kaasav linn loob paremat linnakeskkonda koos kohalike kogukondadega, arutab, küsib arvamusi ja ideid ning arvestab kogukonna vajadustega. Projekt pakub rõõmu, suurendab kohalike inimeste heaolu või muudab nende igapäevaelu sujuvamaks.  

Nutikas linn: roheinnovatsioon, koostöö iduettevõtete, keskkonnasõbralike ettevõtetega, teadlaste ja ülikoolidega, kes teevad uusi rohelisi lahendusi või tooteid, linna keskkonnasõbralikud uuendused. Nutikas linn otsib koos ettevõtjate, linnaelanikke, teadlaste ja üliõpilastega uusi innovaatilisi lahendusi, kuidas teha linnakeskkonda paremaks, puhtamaks ning inim-ja loodussõbralikumaks. Projekt loob midagi uut ning tõstab Tallinna tuntust keskkonnaküsimustes riiklikul või rahvusvahelisel tasandil.  

Kestlik linn: roheline, inimsõbralik ja koosloodud linnaruum, kestliku arengu eesmärkidel põhinev linn. Kestlik linn loob koostöös linnaelanikega rohelisema ja inimsõbralikuma linnaruumi, mis toetub ÜRO kestliku arengu eesmärkidele. Projektiga luuakse uusi kestlike lahendusi või tuuakse Tallinnasse juba mujal testitud lahendusi.  

Õppiv linn: keskkonnateadlikkusele ja -haridusele suunatud projektid ja üritused, elukestev õpe. Õppiv linn areneb ja kohaneb maailmas toimuvate muudatustega ning aitab linna elanikel paremini mõista, miks on vaja hoida elukeskkonda ning kuidas nad saavad ise panustada keskkonnahoidu.   

 

Tallinn -  Euroopa roheline pealinn 2023 peab toetamaEuroopa roheliste pealinnade eesmärkidetäitmist järgmistesvaldkondades: välisõhu kvaliteet, müra, vesi, säästev maakasutus, jäätmed ja ringmajandus, keskkonnasäästlik majanduskasv ja roheinnovatsioon, loodus ja elurikkus, kliimamuutuste leevendamine, kliimamuutustega kohanemine, kestlik linnaliikuvus, energiatõhusus, kestlik juhtimine. 

Viimati muudetud: 21.02.2022