Tallinn on Euroopa Roheline Pealinn 2023

Lahtis toimus 9. septembril 2021 Euroopa Rohelise Pealinna finaal, kus Tallinn kuulutati nelja finalisti hulgast 2023. aasta Euroopa Roheliseks Pealinnaks.  

Vaata Tallinna esitlust:

Tallinn avaldas rahvusvahelisele žüriile muljet oma süsteemse lähenemisega rohelisele valitsemisele ja omavahel seotud strateegilistele eesmärkidele, mis peegeldavad Euroopa rohelise kokkuleppe ambitsioone. Tallinna kui üht paremini säilinud keskaegset linna Euroopas ja UNESCO maailmapärandi nimistusse iseloomustab Tallinna maastike ja koosluste mitmekesine ja mosaiikne olemus, mis on ühtlasi ka haruldaste liikide elupaik.

Tallinn juhib äsja käivitatud 19 Euroopa linna võrgustikku, mille eesmärk on rakendada ÜRO säästva arengu eesmärke kohalikul tasandil, keskendudes muu hulgas vaesuse kaotamisele, soolisele võrdõiguslikkusele, puhtale veele, kliimamuutustele, säästvatele linnadele ja energiasäästlikkusele, majandusele majanduskasvu ja tööhõivet.

P2020234.jpg

Tallinn esitas oma taotluse 2020. aasta oktoobris. Taotluses tuli kirjeldada linna tegevusi koos statistiliste andmetega 12 valdkonnas: välisõhu kvaliteet, müra, jäätmed, vesi, loodus ja elurikkus, säästev maakasutus, keskkonnasäästlik majanduskasv ja roheinnovatsioon, kliimamuutuste leevendamine, kliimamuutustega kohanemine, säästev linnaliikuvus, energiatõhusus ja juhtimine.

Taotluse esitamise ja finaal vahepealsel perioodil on Tallinna linna volikogu vastu võtnud kaks olulist strateegilist dokumenti.  Strateegia Tallinn 2035 on kinnitatud volikogu poolt 2020 aasta lõpus ja Kliimaneutraalne Tallinn 2030 (kliimakava) selle aasta 03. juunil.

Tallinna strateegia seab ühe eesmärgina rohepöörde läbiviimise linnas. Kestlikkus ja rohepööre ei puuduta ainult Tallinna looduskeskkonda, vaid on terve ühiskonna ja majanduselu keskne põhimõte. Tallinlased elavad keskkonnahoidlikult, sest tunnevad vastutust tuleviku ees: iga põlvkond vastutab oma lastele hea elukeskkonna loomise ja hoidmise eest. Linlased hoolivad keskkonnast, elavad ressursisäästlikult ja tarbivad ringmajanduse põhimõttest lähtudes. Tallinlaste teadmised, hoiakud ja käitumine muudavad Tallinna teednäitavaks hea elukeskkonnaga nüüdisaegseks linnaks.

https://strateegia.tallinn.ee/

Tallinna  kohaneb kliimamuutustega ja vähendab kasvuhoonegaaside heidet 40% aastani 2030 (lähteaastaks on võetud 2007). Kliimaneutraalsus saavutatakse sajandi keskpaigaks.

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4160/6202/1001/Kliimaneutraalne%20Tallinn%2012.pdf

Rohelise pealinna valdkondadest on Tallinnal head näitajad välisõhu kvaliteedi ning loodukaitse ja elurikkuse valdkondades, kuid suuremad väljakutsed on linnal säästva liikuvuse ning ringmajanduse valdkondades. Rohepöörde paremaks läbiviimiseks ja koordineerimiseks on 2021. aasta alguses loodud strateegiakeskus, mille koosseisus on ka strateegilise planeerimise teenistus.

Selle aasta algusest juhib Tallinn Euroopa kestlike linnade võrgustikku, mille eesmärgiks on toetada ÜRO kestliku arengu eesmärkide ellu viimist linnades. Lisaks sellele on linna asunud välja töötama linna juhtimislauda, mis võimaldab edaspidi jälgida linna arengueesmärkide täitmist.

Tallinn teeb koostööd Rohelise pealinna raames väga erinevate osapooltega nii erasektorist kui teadusasutustest. 2021 on linnas käimas mitmeid targa linna projekte nt  Putukaväil, Digiaudit, Green Twins.

https://www.tallinn.ee/est/valisprojektid/

 Eelmise aasta finaal esitlusega on võimalik tutvuda siin:

https://www.youtube.com/watch?v=0BnN-7FId7I

Viimati muudetud: 14.09.2021