Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

 

 • Isikuandmete vastutav töötleja (edaspidi lasteaed), ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ  Tallinna Mustakivi Lasteaed

 

Annan lasteaiale andmekaitsetingimustega oma lapse järgmisi isikuandmeid  järgmistel eesmärkidel:

ДАЮ ДЕТСКОМУ САДУ ПРАВО РАСКРЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ СВОЕГО РЕБЕНКА ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ:

 

 • lapse foto ja video ФОТО И ВИДЕО РЕБЕНКА

Avalikustamise eesmärk  on jagada teavet lasteaia tegevuse kohta.

ЦЕЛЬЮ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ И ВИДЕОСЪЁМОК ЯВЛЯЕТСЯ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА.

 • lapse nimi ИМЯ РЕБЕНКА

Avalikustamise eesmärk on jagada teavet lasteaia tegevuse, nt ürituste (näituste) kohta.

ЦЕЛЬЮ ПУБЛИКАЦИИ ИМЕНИ РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА (ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ РАБОТ)

 

Luban neid andmeid avalikustada:   РАЗРЕШАЮ ЭТИ ДАННЫЕ РАСКРЫВАТЬ

 • lasteaia stendil   НА СТЕНДЕ ДЕТСКОГО САДА
 • lasteaia veebilehel   НА ВЕБ - СТРАНИЦЕ ДЕТСКОГО САДА
 • lasteaia Facebooki-lehel või muus sotsiaalmeediakanalis  НА СТРАНИЦЕ FACEBOOK ДЕТСКОГО САДА И ДРУГИХ МЕДИА-КАНАЛАХ
 • ajakirjanduses, TV, В ГАЗЕТАХ И ЖУРНАЛАХ
 • Tallinna Haridusameti aastaraamatus В КНИГЕ ГОДА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ТАЛЛИННА

 

Annan lasteaia nõusoleku kasutada oma e-posti aadressi järgmiselt:

ДАЮ ПРАВО ДЕТСКОМУ САДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЙ e-mail АДРЕС ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ

 • saata e-posti aadressile lasteaia või rühma uudised ja ankeetid.
 • ОТПРАВЛЯТЬ НА e-mail АДРЕС ИНФОРМАЦИЮ НОВОСТЕЙ, АНКЕТЫ ДЕТСКОГО САДА ИЛИ ГРУППЫ

Uudiste saatmise eesmärk on teavitada lasteaia või rühma tegevusest. Ankeetide saatmise eesmärk on rahulolu uuringud. ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ e-mail ПОЧТУ  ЯВЛЯЕТСЯ  ИНФОРМИРОВАТЬ О НОВОСТЯХ ДЕТСКОГО САДА ИЛИ ГРУППЫ. ЦЕЛЬЮ ОТПРАВЛЕНИЯ АНКЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕТСКОГО САДА ИЛИ ГРУППЫ.

 

Eriliigilised isikuandmed ОСОБЫЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

 • Annan lasteaiale nõusoleku töödelda oma alaealise lapse terviseandmeid tema elu ja tervise kaitseks (terviseseisund, mille tõttu võib laps vajada abi ravimite võtmisel või ei saa osaleda mõnes tegevuses, nt liikumistegevustes): ДАЮ ПРАВО ДЕТСКОМУ САДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СВОЕМ РЕБЕНКЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЕГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ (СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ПРИ КОТОРОМ РЕБЕНКУ ТРЕБУЕТСЯ ПРИЕМ ЛЕКАРСТВ ИЛИ НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ НЕКОТОРЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРИМЕР, ФИЗКУЛЬТУРОЙ)

Lapse terviseandmete töötlemise eesmärk on lapse elu ja tervise kaitse ning turvalise keskkonna tagamine lasteaias. ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ.     

   

 

Andmekaitsetingimused nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise korral

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ В СЛУЧАЕ СОГЛАСИЯ НА ИХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 

 1. Õiguslik alus ПРАВОВАЯ ОСНОВА

Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. NB! Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida lasteaed lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks. ПРАВОВОЙ ОСНОВОЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОГЛАСИЕ. NB! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕХ ПЕРЕДАННЫХ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ДЕТСКОМУ САДУ ОТ РОДИТЕЛЕЙ РЕГУЛИРУЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПРАВОВЫХ АКТОВ.

2. Lapsevanema õigused Права родителей.

 2.1. Nõusoleku tagasivõtmine Отзыв согласия.

Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteaiale avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.

Родители имеют право отозвать согласие в любое время. Для этого родители предоставляют заявление детскому саду и отмечают, какие личные данные оставляют в доступе детского сада, а какие нет.

2.2. Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine Отправление, изменение, ограничение и уничтожение данных.

2.3. Lapsevanemal on õigus saada lasteaialt kõiki andmeid, mida lasteaed tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel töötleb.

Родители имеют право получать от детского сада все данные о ребенке, которые обрабатываются с их согласия.

2.4. Lasteaed parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse alusel. Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb esitada e-posti aadressil [email protected] või paberikandjal direktorile. 

Детский сад исправляет или удаляет использованные  по соглашению личные данные  на основании заявления с digi-подписью на e-почту [email protected] или на бумажном носители - директору.

2.5. Lasteaed vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on lasteaial õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.

Детский сад отвечает на все обращения родителей, связанные с правами, при первой возможности или в течении 30 дней. Если обращение родителей абсолютно необоснованно или чрезмерно, то детский сад оставляет за собой право оставить обращение нерассмотренным и потребовать разумную  плату за удовлетворение запроса.

3. Andmete avalikustamine ja edastamine Раскрытие и распространение личных данных.

3.1. Lasteaed on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel.

Детский сад обязан опубликовывать личные данные детей и их родителей третьим лицам в случаях, предусмотренных законом.

3.2. Andmed avalikustatakse lasteaia veebilehel piiramatule hulgale kolmandatele isikutele.

На веб-сайте детского сада данные публикуются третьим лицам в неограниченном количестве.

3.3. Andmed avalikustatakse Facebookis kinnisele grupile.

Данные будут опубликованы закрытой группе на  Facebook.

3.4.Andmed avalikustatakse Facebookis avalikkusele  grupile.

Данные  будут опубликованы открытой группе на  Facebook.

 4. Andmete säilitamine. Хранение данных

4.1.Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud) või kui vanem seda ei nõua (e-keskkonnad).

На основании согласия опубликованные данные хранятся до отзыва согласия. Неопубликованные данные аннулируются после отзыва согласия. Уже опубликованные данные не аннулируются, если это технически невозможно (например, книга года) или если родители не требуют (e-среда).

4.2. Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps käib lasteaias. Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse).

Особые личные данные и контактные данные родителей хранятся до отзыва согласия или до тех пор, пока ребенок ходит в детский сад.

 

4.3. Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.

Согласие хранится 2 года после окончания использования данных.

5. Turvalisus. Безопасность.

5.1. Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus lasteaed andmeid avalikustab.

Опубликованные данные могут получить в свободном доступе  все, кто использует среду, в которой детский сад опубликовал личные данные.

5.2. Lasteaia veebileht on kaitstud otsiroboti vastase tõkkega, et isikuandmed oleksid otsingumootoritele kättesaamatud.

Веб-сайт детского сада защищен антивирусным барьером, поэтому личная информация недоступна поисковым системам.

5.3. Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad.

Закрытые среды могут быть доступны только членам группы или ее пользователям.

5.4. Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav lasteaia töötajatele ja teistele sama rühma lapsevanematele.

E-posti адреса родителей доступны работникам детского сада и другим родителям группы.

5.5. E-posti aadressid asuvad turvalises serveris. Andmetele pääseb ligi ning ligipääse haldab IT firma, millega on Tallinna Haridusamet sõlminud lepingu.

E-posti адреса находятся в безопасном сервере. Доступ к данным и управление ими осуществляет IT-фирма, с которой Таллиннский Департамент Образования заключил договор.

5.6. Lapse eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile lasteaia töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervise kaitse. Lapse eriliigilisi andmeid töödeldakse üksnes paberil. Eriliigilisi andmeid hoitakse lukustatavas raudkapis.

Особые личные данные доступны только тем работникам детского сада, которые обеспечивают защиту здоровья ребенка. Особые личные данные ребенка обрабатываются только на бумажных носителях, которые хранятся в закрытом сейфе.

6.Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda andmekaitsetingimustega poole e-posti aadressil [email protected].

По любым вопросам или проблемам, связанными с обработкой личных данных, можно обращаться по e-posti адресу [email protected].

7. Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi.

Родители имеют право обращаться в Инспекцию по охране личных данных, если они считают, что использование личных данных нарушают их права и права их детей.

 

Последнее изменение 08.09.2023